Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 42995
Extracte de la resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local de 21 de desembre de 2022, per la qual es va qualificar, reconèixer i inscriure la Fundació Illes Balears d’Acció Exterior

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

Mitjançant la Resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local de 21 de desembre de 2022 es va qualificar, reconèixer i inscriure la Fundació Illes Balears d'Acció Exterior, amb domicili al carrer del Palau Reial, 17 de Palma.

D'acord amb el que disposa l'article 7 dels Estatuts de la Fundació, aquesta entitat persegueix objectius d'interès general. Així mateix, els fins fundacionals són, entre d'altres:

a) L'assistència i el suport a les direccions generals competents en acció exterior i fons europeus, en els seus respectius camps, per a l'enfortiment institucional de les Illes Balears, el foment de la seva economia social i productiva, la defensa del seu desenvolupament sostenible i la promoció de totes les accions que, respectant les disposicions legals existents, impulsin l'acostament i la cohesió de les Illes Balears amb la seva realitat europea i mediterrània, defensant la seva idiosincràsia i interessos davant les institucions de la Unió Europea, difonent els valors europeus davant la societat balear i fomentant les relacions amb altres territoris de la conca mediterrània.

b) El foment i el suport d'activitats de les direccions generals competents en acció exterior i fons europeus, en els seus respectius camps, d'accions i programes destinats a reforçar la presència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l'exterior i a promoure els seus interessos en el territori de l'Estat i a la resta del món, especialment en els estats i territoris amb els quals es mantenen vincles i llaços especials per raons històriques, culturals, lingüístiques, econòmiques o de naturalesa anàloga.

c) El suport material i tècnic i l'assistència necessària per al funcionament de les delegacions del Govern de les Illes Balears a l'exterior i de la direcció general competent en matèria d'acció exterior, sota la supervisió i les indicacions d'aquesta direcció general.

d) El suport a les direccions generals competents en acció exterior i fons europeus en la definició d'un sistema de governança eficaç per a la canalització d'inversions transformadores i projectes estructurals en l'àmbit dels fons europeus, el reforç de la capacitat administrativa per a l'accés als fons europeus, la potenciació de la col·laboració publicoprivada i l'assessorament i acompanyament al sector privat en la configuració d'iniciatives d'interès socioeconòmic.

e) Qualsevol altra finalitat relacionada amb les activitats de suport a les direccions generals competents en matèria d'acció exterior i fons europeus que, en els seus respectius camps, acordi el Patronat.

Atès tot això, la Fundació Illes Balears d'Acció Exterior queda inscrita en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears amb el número 100000000411, adscrita al Protectorat de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears.

 

( Signat electrónicamente, 11 de gener de 2023 )

El director general

Francesc Miralles Mascaró