Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 467236
Acord del Consell de Govern de 22 d’agost de 2022 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial d’Educació de 3 d’agost de 2022 pel qual es concreten les condicions per al reconeixement i el gaudi del permís per cura d’un fill amb càncer o una altra malaltia greu al personal funcionari docent de l’ensenyament públic no universitari de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En l'article 49.e) del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP) —aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre—, es regula el permís per cura d'un fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.

L'Acord de la Comissió de Coordinació de l'Ocupació Pública de 8 de maig de 2013 sobre l'aplicació del permís previst en l'article 49.e) de l'EBEP indica que, per garantir el dret de beneficiar-se completament d'aquest permís, cal aprovar un reglament de desplegament que concreti els elements necessaris per reconèixer-lo i gaudir-ne.

En l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquest permís es va desplegar en l'article 26 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 14, d'1 de febrer de 2020). Pel que fa al personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, aquest permís es regula en l'Acord del Consell de Govern de 5 de juliol de 2021 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de juny de 2021 pel qual es regula el permís del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears per a la cura de fills i/o filles amb càncer o una altra malaltia greu, publicat en el BOIB núm. 89, de 6 de juliol de 2021.

En el cas del personal docent de l'ensenyament públic no universitari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquest desplegament normatiu encara no ha tingut lloc, de manera que aquest dret es reconeix mitjançant, d'una banda, la interpretació de la jurisprudència sobre la matèria, i de l'altra, aplicant el Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i el desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, especialment els continguts que regulen la situació protegida, és a dir, el dret de l'empleat públic.

Ara bé, aquests criteris no són suficients, atès que es tracta d'un permís marcat per la casuística i valoració individuals de cadascuna de les situacions mèdiques que es presenten i per la diferent necessitat en temps i intensitat de la cura directa, contínua i permanent, en funció de factors com l'evolució de la malaltia o la fase del tractament, entre d'altres. A més, els percentatges de reducció de jornada s'han d'ajustar a la particular idiosincràsia de l'ensenyament públic no universitari i la seva organització temporal. En definitiva, l'establiment de criteris clars ha de permetre donar un tractament adequat a cada situació, tenint en compte el caràcter excepcional d'aquest permís, el qual retribueix una reducció substancial de la jornada laboral.

Per tot això, d'acord amb l'article 38.3 de l'EBEP, el dia 3 d'agost de 2022 la Mesa Sectorial d'Educació de les Illes Balears va adoptar un acord pel qual es concreten les condicions per al reconeixement i el gaudi del permís per cura d'un fill amb càncer o una altra malaltia greu al personal docent de l'ensenyament públic no universitari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D'altra banda, l'article 38 de l'EBEP disposa que, perquè els acords que versin sobre matèries de competència dels consells de govern de comunitats autònomes tenguin validesa i eficàcia, requereixen l'aprovació expressa i formal d'aquest òrgan.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d'Educació i Formació Professional, en la sessió de 22 d'agost de 2022, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Ratificar l'Acord de la Mesa Sectorial d'Educació de 3 d'agost de 2022 pel qual es concreten les condicions per al reconeixement i el gaudi del permís per cura d'un fill amb càncer o una altra malaltia greu al personal funcionari docent de l'ensenyament públic no universitari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Segon. Determinar que l'Acord produeixi efectes a partir del curs escolar 2022-2023.

Tercer. Disposar que els efectes d'aquest Acord es podran estendre al personal laboral docent, previ acord amb el comitè d'empresa corresponent.

 

Quart. Ordenar que aquest Acord, que figura en l'annex, es publiqui íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 22 d'agost de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX Acord de la Mesa Sectorial d'Educació de 3 d'agost de 2022 pel qual es concreten les condicions per al reconeixement i el gaudi del permís per cura d'un fill amb càncer o una altra malaltia greu al personal funcionari docent de l'ensenyament públic no universitari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Parts

Per l'Administració, la directora general de Personal Docent.

Per la part sindical, els representants de les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial d'Educació que consten com a signants d'aquest acord.

Antecedents

1. L'article 49.e) del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic —aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre— regula el permís per cura d'un fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu. En concret, l'EBEP diu el següent:

e) Permís per cura d'un fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu: el funcionari, sempre que tots dos progenitors, adoptants, guardadors amb finalitats d'adopció o acollidors de caràcter permanent treballin, té dret a una reducció de la jornada de treball almenys de la meitat de la durada d'aquella, i percep les retribucions íntegres amb càrrec als pressupostos de l'òrgan o l'entitat on hagi prestat els seus serveis, per a la cura, durant l'hospitalització i el tractament continuat, del fill menor d'edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent acreditada per l'informe del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma o, si s'escau, de l'entitat sanitària concertada corresponent i, com a màxim, fins que el fill o persona que hagi estat objecte d'acolliment permanent o de guarda amb finalitats d'adopció compleixi els 23 anys. En conseqüència, el compliment dels 18 anys d'edat del fill o del menor subjecte a acolliment permanent o a guarda amb finalitats d'adopció, no és causa d'extinció de la reducció de la jornada, si es manté la necessitat de cura directa, contínua i permanent.

