Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 46978
Notificació de la Resolució de canvi d’ inversió i de revocació parcial de l’import de concessió, Exp. 132 de data 10 de gener de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen subvencions per a les explotacions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data de 10 de gener de 2023, signa la següent resolució:

 

“Informe/Proposta de resolució d'acceptació de la sol·licitud de canvi d'inversió de les inversions concedides i revocació parcial de l'import de concessió Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 Mesura 4.1 Ajuda a les inversions a les explotacions agràries (INEA) Convocatòria INEA 2019_1 Expedient: INEA2019_1/132 Codi DIR3: A04026954 Codi SIA: 208246 Codi BDNS: 497979

Antecedents

1.El 16 de juliol de 2015 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 106, la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, modificada mitjançant les resolucions de 17 de desembre de 2015 (BOIB núm. 185), 22 de juny de 2016 (BOIB núm. 81), 26 de juny de 2018 (BOIB núm. 80), 14 de juny de 2019 (BOIB núm. 80), 2 de març de 2020 (BOIB núm. 28), 6 de maig de 2020 (BOIB núm. 77), 22 de juny de 2020 (BOIB núm. 114), 23 de juliol de 2021 (BOIB núm. 101), 19 de novembre de 2021 (BOIB núm. 162), 1 de juliol de 2022 (BOIB núm. 87).

2.El 4 de febrer de 2022, el vicepresident del FOGAIBA, va dictar una Resolució de concessió d'ajudes per a inversions a les explotacions agràries, que es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 23, de 12 de febrer de 2022, en la qual hi figura una sol·licitud, denegada provisionalment per falta de pressupost, a favor de JUAN OLIVER SAGRERA, amb NIF ***1487**, amb número d'expedient INEA 2019_1/132, per un import d'inversió de 24.984,50 €, un import de concessió de 14.990,70 € i un termini d'execució de 6 mesos.

3.En data 1 de juliol de 2022 es va dictar Resolució de la presidenta del FOGAIBA per la qual es modifica la Resolució de 10 de juliol de 2015 mitjançant la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2020, subvencions per a inversions en les explotacions agràries. En aquesta modificació de la Resolució, l'apartat novè, punt 4 permet l'increment de crèdit durant el període de 6 mesos posteriors a la resolució de l'ajuda sense necessitat de convocatòria.

4.El 12 d'agost de 2022, data en què va finalitzar el període de 6 mesos per a incrementar el crèdit, es van alliberar un total de 3.434.601,22 euros degut a les renúncies i revocacions de les ajudes concedides.

 

5.En data 12 de setembre de 2022 es va publicar a la pàgina web del FOGAIBA el requeriment per l'acceptació de la subvenció INEA2019 segons el qual es podia concedir l'ajuda als expedients, que per ordre de puntuació, figuraven a l'annex I, entra altres, JUAN OLIVER SAGRERA amb DNI ***1487** i amb número d'expedient INEA 2019_1/132, per un import d'ajuda de 24.984,50 €, un import de concessió de 14.990,70 € i un termini d'execució de 6 mesos. Es va concedir un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació del requeriment perquè l'interessat s'oposés a la concessió de l'ajuda i que en cas de no fer-ho es donaria per acceptada la proposta, es dictaria l'acte de concessió i es procediria a la seva notificació.

6.El 30 de setembre de 2022, amb registre d'entrada núm. 557357, la persona indicada en l'apartat anterior ha presentat una sol·licitud de canvi d'inversió, on sol·licita canviar el model de cultivador de 11 braços amb un import de 8.500,00 €, per un cultivador de 9 braços amb un import de 4.125,00 €.

7.La inversió amb el canvi d'inversió té un import d'ajuda de 22.350,00 € i un import de concessió de 13.410,00 €.

8.L'import d'ajuda concedida inicialment era de 24.984,50 €, per tant hi ha una diferència de 2.634,50 € que s'han de revocar.

9.Atès tot això, el 15 de novembre de 2022 es notifica la persona interessada, mitjançant publicació al web del FOGAIBA, «l'Informe/proposta provisional de resolució d'acceptació de la sol·licitud de canvi d'inversió de les inversions concedides i revocació parcial de l'import de concessió»; a l'efecte de complir amb el tràmit d'audiència per dur a terme les al·legacions. Una vegada transcorregut els 10 dies hàbils, la persona interessada no ha presentant cap al·legació.

10.S'ha considerat l'Informe/Proposta provisional de resolució de 2 de novembre de 2022, de revocació parcial de l'ajuda concedida a Juan Oliver Sagrera, amb NIF ***1487**.

Consideracions jurídiques

1. Resolució  de 10 de juliol de 2015 del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries modificada mitjançant les resolucions de 17 de desembre de 2015, 22 de juny de 2016, 26 de juny de 2018, 2 de març de 2020 i 6 de maig de 2020.

2. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1.Acceptar la modificació d'inversions proposada i revocar parcialment la resolució d'ajuda concedida al beneficiari detallat a l'annex adjunt, que és un total d' 1 expedient, que comença i acaba per JUAN OLIVER SAGRERA, i per l'import indicat en l'annex d'aquesta resolució.

2.Notificar aquesta resolució a la persona beneficiària mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera de Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agraria del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

ANNEX MODIFICACIÓ INVERSIONS I REVOCACIÓ PARCIAL DE LA CONCESSIÓ INEA2019_1/132

TITULAR

NIF

NºEXPEDIENT

INVERSIÓ

NIVELL AJUDA

AJUDA CONCEDIDA

COFINANÇAMENT CAIB 100%

JUAN OLIVER SAGRERA

***1487**

INEA2019_1/132

24.984,50 €

0,6

14.990,70 €

14.990,70 €

22.350,00 €

0,6

13.410,00 €

13.410,00 €

Import a revocar

2.634,50 €

 

1.580,70 €

1.580,70 €

 

(Signat electrònicament: 17 de gener de 2023)

El secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació Per suplència del director gerent del FOGAIBA (BOIB núm.151, de 7/11/2019) Jorge Sánchez Fernández