Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 466079
Conveni per a formalitzar l'atorgament d’una subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i l’associació Formenterers Solidaris, per a la distribució d’aliments a les famílies i persones més vulnerables residents a l’illa de Formentera, i per a l’execució de projectes de cooperació per al desenvolupament de països en vies de desenvolupament, a Formentera per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que va aprovar la Comissió de Govern en data 24 de juny de 2022 es fa públic el següent conveni:

Conveni per a formalitzar l'atorgament d'una subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Formenterers Solidaris, per a la distribució d'aliments a les famílies i persones més vulnerables residents a l'illa de Formentera, i per a l'execució de projectes de cooperació per al desenvolupament de països en vies de desenvolupament, a Formentera per a l'any 2022.

Formentera, 21 de juliol de 2022.

PARTS

D'una banda, la Sra. Ana Juan Torres, presidenta del Consell Insular de Formentera, qui actua en nom i representació d'aquest, amb CIF núm. P0702400C i amb domicili social a la plaça de la Constitució núm. 1, de Sant Francesc Xavier, Formentera, en virtut de l'Acte del Ple del Consell Insular de Formentera de data 15 d'octubre de 2021 i d'acord amb l'article 136 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Formentera (ROC), els articles 34 i 41.3 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

La Presidenta actua facultada per acord de Comissió de Govern de data 24 de juny de 2022, que va aprovar la signatura del present conveni.

D'altra banda,

la Sra. Sara Miguel Tur, major de edat, proveïda del Document Nacional d'Identitat núm.***5614** i domicili a (...) Formentera (Illes Balears), en la seva condició de Vicepresidenta de l'associació Formenterers Solidaris, d'acord amb allò determinat als seus estatuts, amb CIF: G57580938, inscrita al Registre d'Associacions de les Illes Balears amb núm. 311000006561 i al Registre d'Associacions del Consell Insular de Formentera amb el número 26.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient i necessària per a formalitzar aquest conveni i lliurament

EXPOSEN

1.- La llei 4/2009, d'11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears té com objecte regular i ordenar el sistema de serveis socials de les Illes Balears per tal de promoure-hi i garantir-hi l'accés universal, i contribuir al benestar i a la cohesió social així com configurar un sistema de serveis socials que doni resposta a les necessitats de les persones, tot potenciant-ne l'autonomia i la qualitat de vida. Aquest sistema de serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, equipaments, projectes, programes i prestacions de titularitat pública i privada.

D'acord amb el que estableix l'article 3 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears, té com a finalitats, entre d'altres, millorar la qualitat de vida i promoure la normalització, la participació i la integració social, política, econòmica, laboral, cultural i educativa i de salut de totes les persones així com prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat de les persones i dels grups en situació d'exclusió social.

Entre els principis bàsics i prioritaris de la Llei de Serveis Socials hi ha el de Responsabilitat pública, d'acord amb el qual, els poders públics assumeixen la responsabilitat de donar resposta als problemes socials, per la qual cosa assignen els necessaris recursos financers, humans i tècnics; regulen i supervisen els recursos privats i públics destinats a la matèria objecte d'aquesta llei, i asseguren la prestació de serveis amb qualitat tant a l'àmbit públic com privat. Per altra banda, el principi de solidaritat estableix que, a més de garantir la prestació de serveis socials, els poders públics han de fomentar la solidaritat entre els distints col·lectius de persones, i també la col·laboració del voluntariat i el teixit associatiu en el desenvolupament d'iniciatives que afavoreixin la cohesió social.

2.- La Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social, atribueix competències en matèria de concessió i gestió de subvencions i ajudes amb finalitats assistencials a persones físiques i a centres o entitats per a beneficiaris residents a l'àmbit territorial de cada un dels consells insulars, sobre les matèries de tercera edat, marginats, minories ètniques, infància, famílies, llars i institucions anàlogues.

3.- A la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, (BOIB núm. 135, de 10 de novembre) modificada per la Llei 6/2003 de 8 de juliol (BOIB núm. 99, de 10 de juliol), es varen transferir al Consell Insular d'Eivissa i Formentera les competències en matèria de serveis socials i seguretat social, adaptant i ampliant les funcions que s'havien transferit a aquesta Corporació mitjançant la Llei 12/1993, de 20 de desembre, en matèria de serveis socials.

