Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 465442
Decret de Presidència núm. 2022000637, de data 19 d’agost de 2022, d’assignació de la secretaria del Consell Executiu a la Secretaria general del Consell Insular d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB núm. 88, de 7-7-2022 (i BOE núm. 197, de 17-8-2022) es va publicar la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, que va entrar en vigor en data 7-8-2022, de conformitat amb la disposició final setena.

L'article 26 d'aquesta llei regula la naturalesa i composició del consell executiu, i, en concret, a l'apartat 4 preveu que la Presidència assigna la secretaria d'aquest òrgan de govern a un dels seus membres o al secretari general del consell insular.

Fins ara, i de conformitat amb l'anterior Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, afectada per la sentència del Tribunal Constitucional 132/2012, de 19 de juny, era secretari del consell executiu la persona que ocupava la Secretaria general.

Atès el nou article 26.4 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, es considera adient assignar la secretaria del consell executiu a la persona que ocupi la Secretaria general d'aquesta Corporació.

Per tot l'anterior, aquesta Presidència, en virtut de les atribucions que legalment té conferides,

DISPOSA

1. Assignar la secretaria del consell executiu a la persona que ocupi la Secretaria general del Consell Insular.

2. Publicar aquest decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Donar compte d'aquest decret a la propera sessió plenària que se celebri.

 

Eivissa, 19 d'agost de 2022

El cap de Servei de Secretaria general Antonio Riera Buforn