Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 630022
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 d’octubre de 2022 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria d’odontòleg-estomatòleg/odontòloga-estomatòloga d’àrea d’atenció primària convocat per mitjà de la Resolució de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 94, de 15 de juliol de 2021) modificada per la Resolució de 25 d’octubre de 2021 (BOIB núm. 152, de 4 de novembre de 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 94, de 15 de juliol de 2021), es va convocar el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d'odontòleg-estomatòleg/odontòloga-estomatòloga d'àrea d'atenció primària dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 de setembre de 2022, publicada a la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears el dia 7 de setembre de 2022,  es va aprovar la llista de persones candidates que havien superat el procés selectiu i es va obrir un termini de vint dies hàbils perquè presentassin la documentació tal com estableix la base 11.2 de la convocatòria.

3. Una vegada finalitzat aquest termini i revisada la documentació presentada, es procedeix a nomenar personal estatutari fix i s'adjudiquen les places a les persones candidates aprovades que han acreditat que compleixen els requisits exigits en la convocatòria.

Fonaments de dret

1. La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

3. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries de la Seguretat Social, vigent amb rang reglamentari i sense caràcter bàsic en virtut de la disposició transitòria sisena de la Llei 55/2003.

4. El Decret 8/2018, de 23 de març, pel qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

5. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 94, de 15 de juliol de 2021), per la qual es convoca el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d'odontòleg-estomatòleg/odontòloga-estomatòloga d'àrea d'atenció primària.

6. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 d'octubre de 2021 (BOIB núm. 152, de 4 de novembre de 2021), per la qual es modifica la Resolució anterior.

7. L'article 72.1 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa que «d'acord amb el principi de simplificació administrativa, s'han d'acordar en un sol acte tots els tràmits que, per la seva naturalesa, admetin un impuls simultani i no sigui obligat el seu compliment successiu».

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Nomenar personal estatutari fix de la categoria d'odontòleg-estomatòleg/odontòloga-estomatòloga d'àrea d'atenció primària a les persones que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució.

 

2. Adjudicar els llocs de feina, d'acord amb el que s'indica en l'annex 2, a les persones candidates que han superat les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna —inclosa la reserva per a persones amb discapacitat—, en la categoria d'odontòleg-estomatòleg/odontòloga-estomatòloga d'àrea d'atenció primària del Servei de Salut de les Illes Balears, després d'haver presentat la documentació pertinent, d'acord amb la petició efectuada pels candidats i la puntuació obtinguda en el procés selectiu.

3. Determinar que la presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i recordar que perdran el dret a prendre possessió de la plaça les persones que no s'incorporin a la seva destinació en aquest termini, excepte en els casos d'impossibilitat acreditada i estimada per l'òrgan convocant.

4. Establir que, abans de prendre possessió de la plaça, cada adjudicatari ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball en el sector públic ni que du a terme cap activitat de les que comprèn l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Si du a terme alguna activitat privada —incloses les de caràcter professional—, té l'obligació de declarar-ho en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de la presa de possessió a fi que l'òrgan competent acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

5. Recordar que, d'acord amb la base 12.4 de la convocatòria, el personal que hagi obtingut una destinació definitiva no podrà participar en els concursos de provisió de places durant un termini mínim d'un any comptador des del dia en què prengui possessió de la plaça bàsica.

6. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar.

 

(Signat electrònicament: 27 d´octubre de 2022)

El director general del Servei de Salut Manuel Palomino Chacón Per delegació de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat (BOIB núm. 31, de 04/03/2021)

 

 

ANNEX 1

Llista de nomenaments com a personal estatutari fix de la categoria d'odontòleg-estomatòleg/odontòloga-estomatòloga d'àrea d'atenció primària.

Núm. doc. Id.

Llinatges, nom

****5547H

Cabezas Fernandez , Ana Maria

****0509C

Coronado Gomez , Ana Belen

****6877P

Giner Herrero , Marta

****6933S

Magallanes Abad , Natale

****3793V

Santos Bistue , Clara

****0664X

Torres Martin , Carlos

 

ANNEX 2

Llista d'adjudicació del torn lliure

Núm. doc. Id.

Llinatges, nom

Descripció

Illa

****5547H

Cabezas Fernandez , Ana Maria

Atenció Primària de Mallorca

Mallorca

****0509C

Coronado Gomez , Ana Belen

Atenció Primària de Menorca

Menorca

****6877P

Giner Herrero , Marta

Atenció Primària d'Eivissa i Formentera

Eivissa i Formentera

****6933S

Magallanes Abad , Natale

Atenció Primària de Mallorca

Mallorca

****3793V

Santos Bistue , Clara

Atenció Primària de Mallorca

Mallorca

****0664X

Torres Martin , Carlos

Atenció Primària de Mallorca

Mallorca