Quan concorrin en tots dos progenitors, adoptants, guardadors amb finalitats d'adopció o acollidors de caràcter permanent, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per tenir dret a aquest permís o, si s'escau, puguin tenir la condició de beneficiaris de la prestació que estableix per a aquesta finalitat el règim de la Seguretat Social que els sigui aplicable, el funcionari té dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri la reducció de la seva jornada de treball, sempre que l'altre progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent, sense perjudici del dret a la reducció de jornada que li correspongui, no cobri les seves retribucions íntegres en virtut d'aquest permís o com a beneficiari de la prestació que estableix per a aquesta finalitat el règim de la Seguretat Social que li sigui aplicable. En cas contrari, només es té dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions.

Així mateix, en el supòsit que tots dos prestin serveis en el mateix òrgan o entitat, aquesta pot limitar el seu exercici simultani per raons fundades en el funcionament correcte del servei.

Quan la persona malalta contregui matrimoni o constitueixi una parella de fet, té dret al permís qui en sigui el cònjuge o parella de fet, sempre que acrediti les condicions per ser beneficiari.

S'estableixen per reglament les condicions i els supòsits en què aquesta reducció de jornada es pot acumular en jornades completes.

2. Per garantir completament el dret a beneficiar-se d'aquest permís, cal aprovar un reglament de desplegament que concreti els elements necessaris per reconèixer-lo i gaudir-ne. Així ho indica l'Acord de la Comissió de Coordinació de l'Ocupació Pública sobre l'aplicació del permís previst en l'article 49.e) de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic relatiu a la cura d'un fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu, de 8 de maig de 2013, que diu el següent:

1. Que en l'aplicació de l'article 49 lletra e) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, s'admet la possibilitat que, en el cas de malaltia greu que no sigui càncer, es pot considerar «com a ingrés hospitalari de llarga durada» la continuació del tractament o cura del menor després del diagnòstic d'aquesta malaltia, sense que s'exigeixi sistemàticament que l'ingrés hospitalari prolongat i la necessitat de cura directa, contínua i permanent siguin circumstàncies que hagin de donar-se simultàniament.

2. Que en el desenvolupament reglamentari de la previsió continguda en l'esmentat article 49 lletra e) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, es concretin els supòsits en què és aplicable; els criteris per a la valoració dels documents que s'aportin; els percentatges de reducció de jornada retribuïda que s'hagin de concedir per damunt del mínim legal del 50 %, i els supòsits en què la continuació del tractament o la cura del menor al domicili puguin considerar-se continuació de l'ingrés hospitalari de llarga durada perquè es requereixen cures directes, contínues i permanents.

3. Fins ara no s'ha emprès aquest desplegament reglamentari amb relació al personal docent de l'ensenyament públic no universitari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el qual, en canvi, sí que ha tingut lloc en l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant l'article 26 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 14, d'1 de febrer de 2020). També s'ha produït pel que fa al personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, en aquest cas mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 5 de juliol de 2021 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de juny de 2021 pel qual es regula el permís del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears per a la cura de fills i/o filles amb càncer o una altra malaltia greu, publicat en el BOIB núm. 89, de 6 de juliol de 2021. Així, doncs, en l'àmbit docent aquest dret es reconeix mitjançant, d'una banda, la interpretació de la jurisprudència sobre la matèria, i de l'altra, aplicant el Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i el desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, en els continguts que regulen la situació protegida, és a dir, el dret de l'empleat públic.

4. Ara bé, aquests criteris no són suficients, atès que es tracta d'un permís marcat per la casuística i la valoració individuals de cadascuna de les situacions mèdiques que es presenten i per la diferent necessitat en temps i intensitat de la cura directa, contínua i permanent, en funció de factors com l'evolució de la malaltia o la fase en què es troba el tractament, entre d'altres. A més, els percentatges de reducció de jornada s'han d'ajustar a la particular idiosincràsia de l'ensenyament públic no universitari, organitzat en cursos escolars dividits en trimestres i períodes no lectius i amb sessions lectives de 55 minuts, i tenint en compte la jornada laboral del personal docent, conformada per hores lectives i complementàries —de caràcter presencial— i hores de lliure disposició.