4.- La Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, al seu article núm. 31 esmenta que les administracions públiques, a l'àmbit de les respectives competències, promouran i facilitaran el desenvolupament de les associacions que persegueixin finalitats d'interès general, respectant sempre la llibertat i l'autonomia davant els poders públics, així com l'establiment d'ajudes i subvencions per dur a terme les seves activitats. Així mateix, les administracions públiques podran establir, amb les associacions que persegueixin objectius d'interès general, convenis de col·laboració en programes d'interès social.

5.- La Llei 3/2018, de 29 de maig, del Tercer Sector d'Acció Social (BOIB núm. 67, de 31 de maig de 2018) estableix el següent:

Article 6. Activitats d'intervenció social i activitats socials d'interès general que realitzen les organitzacions del Tercer Sector Social

S'entenen com activitats d'intervenció social, aquelles activitats desenvolupades amb la finalitat de promoure la inclusió social i l'exercici efectiu dels drets de les persones, les famílies, els grups, els col·lectius o les comunitats que afronten situacions de vulnerabilitat o exclusió, desprotecció, discapacitat o dependència, que lluiten contra la desigualtat social, la marginació, la desprotecció i la violència masclista, i que avancen en la necessària transformació social cap a una societat més justa, solidària, igualitària, participativa i democràtica.

Article 11. Col·laboració en els sistemes de responsabilitat pública i en els espais d'interacció entre sistemes

b) Participació en la provisió (disseny, prestació, avaluació i millora) de serveis de responsabilitat pública o que s'estan consolidant, progressivament, com a tals.

Article 12. Col·laboració en la provisió de serveis de responsabilitat pública

1. Les administracions públiques balears amb responsabilitat en l'àmbit de la intervenció social articularan la participació de les organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears en el disseny, la prestació, l'avaluació i la millora dels serveis de responsabilitat pública.

Article 15. Instruments per formalitzar la col·laboració entre les administracions públiques i les organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears

1. Per formalitzar la cooperació amb les organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears en la provisió de serveis de responsabilitat pública en l'àmbit de la intervenció social, les administracions públiques balears podran adoptar el règim de concert diferenciat segons la legislació autonòmica que a tal efecte es pugui crear en un futur sobre acció concertada.

2. Així mateix, les administracions públiques balears podran formalitzar els convenis i acords marc de col·laboració que preveu la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, per donar cobertura a la provisió de serveis de responsabilitat pública així com a altres activitats socials d'interès general de les organitzacions que les administracions públiques considerin oportú promoure.

6.- Que segons el que estableix l'article 2 dels estatuts de l'associació Formenterers Solidaris, les seves finalitats són:

a) Ajudar les persones necessitades.

b) Col·laborar en petits projectes d'ajuda en l'àmbit nacional i, sobretot, en el tercer món.

c) Detectar necessitats en la població de Formentera, ajudar-los en la mesura de les seves possibilitats i/o orientar-los cap als serveis socials.

7.- La crisi sociosanitària que ens ha assetjat durant el darrer any, provocada per la covid-19, ha afectat de forma notable a l'economia en general, i especialment a moltes famílies de la nostra illa. Això s'ha manifestant en una demanda sense precedents d'assistència social bàsica. Aquesta situació sobrevinguda ha requerit d'una resposta urgent, coordinada, on s'ha promogut la complementarietat de les accions de l'Administració Pública amb el tercer sector per garantir i reforçar el sistema públic de Serveis Socials.

8.- Que l'associació Formenterers Solidaris és una entitat sense ànim de lucre que té com a objecte divulgar i promoure projectes de desenvolupament social mitjançant l'ajut a col·lectius i/o persones marginades o desfavorides per causes com per exemple la pobresa, l'edat, el sexe, la situació legal, etc. Està inscrita al Registre d'associacions de les Illes Balears amb el número de registre 311000006561, amb CIFG57580938 i té el seu domicili al carrer d'Isidor Macabich 24; Pis 1; Pta. 32; CP 07860 de Sant Francesc de Formentera (Illes Balears).

9.- Que tant el Consell Insular de Formentera com l'associació Formenterers Solidaris tenen objectius comuns i que, per tant, cal una col·laboració estreta que permeti precisar el desenvolupament de les activitats especificades a les clàusules que a continuació es detallen.

