Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 637778
Nomenament de funcionaris de carrera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Com a resultat del procediment selectiu per a la provisió, per torn lliure, mitjançant el procés d' estabilització d' ocupació temporal, d' una plaça d' AUXILIAR OPERADOR DE SISTEMES, personal funcionari de carrera, mitjançant el sistema de concurs oposició, segons les bases específiques reguladores aprovades per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2021, publicades al BOIB núm. 180 de 30 de desembre de 2021, i a proposta del Tribunal Qualificador, ha estat nomenat com a funcionari de carrera, Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials. Classe Comeses Especials, Grup C, Subgrup C2, a la plaça d'Auxiliar Operador de Sistemes, mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 3487/2022 de data 27 d'octubre de 2022 a:

- JOSE LUIS RIBAS MARÍ amb DNI ***5056**

La qual cosa es fa pública a l'efecte de l'article 62 del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d'octubre; i de l'article 25 del Reglament general d'ingrés del personal de l'administració general al servei de l'administració general l'Estat i la provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'administració general de l'Estat, aprovat pel Reial decret 364/ 1995, de 10 de març.

 

Sant Antoni de Portmany, (signat electrònicament: 28 d'octubre de 2022)

L'alcalde Marcos Serra Colomar