Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 466074
Exposició pública del “Projecte bàsic i d’execució d’edifici de serveis socials municipals”

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament d'Alaró té la intenció de licitar l'execució de les obres de construcció d'un edifici destinat inicialment a centre d'estades diürnes per a persones dependents, segons és previst que estableixi el conveni que se signarà amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Atès que es tracta d'una obra de primer establiment, d'acord amb allò previst a l'article 149.1 de la Llei autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s'exposa al públic el “Projecte bàsic i d'execució d'edifici de serveis socials municipals”, redactat pel personal tècnic del Servei d'Assistència Tècnica del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, per un termini de 15 dies hàbils, comptadors a partir del dia hàbil següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant el qual es podran presentar les al·legacions i observacions que s'estimin convenients dirigides a l'Ajuntament d'Alaró.

El projecte tècnic esmentat es podrà consultar a les oficines municipals (C/ Petit, 1, d'Alaró) en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament (https://ajalaro.sedelectronica.es).

 

Alaró, (signat electrònicament: 19 d'agost de 2022)

El batle Llorenç Perelló Rosselló