Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I PESQUERA (SEMILLA)

   • Sol·licitud d’ofertes per adquirir llavors certificades de cereals i de lleguminoses tractades, sense tractar i amb certificació ecològica, CEX 2/2022

    Número de registre 7011 - Pàgina 35248

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Citació de les persones interessades en el procediment ordinari núm. 376/2022 que se substancia davant la Sala Contenciosa Administrativa núm. 1 del TSJIB

    Número de registre 7158 - Pàgina 35249

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Extracte de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es convoquen els Premis Autonòmics Voluntariat IB 2022

    Número de registre 7155 - Pàgines 35250-35251

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errades de l’anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Sóller corresponents a l’exercici de 2022, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 109, de 18 d’agost de 2022

    Número de registre 7152 - Pàgines 35252-35253

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2018/00016135J

    Número de registre 5032 - Pàgina 35254

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/165 (Exp. electrònic 2019/5177)

    Número de registre 7088 - Pàgina 35255

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/183 (Exp. electrònic 2019/5932)

    Número de registre 7095 - Pàgina 35256

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Exposició pública del “Projecte bàsic i d’execució d’edifici de serveis socials municipals”

    Número de registre 7167 - Pàgina 35257

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa per la prestació de serveis assistencials Exp. 2022/4555

    Número de registre 7172 - Pàgina 35258

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals. Exp. 2022/4547

    Número de registre 7174 - Pàgina 35259

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Compte General de l'Ajuntament des Castell Exercici 2021

    Número de registre 7160 - Pàgina 35260

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Publicació del projecte bàsic i executiu de reforma a l’escola infantil de son Espanyolet

    Número de registre 7175 - Pàgina 35261

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Anunci de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Selva pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari en càrrec al romanent líquid de tresoreria (Cap. 6 del pressupost de despesa)

    Número de registre 7171 - Pàgina 35262

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Selva pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits en la modalitat de Crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria (Cap. 2 del Pressupost de Despesa)

    Número de registre 7173 - Pàgina 35263