Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 41966
Extracte de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament d’Alaró a les associacions esportives inscrites al registre municipal per a l'exercici 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Codi): 670514

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar en la Base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

1. Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix pel Reglament de subvencions de l'Ajuntament d'Alaró a les associacions esportives inscrites al registre municipal, aprovat pel Ple dia 25 d'abril de 2019 (BOIB núm. 59, de 2 de maig de 2019).

2. Quantia i crèdit pressupostari

La present convocatòria està finançada per l'aplicació pressupostària 341.48901 del Pressupost general 2022, prorrogat a 2023, amb un import màxim de 54.000,00 €.

Aquest import s'ampliarà per una quantia addicional de 4.000,00 €, resultant un total de 58.000,00 €, tot condicionat a la disponibilitat de crèdit per l'aprovació definitiva del pressupost 2023, inicialment aprovat pel ple en sessió de 29 de desembre de 2022.

3. Objecte, condicions i finalitat

La present convocatòria de subvencions té per objecte:

  • Fomentar i impulsar les activitats esportives de les diverses associacions inscrites al registre municipal.
  • Fomentar la participació ciutadana al municipi d'Alaró.

4. Temporització de les activitats

Les despeses subvencionables s'hauran d'haver efectuat en el període comprés entre el dia 1 de desembre de 2022 i el dia 30 de novembre de l'any 2023.

5. Beneficiaris, requisits i forma d'acreditar-los

Poden sol·licitar les subvencions objecte d'aquesta convocatòria les associacions esportives del municipi d'Alaró legalment constituïdes, sense finalitat de lucre, inscrites al registre municipal, que projectin realitzar les activitats o programes objecte de la subvenció.

6. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds.

Les sol·licituds de subvencions es dirigiran a la batlia de l'Ajuntament d'Alaró i es presentaran, juntament amb la documentació que s'especifica a les bases d'aquesta convocatòria, en el Registre General Municipal de l'Ajuntament d'Alaró o a qualsevol dels llocs assenyalats a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes comptador a partir de  la publicació d'aquesta convocatòria en Butlletí Oficial de les Illes Balears.

7. Documentació per sol·licitar la subvenció

Les sol·licituds s'hauran de presentar d'acord als models establert a l'Annex I d'aquesta convocatòria, juntament amb la següent documentació:

  • Sol·licitud de subvenció per a associacions esportives.
  • Relació de membres directius.
  • Declaració responsable.
  • Projecte de subvenció (no és obligatori seguir el model, pot ser propi sempre que compleixi els requisits)
  • Document en el que es farà constar el número de compte bancari i el seu titular.

La convocatòria i els models estan disponibles a la seu electrònica de l'ajuntament d'Alaró (https://ajalaro.sedelectronica.es/board/), a l'apartat “Taulell d'anuncis”.

 

Alaró, 13 de gener de 2023

El batle Llorenç Perelló Rosselló