Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 d’agost de 2022 pel qual s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es modifica la relació de codis de cossos i escales de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovada mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2008 i publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 17, de 5 de febrer

    Número d'edicte 7189 - Pàgines 35190-35206

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 d’agost de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries

    Número d'edicte 7190 - Pàgines 35207-35209

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 d’agost de 2022 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial d’Educació de 3 d’agost de 2022 pel qual es concreten les condicions per al reconeixement i el gaudi del permís per cura d’un fill amb càncer o una altra malaltia greu al personal funcionari docent de l’ensenyament públic no universitari de les Illes Balears

    Número d'edicte 7192 - Pàgines 35210-35217

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 d’agost de 2022 pel qual s’atorga l’autorització de l’arrendament a favor de Future Media Maker, SA de les llicències de comunicació audiovisual en freqüència modulada a Palma (106,1 MHz ) i a Ciutadella (93,6 MHz) de les quals n’és titular Editora Balear, SA

    Número d'edicte 7193 - Pàgina 35218

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 d’agost de 2022 pel qual s’aprova amb caràcter inicial la revisió del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears corresponent al tercer cicle (2022-2027)

    Número d'edicte 7194 - Pàgina 35219

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es convoquen els Premis Autonòmics Voluntariat IB 2022

    Número d'edicte 7159 - Pàgines 35220-35233

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència núm. 2022000637, de data 19 d’agost de 2022, d’assignació de la secretaria del Consell Executiu a la Secretaria general del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 7164 - Pàgina 35234

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni per a formalitzar l'atorgament d’una subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i l’associació Formenterers Solidaris, per a la distribució d’aliments a les famílies i persones més vulnerables residents a l’illa de Formentera, i per a l’execució de projectes de cooperació per al desenvolupament de països en vies de desenvolupament, a Formentera per a l’any 2022

    Número d'edicte 7168 - Pàgines 35235-35239

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Concessió de subvenció directa nominativa al Fons Pitiús de Cooperació per a l'any 2022

    Número d'edicte 7169 - Pàgina 35240

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Convocatòria de subvencions que han de regir la concessió de subvencions per a fomentar el futbol federat, que ha estat enviada a la Base de Dades Nacional de Subvencions amb el número de codi 643734

    Número d'edicte 7157 - Pàgines 35241-35247