Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 635148
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aprova la correcció de la Resolució del director general del Servei de Salut publicada dia 27 d’octubre de 2022, per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs-oposició per cobrir places vacants en la categoria de treballador/treballadora social del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

En data 27 d'octubre de 2022, es va publicar la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'aprova la llista de persones que han superat el concurs-oposició per cobrir places vacants en la categoria de treballador/treballadora social, en la qual s'han detectat errors materials i aritmètics, els quals són necessaris procedir a la seva correcció.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, estableix que “les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar a qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició objecte de correcció.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Corregir els errors detectats a l'annex 4 de la Resolució del director general del Servei de Salut publicada el 27 d'octubre de 2022, per la qual s'aprova la llista de persones que han superat el concurs-oposició per cobrir places vacants en la categoria de treballador/treballadora social.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web www.ibsalut.es

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament 28 d´octubre de 2022)

El director general del Servei de Salut Manuel Palomino Chacón Per delegació de la consellera de Salut (BOIB núm. 191, de 7/11/2020)

 

ANNEX

1.Correcció de l'Annex 4 de la Resolució:

On diu

ANNEX 4

Descripció

Núm. Places

Illa

Atenció Primària de Mallorca

7

Mallorca

Hospital Son Espases

9

Mallorca

Hospital Son Llàtzer

2

Mallorca

Hospital Manacor

1

Mallorca

Hospital Comarcal de Inca

2

Mallorca

Serveis Centrals

2

Mallorca

Atenció Primària de Menorca

2

Menorca

Atenció Primària d'Eivissa

2

Eivissa

Hospital Can Misses

1

Eivissa

Hospital Formentera

1

Formentera

Ha de dir

ANNEX 4

Descripció

Núm. Places

Illa

Atenció Primària de Mallorca

7

Mallorca

Hospital Son Espases

10

Mallorca

Hospital Son Llàtzer

2

Mallorca

Hospital Manacor

1

Mallorca

Hospital Comarcal de Inca

2

Mallorca

Serveis Centrals

2

Mallorca

Atenció Primària de Menorca

1

Menorca

Atenció Primària d'Eivissa

2

Eivissa

Hospital Can Misses

1

Eivissa

Hospital Formentera

1

Formentera