Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Núm. 37903
Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 1-2023-HLSR-XIG-CAT)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposen els articles 36.3 i 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, amb aquest anunci se sotmeten a informació pública, durant el termini de quinze dies, els següents expedients d'autorització d'activitats relacionades amb l'ús d'habitatge unifamiliar i per a la declaració d'interès general en sòl rústic:

ALCUDIA: Promogut per MARIA CANAVES CERDA al POLIGON 4, PARCEL·LA 224 (115/2022-HLSR)

ALGAIDA: Promogut per JUAN GABRIEL BUSQUETS FERRER al POLIGON 8, PARCEL·LA 447 (112/2022-HLSR)

CAMPANET: Promogut per SILVERIA MONTES CACERES al POLIGON 11, PARCEL·LES 47-53 (241/2021-HLSR)

CAMPOS: Promogut per GUILLERMO BURGUERA SUÑER al POLIGON 19, PARCEL·LA 410 (313/2021-HLSR)

FELANITX: Promogut per GABRIEL GAYA SALVA al POLIGON 34, PARCEL·LA 116 (71/2022-XIG)

Promogut per ANTONI LUIS ADROVER MESTRE al POLIGON 52, PARCEL·LA 163 (77/2022-XIG)

Promogut per FRANCISCA BARCELO ROSSELLO al POLIGON 61, PARCEL·LA 123 (434/2021-HLSR)

Promogut per JAUME ANTICH VALENS al POLIGON 20, PARCEL·LA 171 (501/2021-HLSR)

LLUBI: Promogut per FELIX OLIVER RODRIGUEZ al POLIGON 3, PARCEL·LES 113-117-118-119 (135/2022-HLSR)

Promogut per CORNELIA ELISABETH EISIEDEL MICHAELY al POLIGON 8, PARCEL·LA 190 (174/2022-HLSR)

LLUCMAJOR: Promogut per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU al POLIGON 28, PARCEL·LA 2 (121/2021-XIG)

Promogut per MIQUEL RAMIS ROIG al POLIGON 28, PARCEL·LA 2 (9/2022-HLSR)

MANACOR: Promogut per APORTACIONES FADESA SL al POLIGON 4, PARCEL·LES 85 – 1476 (450/2021-HLSR)

Promogut per GUIDO SKARABIS al POLIGON 25, PARCEL·LES 676-677-678-683-1587 (457/2021-HLSR)

Promogut per ANA MARIA ROIG PUIGROS al POLIGON 7, PARCEL·LA 547 (160/2022-HLSR)

Promogut per AED BLUE WAVE SL al POLIGON 27, PARCEL·LA 728 (164/2022-HLSR)

Promogut per RALPH KARL KONRAD al POLIGON 3, PARCEL·LA 330 (165/2022-HLSR)

MONTUÏRI: Promogut per GERHARD BERNHARD KARL al POLIGON 11, PARCEL·LES 144-145-147 (153/2022-HLSR)

MURO: Promogut per JOAN PETRO CARRIÓ al POLIGON 3, PARCEL·LA 240 (133/2022-HLSR)

PORRERES: Promogut per MARIA ISABEL NICOLAU SASTRE al POLIGON 17, PARCEL·LES 642-960 (324/2021-HLSR)

SANTANYÍ: Promogut per PROMOCIONES SON GELABERT 1 SL al POLIGON 6, PARCEL·LES 77-151 (64/2022-HLSR)

Promogut per LM78 SL al POLIGON 5, PARCEL·LES 295-297-300 (66/2022-HLSR)

SES SALINES: Promogut per PASCUAL FRANÇOIS HENRI CAUSSIL al POLIGON 6, PARCEL·LA 317 (57/2022-HLSR)

SENCELLES: Promogut per MARCO WEIDMANN al POLIGON 1, PARCEL·LA 166 (132/2022-HLSR)

SOLLER: Promogut per JAMES DOUGLAS ORTMANS al POLIGON 3, PARCEL·LA 28 (70/2022-XIG)

Els esmentats expedients podran ésser examinats durant el termini de quinze dies hàbils, comptats des de l'endemà de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en hores d'oficina, a les dependències administratives del Departament de Territori, situades al carrer General Riera, 113 (Llar de la Infància) de Palma de Mallorca, i es podran fer les al·legacions que es considerin oportunes dins el mateix termini.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (13 de gener de 2023)

El secretari tècnic Eduardo Soriano Vives