Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 42739
Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la mobilitat de ciclistes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP). Tràmit d’audiència a les associacions

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 153/2022

Aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple, en sessió de data 9 de gener de 2023, l'Ordenança municipal reguladora de la mobilitat de ciclistes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP).

Se sotmet al tràmit d'informació pública l'aprovació de l'esmentada Ordenança per un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d'anuncis i en el tauler d'anuncis electrònic de la seu electrònica de l'Ajuntament de Felanitx (ajfelanitx.eadministracio.cat), donant audiència a totes les persones interessades i a les associacions veïnals, d'acord amb l'article 102.c de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Es tindrà per aprovada definitivament si una vegada transcorregut el termini d'informació pública no s'ha presentat cap reclamació o suggeriment.

 

Felanitx, document signat electrònicament (13 de gener de 2023)

El batle Jaume Monserrat Vaquer