Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 459611
Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/165 (Exp. electrònic 2019/5177)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que estableix l'art. 36.3 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, i a l'article 83.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, resta sotmès a informació pública per espai de vint dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la corresponent direcció o punt d'accés electrònic, l'expedient d'obres a sòl rústic següent:

Promogut per la Sra. MONTSERRAT MAYANS TUR, per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina  amb emplaçament a Venda des Pi des Català, Polígon 4, parcel·la 145 i 147, TM Formentera (Exp. LLICÈNCIES OBRES 2019/165).

El referit expedient podrà ser examinat durant un termini de vint dies, a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la WEB del Consell de Formentera, a les dependències administratives del'Àrea de Territori i Habitatge del Consell Insular de Formentera, Carrer Pius Tur Mayans, núm. 14, porta dreta, 07860 Formentera, període durant el qual també podran fer-se les al·legacions pertinents.

 

Formentera, 2 d'agost de 2022

La presidenta Ana Juan Torres