En conseqüència i d'acord amb allò exposat anteriorment, es formalitza l'esmentada ajuda a favor de l'associació Formenterers Solidaris, mitjançant el present conveni de col·laboració, amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

1. Objecte

És objecte del present Conveni regular una subvenció per procediment de concessió directa, tot establint un marc de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Formenterers Solidaris per a la distribució d'aliments a les famílies i persones més vulnerables residents a l'illa de Formentera, i per a l'execució de projectes de cooperació per al desenvolupament de països en vies de desenvolupament, a Formentera per a l'any 2022.

2. Líneas subvencionables

1. Gestió dels bonus d'alimentació, concedits per l'àrea de Benestar Social del Consell Insular de Formentera, per a la distribució d'aliments a les famílies i persones en situació de vulnerabilitat a l'illa de Formentera.

2. Despeses derivades del subministrament de productes de primera necessitat per a les famílies i persones en situació de vulnerabilitat a l'illa de Formentera.

3. Elaboració i gestió de projectes de cooperació i desenvolupament a països en vies de desenvolupament.

4. Organització de ponències, taules rodones, fòrums, exposicions o conferències.

5. Despeses derivades de l'equipament, material i subministrament propis per al funcionament regular de l'associació.

6. Organització de campanyes de recollida de productes i sous per enviar a llocs necessitats.

En relació a la línia 3, i pel que fa a la justificació, es podrà imputar a aquest conveni, per aquest concepte, un import màxim de 5.000,00 (cinc mil euros).

3. Obligacions del Consell Insular de Formentera

El Consell Insular de Formentera subvencionarà les activitats i despeses de l'associació Formenterers Solidaris per a donar compliment a aquest conveni amb 10.000,00€ (deu mil euros), quantitat amb càrrec a la partida pressupostària 2022/01/2311/48000/01 dels pressupostos generals del Consell Insular de Formentera de l'any 2022. Tot això condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del conveni en el pressupost de despesa de l'any en curs.

El pagament de la quantia fixada es farà efectiu en dos parts. El 50% en el moment de la signatura del conveni, i el 50% pendent es pagarà una vegada s'hagi justificat, abans del 31 de gener de 2023, el 100% de la subvenció concedida.

4. Obligacions de l'associació Formenterers Solidaris.

En compliment del que disposa l'article 11 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la llei de subvencions de les Illes Balears, l'associació Formenterers Solidaris queda sotmesa, entre d'altres, a les obligacions següents:

- Dur a terme l'activitat o la inversió, o adoptar el comportament que fomenta la concessió de la subvenció.

- Presentar abans del 31 de gener de 2023, els documents acreditatius de la justificació de la subvenció.

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que duguin a terme els òrgans competents.

- Notificar al Consell qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte inicialment presentat, en relació a les actuacions subvencionables.

- Fer constar de forma clara en els cartells, convocatòries d'activitats i en tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu de les activitats subvencionables, que l'activitat està subvencionada o patrocinada pel Consell Insular de Formentera.

- Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que sigui aplicable.

- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

- Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previst en l'article 44 d'aquesta Llei.

5. Concordança amb altres subvencions

L'associació Formenterers Solidaris haurà d'informar al Consell Insular de Formentera, a través de l'òrgan competent en la matèria, la subvenció o subvencions que rebi per a la mateixa finalitat. En aquesta comunicació farà constar els diners obtinguts, així com totes les condicions aplicables.

En cap cas, la quantia total de les subvencions podrà superar el cost total de l'activitat, ja que si és així, la subvenció concedida per aquesta Corporació es reduirà de manera proporcional.

6. Justificació de la subvenció

La data màxima de justificació serà el dia 31 de gener de 2023. Els fons percebuts s'hauran de destinar a actuacions i programes que es duguin a terme entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022. El compte justificatiu inclourà la documentació següent:

- Model oficial de justificació de la subvenció de conformitat amb l'annex I.

- Una declaració responsable de conformitat amb l'annex II.

- Acreditació d'estar al corrent de pagament de totes les obligacions tributàries amb l'Estat, la Tresoreria de la Seguretat Social i el Consell Insular de Formentera, o autorització en favor del CIF perquè pugui sol·licitar tota la informació necessària per a l'obtenció d'aquestes dades a les administracions pertinents, segons l'annex III.

