Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 465393
Compte General de l'Ajuntament des Castell Exercici 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per tal de donar compliment al disposat en l'art. 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es fa públic que el Compte General de l'Ajuntament des Castell corresponent a l'exercici 2021, juntament amb l'informe emès per la Comissió Especial de Comptes en reunió de dia 19 d'agost de 2022, romandrà de públic manifest a la Intervenció d'aquest ajuntament, durant el termini de vint-i-tres dies hàbils següents al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a fi que durant aquest termini les persones interessades puguin presentar les reclamacions, objeccions i observacions que considerin escaients.

 

Es Castell, a la data de la signatura electrònica (19 d'agost de 2022)

La batlessa Juana Escandell Salom