Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 636628
Nomenament de personal funcionari de carrera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 830/2022

En compliment del que disposa l'article 62.1 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el text Refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, es fa públic que per acord de la Junta de Govern Local de dia 25 d'octubre de 2022, va ser nomenat en propietat el Sr. Pedro Monserrat Oliver, amb DNI ***4089**, com a ajudant de manteniment de la Brigada municipal de l'Ajuntament de Felanitx, plaça corresponent a l'escala d'Administració Especial, subescala Serveis Especials de la plantilla de funcionaris.

 

Felanitx, 27 d'octubre de 2022

El batle Jaume Monserrat Vaquer