Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 31 d’octubre de 2022 de designació dels representants de les Illes Balears en la Comissió Mixta de Transferències de l’Estat a la Comunitat Autònoma

    Número de registre 9276 - Pàgines 44272-44273

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 d’octubre de 2022 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria d’odontòleg-estomatòleg/odontòloga-estomatòloga d’àrea d’atenció primària convocat per mitjà de la Resolució de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 94, de 15 de juliol de 2021) modificada per la Resolució de 25 d’octubre de 2021 (BOIB núm. 152, de 4 de novembre de 2021)

    Número de registre 9167 - Pàgines 44274-44276

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 d’octubre de 2022 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de psiquiatria convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 9202 - Pàgines 44277-44280

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament de personal funcionari de carrera

    Número de registre 9247 - Pàgina 44281

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Nomenament de funcionaris de carrera

    Número de registre 9266 - Pàgina 44282

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de modificació de la composició de la Comissió Tècnica de Valoració establerta per la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 10 de febrer de 2022, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala enginyeria, especialitat enginyeria industrial, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 9220 - Pàgines 44283-44284

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aprova la correcció de la Resolució del director general del Servei de Salut publicada dia 27 d’octubre de 2022, per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs-oposició per cobrir places vacants en la categoria de treballador/treballadora social del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 9241 - Pàgines 44285-44286

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament de la comissió de valoració per constituir una borsa d’auxiliars informadors/res, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 9246 - Pàgina 44287

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de les bases reguladores que regiran la convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball extraordinària i excepcional d’auxiliars administratius, personal funcionari interí, de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, mitjançant el sistema de concurs

    Número de registre 9267 - Pàgines 44288-44296

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos del procediment selectiu per promoció interna d'una plaça de subinspector policia local, personal funcionari de carrera, mitjançant el sistema de concurs oposició, i designació dels membres del Tribunal

    Número de registre 9268 - Pàgines 44297-44298