Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL DE GOVERN

Núm. 638106
Acord del Consell de Govern de 31 d’octubre de 2022 de designació dels representants de les Illes Balears en la Comissió Mixta de Transferències de l’Estat a la Comunitat Autònoma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La configuració de la Comissió Mixta de Transferències de l'Estat a la Comunitat Autònoma no s'ha vist alterada, ni en la composició ni en les atribucions, arran de les reformes successives de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears (EAIB). El seu règim de funcionament tampoc no ha sofert cap modificació substancial. Simplement, cal esmentar que, després de la reforma estatutària de 1999 —que va suprimir del text de l'EAIB de 1983, entre d'altres, les disposicions transitòries primera, segona i tercera—, la primigènia disposició transitòria quarta (que regulava el traspàs de serveis i la Comissió Mixta) passà a ser numerada, en aplicació del principi d'ordenació sistemàtica de les normes, disposició transitòria primera, tal com figura en l'actualitat. A més, s'aprofità l'ocasió per substituir l'expressió «traspàs de funcions i serveis» per «traspàs de funcions i serveis inherents a les competències» i incorporar-hi la nova denominació del diari oficial de la Comunitat Autònoma.

La disposició transitòria primera de l'EAIB —en l'incís final de l'apartat segon— reconeix a la Comissió Mixta de Transferències facultats d'autonormació per tal de regular-ne l'organització i el funcionament. En desenvolupament d'aquest precepte estatutari i a proposta de la mateixa Comissió Mixta, el Govern aprovà el Reial decret 1958/1983, de 29 de juny, sobre normes de traspàs de serveis de l'Estat i funcionament de la Comissió Mixta de Transferències. Posteriorment, el títol IV de la Llei del procés autonòmic de 1983 —articles 16 a 21— incidí en la regulació del traspàs de serveis, sense afectar, en els aspectes essencials, la regulació establerta en el Reial decret esmentat.

Per expressa menció estatutària (apartat segon de la disposició transitòria primera), la Comissió Mixta té caràcter paritari, és a dir, amb igual nombre de membres designats pel Govern de la nació i pel de la comunitat autònoma. Tot i que l'EAIB no diu res sobre el nombre total de vocals d'aquest òrgan col·legiat, el Reial decret 1958/1983, en el primer paràgraf de l'article 2, fixa que seran deu membres, a més del president, els que en formaran part en representació del Govern de la nació, i deu més, a més del vicepresident, en representació del Govern de les Illes Balears.

L'article 2 del Reial decret 1958/1983 determina la designació —directament per la norma— del president de la Comissió, i ho fa per referència al titular d'un òrgan administratiu: qui era, aleshores, ministre d'Administració Territorial (avui, de Política Territorial). En canvi, per a la designació del vicepresident, la disposició en qüestió remet al nomenament que, a aquest efecte, acordi el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tal com estableix l'article 3 del Reial decret 1958/1983, la secretaria de la Comissió Mixta de Transferències l'exerceixen conjuntament un funcionari de l'Administració de l'Estat i un altre de l'Administració de la Comunitat Autònoma, designats per la mateixa Comissió sobre les propostes que formulen el president i el vicepresident, respectivament.

Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 22 de gener de 2016, modificat per successius acords del Consell de Govern de 23 de setembre de 2016 i 2 de febrer de 2018, es varen designar els vocals —titulars i suplents— que havien de formar part de la Comissió Mixta de Transferències en representació de les Illes Balears.

A hores d'ara, però, és necessari deixar sense efecte l'acord esmentat en el paràgraf anterior —amb les seves modificacions— i dictar-ne un altre de bell nou, que es correspongui amb la composició del Govern i l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma en la legislatura actual.

Per tot això, el Consell de Govern a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en la sessió de dia 31 d'octubre de 2022 adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Nomenar vicepresidenta de la Comissió Mixta de Transferències de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la senyora Mercedes Garrido Rodríguez, consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears.

Segon. Nomenar vocals en la Comissió Mixta de Transferències, en representació de les Illes Balears, les persones següents:

— Titular: Juan Pedro Yllanes Suárez, vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

— Suplent: Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha García-Mauriño, consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació

 

— Titular: Rosario Sánchez Grau, consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors

— Suplent: Iago Negueruela Vázquez, conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball

 

— Titular: Miquel Mir Gual, conseller de Medi Ambient i Territori

— Suplent: Fina Santiago Rodríguez, consellera d'Afers Socials i Esports

 

— Titular: Paula Cristina de Juan Salvá, secretària general de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

— Suplent: Jorge Sánchez Fernández, secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

 

— Titular: José Guillermo Malagrava Rigo, director general d'Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

— Suplent: Fernando Fernández Such, director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

 

— Titular: Miquel Àngel Coll Canyelles, director general de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

— Suplent: Francesc Miralles Mascaró, director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

 

— Titular: Carmen Palomino Sánchez, directora general de Funció Pública de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

— Suplent: Benito Prósper Gutiérrez, secretari general de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

 

— Titular: Francisco Jorge Oliver Rullán, director general de Finançament de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

— Suplent: Maria Begoña Morey Aguirre, secretària general de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

 

— Titular: Catalina Inés Perelló Carbonell, secretària general de la Conselleria de Medi Ambient i Territori

— Titular: Xavier Lluís Bacigalupe Blanco, secretari general de la Conselleria d'Afers Socials i Esports

 

— Titular: Maria Magdalena Pons Esteva, directora general de Territori i Paisatge de la Conselleria de Medi Ambient i Territori

— Suplent: Llorenç Mas Parera, director general d'Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Territori

Tercer. Proposar al Ple de la Comissió Mixta de Transferències de l'Estat a la Comunitat Autònoma que exerceixi el càrrec de secretari d'aquesta Comissió, per a la representació de les Illes Balears, el senyor Vicente Juan Calafell Ferrá.

Quart. Proposar al Ple de la Comissió Mixta de Transferències de l'Estat a la Comunitat Autònoma que, en els casos d'absència, malaltia, vacant o qualsevol altre impediment temporal del senyor Vicente Juan Calafell Ferrá, el substitueixi en el càrrec de secretari de la Comissió la senyora Begoña de la Fuente Seguí.

Cinquè. Deixar sense efectes l'Acord del Consell de Govern de 22 de gener de 2016, modificat pels acords del Consell de Govern de 23 de setembre de 2016 i 2 de febrer de 2018, de designació dels representants de les Illes Balears en la Comissió Mixta de Transferències de l'Estat a la Comunitat Autònoma.

Sisè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Setè. Disposar que aquest Acord tindrà efectes l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 31 d'octubre de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez