Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 467237
Acord del Consell de Govern de 22 d’agost de 2022 pel qual s’atorga l’autorització de l’arrendament a favor de Future Media Maker, SA de les llicències de comunicació audiovisual en freqüència modulada a Palma (106,1 MHz ) i a Ciutadella (93,6 MHz) de les quals n’és titular Editora Balear, SA

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 4 de maig de 2022 va tenir entrada a la Direcció General de Modernització i Administració Digital un escrit de les empreses Editora Balear, SA i Future Maker, SA pel qual sol·licitaven la tramitació del negoci jurídic d'arrendament de les llicències per a la prestació del servei de comunicació audiovisual en freqüència modulada a Palma (106,1 MHz — DGPM-8933496) i Ciutadella (93,6 MHz — DGPM-8933495) de les quals és titular Editora Balear, SA a favor de Future Media Maker, SA (R.E. núm.: 287.192/22, 287.380/22 i 287.254/22, de 20 de maig).

L'empresa Future Media Maker, SA disposa del NIF núm.: A16668410 i té el domicili social al carrer de Federico García Lorca, 1, de Palma, mentre que l'empresa Editora Balear, SA, amb NIF A07015845, té el domicili social al carrer de Puerto Rico, 15, de Palma.

El 25 de maig de 2022, mitjançant un escrit del director general de Modernització i Administració Digital es va comunicar als sol·licitants la falta de l'autorització prèvia de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, indicada a l'article 39.4 del Reial decret 123/2017, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre l'ús del domini públic radioelèctric.

Per Resolució de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals de 14 de juliol de 2022, es va atorgar l'autorització prèvia per a la cessió de les concessions demanials annexes a les llicències audiovisuals esmentades.

La Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, d'acord amb la disposició final sisena, té caràcter de legislació bàsica. No obstant això, en el marc del desenvolupament legislatiu atribuït a les comunitats autònomes, en tot allò que no resulti contrari a la Llei 7/2010, continua sent d'aplicació el Decret 36/2008, de 4 d'abril, que regula el règim jurídic aplicable a l'atorgament de títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones terrestres i a la inscripció d'aquests títols en el Registre de Títols Habilitants per a la Radiodifusió Sonora a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

D'acord amb l'apartat 1 de l'article 2 de la Llei 7/2010, la persona física o jurídica que té el control efectiu sobre l'elecció dels programes i continguts té la consideració de prestador del servei.

L'article 37 de la Llei 7/2010 estableix les limitacions que han de complir els titulars de llicències administratives del servei de radiodifusió sonora terrestre per garantir el pluralisme en el Mercat Audiovisual Radiofònic.

La Llei 5/2013, d'1 d'octubre, audiovisual de les Illes Balears, en l'article 22, estableix que la realització de negocis jurídics que tenguin per objecte una llicència de comunicació audiovisual requereix l'autorització prèvia del Consell de Govern.

Una vegada examinada la documentació, en data d'1 d'agost de 2022, el director general de Modernització i Administració Digital va emetre l'informe preceptiu corresponent, segons el qual el negoci jurídic d'arrendament s'adequa a les previsions en matèria de garantia del pluralisme, per al manteniment d'un mercat audiovisual competitiu, transparent i plural.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, en la sessió de 22 d'agost de 2022, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Atorgar l'autorització de l'arrendament de les llicències de comunicació audiovisual en freqüència modulada a Palma (106,1 MHz) i a Ciutadella (93,6 MHz) de les quals és titular Editora Balear, SA a favor de Future Media Maker, SA.

Segon. Notificar l'Acord a les entitats interessades, així com al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Tercer. Ordenar la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 22 d'agost de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez