Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 637789
Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos del procediment selectiu per promoció interna d'una plaça de subinspector policia local, personal funcionari de carrera, mitjançant el sistema de concurs oposició, i designació dels membres del Tribunal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Sr. Alcalde, mitjançant el Decret núm 3486/2022, de 27 d'octubre de 2022, ha adoptat la següent resolució:

Expirat el termini de presentació d'instàncies de sol·licitud d'admissió per formar part del procediment de selecció, per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d'una plaça de SUBINSPECTOR, com a funcionari de carrera.

De conformitat amb les bases aprovades juntament amb la convocatòria per la Junta de Govern Local, de 13 de juliol de 2022, publicades al BOIB núm. 93, de 19 de juliol de 2022, i amb la rectificació de les bases publicades al BOIB núm. 122, de 17 de setembre del 2022.

Examinats els requisits i les condicions presentats a les seues sol·licituds per les persones interessades per prendre part en el procés selectiu i en compliment del que estableix la base segona de les bases reguladores.

En aplicació d'allò establert a la base cinquena, relativa al tribunal avaluador, i rebudes les propostes de membres realitzades pels organismes corresponents que han de formar part del Tribunal que realitzarà la selecció.

Per tot això, de conformitat amb el que disposen els articles de 21.1.h de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 24.d del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

RESOLC

PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:

ADMESOS:

DNI

Llinatges

Nom

Registre d'entrada

***6054**

PONCE COSTA

ALEJANDRO

2022-E-RE-7375

EXCLOSOS:

DNI

Llinatges

Nom

Registre d'entrada

Motiu de l'exclusió

***5482**

MONZÓ CASSIN

TOMÁS

2022-E-RE-7480

Base Segona - Requisit 1: No justifica que les funcions del període prestat com a Funcionari en Pràctiques, per acreditar el còmput del requisit d'antiguitat de dos anys, siguin comparables amb les d'un Funcionari de Carrera del mateix grup, escala i categoria.

SEGON. Vistes les propostes de membres que han de formar part del tribunal avaluador que realitzarà la selecció, designar els membres del tribunal avaluador, la composició del qual serà la següent:

Presidenta: Josefa Tur Juan, funcionària de carrera, secretària accidental de la Corporació.

  • Suplent: Jorge Zurita Salazar, interventor de la Corporació.

Secretària: M.ª Trinitat Soriano Pozo, funcionària de carrera, responsable de Recursos Humans, Personal i Organització de la Corporació.

  • Suplent: Albert Prats Costa, funcionari de carrera, normalitzador lingüístic de la Corporació.
 

​​​​​​​Vocal: Miquel Quetglas Morey, nomenat per la Direcció General d'Emergències i Interior.

  • Suplent: Vicente Gómez Ferrer, nomenat per la Direcció General d'Emergències i Interior.

Vocal: Fermín Carcel Guasch, nomenat per l'Escola Balear d'Administració Pública.

  • Suplent: Juan Carlos Mora Muñoz, nomenat per l'Escola Balear d'Administració Pública.

Vocal: Marina Santos Boned, funcionària de carrera, Tècnica d'Administració General de la Corporació.

  • Suplent: Antonio Serra Torres, funcionari de carrera, responsable del Departament TIC i l'OAC de la Corporació.

TERCER. ATORGAR un termini de deu dies hàbils, comptadors des del sendemà de la publicació d'aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), perquè les persones interessades presentin les al·legacions que considerin oportunes i s'esmenin els errors. Transcorregut el termini atorgat, en cas que no es presentin al·legacions a la llista provisional, aquesta s'elevarà a definitiva.

QUART. NOTIFICAR aquesta Resolució als membres designats del tribunal avaluador perquè en prenguin coneixement.

CINQUÈ. PUBLICAR aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i el tauler d'anuncis de la seu electrònica d'aquest Ajuntament, http://santantoni.sedelectronica.es, per a major difusió, general coneixement i, particularment, a l'efecte de notificació als interessats.

 

A Sant Antoni de Portmnay, document signat electrònicament (28 d'octubre de 2022)

L'alcalde Marcos Serra Colomar