Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 42646
Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 739/2022, que es segueix al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria infermer/infermera d’urgència d’atenció primària

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el decret del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de data 20/12/2022, es té per interposat el recurs contenciós administratiu pel senyor Victor Zahinos Rozalén, que es tramita com a procediment ordinari 739/2022 contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s'aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria infermer/infermera d'urgència d'atenció primària.

Com que de manera directa o indirecta la impugnació esmentada pot resultar rellevant per a una pluralitat de persones que podrien tenir la condició d'interessades en aquest procés, en base a l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa, se citen a termini a les persones interessades en el procediment ordinari 739/2022 perquè es puguin personar com a demandades davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de nou dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se en el BOIB aquesta notificació.

Les persones interessades hi han de comparèixer en forma legal, de conformitat amb el que estableix l'article 23 de la Llei 29/1998. Així mateix, se les comunica que, en cas que s'hi personin fora de termini, se les considerarà com a part, sense que per això s'hagi de retrotraure ni interrompre el procediment i que, si no s'hi personen, el procediment continuarà en tots els seus tràmits i no serà procedent fer-les cap altra notificació.

 

(Signat electrònicament: 10 de gener de 2023)

La directora de Gestión y Presupuestos Por suplencia del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares (BOIB núm. 62 de 29/04/2006) María del Mar Roselló Amengual