Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SELVA

Núm. 466672
Acord del Ple de l'Ajuntament de Selva pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits en la modalitat de Crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria (Cap. 2 del Pressupost de Despesa)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 18 d'agost de 2022, va acordar l'aprovació inicial de l'expedient de l'expedient de modificació de crèdits en la modalitat de Crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria (Cap. 2 del Pressupost de Despesa)

Aprovat inicialment l'expedient, en compliment del que es disposa en l'article 169.1 per remissió del 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anuncio en aquest Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament http://selva.sedelectronica.es

Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord.

 

Selva, 22 d'agost de 2022

El batle Joan Rotger Seguí