Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 464381
Correcció d’errades de l’anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Sóller corresponents a l’exercici de 2022, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 109, de 18 d’agost de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que s'ha advertit una errada en la versió catalana de l'anunci de l'Agència Tributària de les Illes Balears de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l'Ajuntament de Sóller corresponents a l'exercici de 2022 (edicte núm. 6848, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 109, de 18 d'agost de 2022), d'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 56.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, se'n publica la correcció següent:

Allà on diu:

“1. D'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a l'efecte de notificació col·lectiva de les liquidacions corresponents, comunicam als contribuents que queden exposats a la seu de l'Ajuntament de Sóller, durant el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, els padrons corresponents a l'exercici de 2022 de l'impost sobre béns immobles, de l'impost sobre activitats econòmiques, de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, de les taxes per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats a terrenys d'us públic, mercats ocasionals i de llocs fixos de venda al mercat municipal i de la taxa del padró d'arbitris.

Contra les liquidacions contingudes en el padró es poden interposar els recursos següents: de reposició davant la direcció de l'Agència Tributària de les Illes Balears, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver acabat el termini voluntari de pagament, o una reclamació economicoadministrativa, en el mateix termini, davant la Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears, tenint en compte que no es poden interposar ambdós recursos alhora. En ambdós casos l'escrit d'interposició s'ha d'adreçar a l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Advertim que per a les qüestions relatives al valor cadastral de l'immoble cal acudir a la Gerència Regional del Cadastre de les Illes Balears.”

 

Ha de dir:

“1. D'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a l'efecte de notificació col·lectiva de les liquidacions corresponents, comunicam als contribuents que queden exposats a la seu de l'Ajuntament de Sóller, durant el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, els padrons corresponents a l'exercici de 2022 de l'impost sobre béns immobles, de l'impost sobre activitats econòmiques, de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, de les taxes per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats a terrenys d'us públic, mercats ocasionals i de llocs fixos de venda al mercat municipal i de la taxa del padró d'arbitris.

Contra les liquidacions contingudes en el padró de l'impost sobre béns immobles es poden interposar els recursos següents: de reposició davant la direcció de l'Agència Tributària de les Illes Balears, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver acabat el termini voluntari de pagament, o una reclamació economicoadministrativa, en el mateix termini, davant la Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears, tenint en compte que no es poden interposar ambdós recursos alhora. En ambdós casos l'escrit d'interposició s'ha d'adreçar a l'Agència Tributària de les Illes Balears. S'adverteix que per a les qüestions relatives al valor cadastral de l'immoble cal acudir a la Gerència Regional del Cadastre de les Illes Balears.

 

Contra les liquidacions contingudes en els padrons dels altres tributs es pot interposar un recurs de reposició davant el l'Ajuntament de Sóller, previ  al contenciós administratiu, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver finalitzat el període d'exposició pública dels padrons corresponents (art. 14.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).”

 

Palma, 19 d'agost de 2022

L'administrador tributari Justo Alberto Roibal Hernández (Per suplència per motiu de vacant de la Direcció de l'ATIB –art. 5.3 de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2016 per la qual es regula l'estructura organitzativa i funcional de l'Agència Tributària de les Illes Balears; BOIB núm. 163, de 29/12/2016–)