Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 466144
Concessió de subvenció directa nominativa al Fons Pitiús de Cooperació per a l'any 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió de caràcter ordinari celebrada el 20 de maig de 2022, i en exercici de les seves competències sobre la base d'allò proposat (conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), i l'article 10.30 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i en virtut del Decret de Presidència de 25 de juny de 2019, publicat al BOIB número 102, de 25 de juliol de 2019, mitjançant el qual es deleguen atribucions a la Comissió de Govern i la resta d'atribucions que li atorga la legislació vigent va adoptar, per unanimitat, el següent acord:

(...)

PRIMER.- Acceptar la justificació de la subvenció 2021 mitjançant la presentació del estats comptables degudament auditats presentats al Consell Insular de Formentera en data 29 de març de 2022.

SEGON.- Concedir una subvenció directa al Fons Pitiús de Cooperació, amb CIF G57008559, per un import de 40.000,00 € (quaranta mil euros) per a l'any 2022.

TERCER.- La gestió de la subvenció es durà a terme d'acord amb les següents condicions:

 • NORMATIVA APLICABLE: Llei 38/2003 i bases d'execució del Pressupost.
 • FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ: Cooperació al desenvolupament.
 • TERMINI DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA: Des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022.
 • TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ: Abans de 15 d'agost de 2023.
 • FORMA DE JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ: Mitjançant presentació d'estats comptables.
 • IMPORT DE DESPESES A JUSTIFICAR: La quantia a justificar haurà de ser com a mínim l'import de la quantitat concedida.
 • MOTIUS DE LA PÈRDUA DE LA SUBVENCIÓ: La falta de justificació de l'activitat o l'objecte de la subvenció suposarà la pèrdua de la subvenció.
 • OBLIGACIÓ DE COMUNICAR la concessió d'altres ajudes o subvencions públiques.
 • PAGAMENT: anticipat.
 • RÈGIM DE GARANTIES: S'eximeix de la presentació de garanties [art.43 L9/2008 de cooperació al desenvolupament].

QUART.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 2022/01/924/48.000/02 a favor del beneficiari “Fons Pitiús de Cooperació” amb CIF G57008559 per l'import concedit.

CINQUÈ.- Reconèixer l'obligació, ordenar el pagament i pagar l'import íntegrament de la subvenció i registrar l'operació com a pendent de justificar fins que el beneficiari no procedeixi a la justificació de la mateixa d'acord amb les normes de la concessió.

(...)

El que es fa públic per a general coneixement

 

Formentera, a la data de la signatura electrònica (18 d'agost de 2022)

La presidenta Ana Juan Torres