Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 464710
Extracte de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es convoquen els Premis Autonòmics Voluntariat IB 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 644504

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet es pot consultar a la Base de dades nacional de subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

1. Beneficiaris

Poden optar als premis de voluntariat les entitats privades sense ànim de lucre que duen a terme activitats d'interès general i que compleixin els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en els registres corresponents d'acord amb la normativa establerta.

b) Estar integrades per persones voluntàries, sens perjudici del personal assalariat que puguin tenir.

c) Desenvolupar una part o totes les seves actuacions mitjançant programes de voluntariat en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d) Que aquests programes de voluntariat s'estiguin executant o s'hagin desenvolupat en els darrers dos anys.

Cada entitat de voluntariat només pot presentar un únic programa per optar al premi de voluntariat vinculat a un premi concret. Per tant, si una entitat desenvolupa el programa presentat a més d'una illa, ha de designar expressament a quin territori/premi es presenta.

2. Finalitat        

Regular els premis de voluntariat que s'emmarquen dins el programa Premis Autonòmics Voluntariat IB 2022, com una acció d'ajuda i reconeixement públic que té per objecte honorar i fomentar l'acció voluntària de les entitats de voluntariat que desenvolupen la seva activitat a les Illes Balears.

L'actuació de les entitats dins el món del voluntariat serà avaluada sobre la base d'un programa de voluntariat específic que desenvolupin o hagin desenvolupat en els darrers dos anys dins el territori de les Illes Balears les entitats de voluntariat regulades dins aquesta convocatòria.

3. Bases reguladores

3.1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions, l'establiment o la gestió de les quals corresponen a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen.           

3.2. El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 disposa dins l'objectiu IV.4.10 la previsió que es tramiti una convocatòria de subvencions amb l'objecte i efectes de reconèixer el valor de les entitats de voluntariat i estimular actituds ciutadanes actives i implicades en el món del voluntariat.          

3.3. L'Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003 (BOIB núm. 137, de 2 d'octubre), modificada per l'Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 19 de febrer de 2004 (BOIB núm. 29, de 28 de febrer) i l'Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 8 de març de 2005 (BOIB núm. 48, de 26 de març), estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria de voluntariat.

4. Import

La dotació de la convocatòria és de 20.000,00 euros, distribuïts de la manera següent:

  • Premi Olivera 2022: 5.000 € (cinc mil euros).
  • Premi Tamarell 2022: 5.000 € (cinc mil euros).
  • Premi Estepa 2022: 5.000 € (cinc mil euros).
  • Premi Savina 2022: 5.000 € (cinc mil euros).

5. Exclusions

No poden ser beneficiaris dels ajuts:

a) Les entitats que s'inclouen en alguna de les causes que preveu l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, les que han estat objecte de sancions administratives fermes, les que han estat sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, en els darrers tres anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 11/2016.        

b) Les entitats que hagin estat sancionades o condemnades per una resolució administrativa ferma amb una pena accessòria de prohibició de rebre ajudes o subvencions públiques pel període que estipula l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI-fòbia. 

c) Les entitats que desenvolupin actuacions únicament en interès dels seus membres o associats.

6. Sol·licitud i termini de presentació

a) Les sol·licituds de participació als premis de voluntariat han de ser presentades per les entitats de voluntariat interessades mitjançant el seu representant.

b) El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

c)  D'acord amb el que estableix l'article 14.2 de la Llei 39/2015, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques per dur a terme qualsevol tràmit.

d)  Dins el termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, les persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració (https://www.caib.es/seucaib/ca). S'haurà d'adjuntar a la sol·licitud tota la documentació prevista en l'apartat sisè d'aquesta convocatòria.

e) Per poder presentar la sol·licitud cal disposar d'un sistema d'identificació i signatura electrònica. La informació relativa als sistemes d'informació i signatura electrònica a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears es pot consultar en l'enllaç següent: https://www.caib.es/seucaib/ca/fichainformativa/3392758.

f)  En cas de presentar la sol·licitud de manera presencial, l'Administració, conforme al que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà perquè la realitzin en la forma indicada anteriorment.

           

Palma, 18 d'agost de 2022

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha García-Mauriño (D'acord amb el que disposa el Decret 10/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es regula el règim  de suplències del vicepresident, dels consellers i de les conselleres ​​​​​​​del Govern de les Illes Balears, BOIB núm. 20, de 14 de febrer).