5. En definitiva, l'establiment de criteris clars ha de permetre donar un tractament adequat a cada situació, tenint en compte el caràcter excepcional d'aquest permís, el qual retribueix una reducció substancial de la jornada laboral.

Per tot això, d'acord amb l'article 38.3 de l'EBEP i el Reglament d'organització i funcionament de la Mesa Sectorial d'Educació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears —aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2018—, les parts que integram la Mesa ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per subscriure el següent

Acord

Primer

Objecte

Aquest acord té per objecte concretar les condicions per al reconeixement i el gaudi del permís per a la cura d'un fill amb càncer o una altra malaltia greu, previst en l'article 49.e) del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Segon

Àmbit d'aplicació

Les disposicions previstes en aquest acord són aplicables al personal funcionari docent de l'ensenyament públic no universitari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tercer

Definicions

A l'efecte d'aquest acord, s'estableixen les definicions següents:

a) Malaltia greu: tenen la consideració de malalties greus les incloses en l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, modificat per l'Ordre TMS/103/2019, de 6 de febrer, per la qual es modifica l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i el desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, i s'aprova el model de declaració mèdica sobre la necessitat de cura contínua del menor.

b) Ingrés hospitalari de llarga durada (o estada prolongada): es considera hospitalització de llarga durada la que supera els dotze dies d'ingrés hospitalari, així com el tractament continuat al domicili posterior a l'ingrés hospitalari quan entre ambdues situacions se superin els dotze dies.

c) Recaiguda (o recidiva): situació en què un pacient es veu novament afectat, durant el període de convalescència d'una malaltia, pels símptomes d'aquesta malaltia.

d) Agudització (o exacerbació): episodi agut d'inestabilitat clínica que esdevé en el curs natural de la malaltia i es caracteritza per un empitjorament sostingut dels símptomes.

e) Família monoparental: família constituïda per un únic progenitor, guardador o acollidor, i els fills, les filles, els menors subjectes a guarda, acolliment o tutela que hi convisquin. A l'efecte d'aquest permís, tenen la consideració de família monoparental les dones declarades víctimes de violència de gènere.

f) Progenitor: s'inclou dins aquest concepte el pare o la mare, tant biològics com per adopció.

 

Quart

Titulars del dret al permís

1. Poden sol·licitar aquest permís els progenitors, guardadors amb fins d'adopció o acollidors de caràcter permanent.

2. En els casos de separació, divorci o nul·litat del matrimoni, si tots dos progenitors, guardadors o acollidors tenen dret al permís, aquest podrà ser reconegut a favor de qui es determini de comú acord. Si no hi ha acord ni previsió judicial expressa, el permís s'ha de concedir a qui tengui la custòdia o, si aquesta és compartida, a qui la tengui assumida en el període corresponent al gaudi del permís.

3. En el supòsit que ambdós progenitors, guardadors o acollidors prestin serveis en el mateix òrgan o entitat, es pot limitar l'exercici simultani del dret al permís per raons fundades en el correcte funcionament del servei.

4. Quan la persona malalta contregui matrimoni o constitueixi parella de fet, té dret al permís qui sigui el seu cònjuge o parella de fet, sempre que acrediti les condicions per ser-ne beneficiari.

Cinquè

Requisits del permís

1. Per poder sol·licitar el permís, s'han de complir els requisits següents:

a) Els dos progenitors, guardadors amb fins d'adopció o acollidors de caràcter permanent han de ser treballadors per compte propi o d'altri. Aquest requisit no s'exigeix en el cas de famílies monoparentals.

b) El fill menor d'edat ha d'estar afectat per un càncer o una altra malaltia greu.

c) El fill ha de necessitar cura directa, contínua i permanent.

d) Ha de concórrer alguna de les circumstàncies següents:

- Produir-se un ingrés hospitalari de llarga durada.

- Després que s'hagi diagnosticat la malaltia, requerir un tractament continuat, ja sigui a l'hospital o al domicili familiar.

- Produir-se una recaiguda o l'agudització del càncer o de la malaltia greu, que pot requerir ingrés hospitalari o no.

2. No es pot concedir aquest permís quan el fill té entre 18 i 23 anys, excepte si es tracta d'una pròrroga del permís concedit quan el fill era menor d'edat.

Sisè

Reducció de jornada

1. El permís consisteix en la reducció de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, d'un mínim del 50 % i d'un màxim del 99 %.