- Pressupost d'ingressos i despeses realitzat en què s'haurà d'incloure el compte justificatiu de despeses que de conformitat al que estableix l'article 72 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, segons model normalitzat que figura com annex IV, que contindrà la documentació següent:

  • Una relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document acreditatiu de la despesa, la seva data d'emissió, el seu import i la seva data de pagament.
  • Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior i la documentació acreditativa del pagament. El termini per a acreditar el pagament de les despeses succeïts en els tres mesos previs a la data de la justificació es prolongarà fins a tres mesos després de la dita data sempre que en el moment de la justificació es relacionen els justificants de pagament pendent de presentar i es manifesti per escrit el compromís d'aportar-los dins del dit termini.
  • Si és procedent, una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat actuacions del programa, amb indicació del seu import i la seva procedència.

- Memòria acreditativa de l'activitat o activitats subvencionades, segons model normalitzat que figura com a annex V.

Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en l'apartat 3 de l'article 40 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la llei de subvencions de les Illes Balears, els tres pressupostos que el beneficiari haurà d'haver sol·licitat de diferents proveïdors, i si l'elecció entre les ofertes valorades no va recaure en la proposta econòmicament més avantatjosa, escrit justificant la dita elecció.

L'àrea de Benestar Social del Consell Insular de Formentera comprovarà la justificació de l'aplicació de la subvenció, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat per la qual es concedeix, d'acord amb el que estableix l'article 39 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB 31.12.05), pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

S'eximeix a l'associació de presentar garanties atesa la naturalesa de les activitats subvencionades i les seves característiques com a beneficiària, de conformitat amb l'article 42 i següents del Reial Decret 88/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

7. Reintegrament de la subvenció

S'estableix l'obligació per part de l'associació Formenterers Solidaris de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 44 del decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

8. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, i finalitzarà la seva vigència el 31 de gener de 2023, tenint efectes retroactius des del dia 1 de gener de 2022. Les activitats subvencionables estaran compreses entre el dia 1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

Ambdues parts podran convenir la pròrroga d'aquest conveni mitjançant el document oportú signat amb una antelació mínima de quinze dies a la finalització del termini de l'actual conveni.

El conveni es resoldrà si es donen les següents causes:

- Incompliment de les obligacions per part de qualsevol de les parts signats, o d'ambdues.

- La dissolució de l'associació que subscriu el Conveni.

- L'anul·lació o la revocació de l'acte de concessió de la subvenció.

- Impossibilitat material o legal de complir les obligacions que es deriven de l'objecte del conveni.

- Denúncia de qualsevol de les parts manifestada per escrit.

9. Procediment d'atorgament de la subvenció i naturalesa del present conveni

El present conveni té naturalesa administrativa, i constitueix l'instrument a través del qual es canalitza una subvenció pel procediment de concessió directa previst en l'article 7.1.c del decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre i en l'article 22.2c de la Llei de general subvencions, perquè s'acrediten raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari que dificulten la seva convocatòria pública, d'acord amb els informes que consten a l'àrea de Benestar Social del Consell Insular de Formentera.

La proposta d'atorgament de la subvenció realitzada pel conseller competent en la matèria, s'elevarà a l'òrgan competent per l'atorgament o no de la mateixa, el qual en aquest cas és la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, segons l'establert a la Resolució de Presidència de data 3 de juliol de 2019, de delegació de competències en la Comissió de Govern.

10. Normativa d'aplicació

Tot el que no estigui previst en el present conveni, serà d'aplicació supletòria i/o analògica, segons s'escaigui al que disposen les bases d'execució del pressupost general del Consell Insular de Formentera per al 2022, al decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, i subsidiàriament, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Formentera per al període 2022 i el primer semestre de 2023 ( BOIB núm. 36, de 12 de març de 2022).

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

La presidenta del Consell Insular de Formentera Ana Juan Torres

En representació de l'associació Formenterers Solidaris Sara Miguel Tur

Davant meu, el secretari actal. David Francés Alonso

La qual cosa es fa públic per a general coneixement.

 

Formentera, a la data de la signatura electrònica (18 d'agost de 2022)

La presidenta Ana Juan Torres