2. El percentatge concret de reducció respecte de la jornada laboral s'ha de fixar segons els criteris següents:

a) Amb caràcter general, la reducció de la jornada ha de ser del 50 %. En particular, quan el menor estigui escolaritzat, la minoració de la jornada laboral ha de ser, en general, del 50 %.

b) Atesa la distribució horària de la jornada laboral del personal docent i tenint en compte que els períodes lectius són de 55 minuts (unitat lectiva mínima que pot desenvolupar un docent), el màxim de reducció de jornada que es pot concedir és del 75 %, en funció del grau de necessitat de cura directa, contínua i permanent acreditat, de manera que es disposin les condicions adequades per a la cura sense desvirtuar la naturalesa del permís, és a dir, a l'efecte que la reducció permeti atendre d'una manera mínima i efectiva la funció docent.

c) Excepcionalment, es pot concedir una reducció de jornada del 99 % quan es tracti d'un ingrés hospitalari ocasionat per càncer o una altra malaltia greu, i també quan el pacient estigui en fase crítica del tractament d'acord amb l'informe mèdic, tant si requereix hospitalització convencional com hospitalització domiciliària, exclusivament durant el temps que duri l'ingrés o la fase crítica del tractament.

 

Setè

Acumulació de la jornada reduïda

La jornada reduïda es pot acumular, sempre que es tengui autorització del director del centre educatiu (o del cap de personal que correspongui, quan el docent no estigui destinat a un centre educatiu) i que resulti compatible amb el funcionament correcte dels serveis que es presten.

Vuitè

Retribucions i altres drets

1. El personal funcionari al qual es concedeixi aquest permís percep les retribucions íntegres amb càrrec al pressupost de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

2. No obstant això, només un dels progenitors, guardadors o acollidors titulars del dret pot percebre les retribucions íntegres. Així, si hi hagués concurrència de beneficiaris amb dret al permís respecte del mateix subjecte i fet causant, només un podrà sol·licitar el permís i cobrar les seves retribucions íntegrament. L'altre pot gaudir el permís amb la reducció proporcional de les retribucions. S'exceptua de l'anterior les dones víctimes de violència de gènere.

3. La jornada reduïda s'ha de computar com a jornada completa als efectes de reconeixement d'antiguitat i de cotitzacions en el règim de protecció social.

4. Les absències derivades de la concessió d'aquest permís han de figurar en el comunicat mensual de faltes com a absències justificades.

Novè

Durada

1. El permís s'ha de concedir pel període en què, segons l'informe del facultatiu, sigui necessària la cura directa, contínua i permanent del fill, sempre que sigui inferior a tres mesos. Exhaurit aquest període, si continua la necessitat, s'haurà de presentar una nova sol·licitud.

2. Si l'informe del facultatiu indica un temps igual o superior a tres mesos, el permís s'ha de concedir per un període inicial de fins a tres mesos, però sense superar el temps indicat en l'informe inicial del facultatiu. Transcorregut aquest període inicial, el beneficiari pot presentar una nova sol·licitud.

3. Si la necessitat de cura directa, contínua i permanent varia durant el període de temps concedit i això justifiqués un canvi en el percentatge de reducció de jornada que es gaudeix, aquesta circumstància s'ha d'acreditar amb un nou informe del facultatiu.

4. El permís queda en suspens en les situacions d'incapacitat temporal, durant els períodes de maternitat o paternitat, en els supòsits de risc durant l'embaràs i, en general, quan la reducció de jornada concorri amb qualsevol altra circumstància que comporti la suspensió de la prestació efectiva de serveis.

Desè

Supòsits d'extinció

El permís s'extingirà quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) Quan desaparegui la causa que ha propiciat la concessió del permís (mort del fill, desaparició de la necessitat de cura directa, contínua i permanent, alta mèdica, etc.).

b) Quan el beneficiari deixi d'estar en la situació administrativa de servei actiu. En aquest sentit, si el sol·licitant té la condició de personal funcionari interí i sol·licita un permís o una pròrroga per un temps superior al del seu nomenament, es concedirà el permís fins al dia que expiri el nomenament. No obstant això, si se li confereix un nou nomenament com a funcionari sense solució de continuïtat respecte de l'anterior, podrà sol·licitar la continuació del gaudi del permís o la pròrroga.

 

c) Quan l'altre progenitor, guardador o acollidor cessi en la seva activitat laboral per compte propi o d'altri.

d) Quan el beneficiari deixi de conviure amb el fill o quan finalitzi l'acolliment o la guarda.

e) Quan el fill contregui matrimoni o constitueixi una parella de fet.

f) Quan el fill o persona objecte d'adopció o acolliment compleixi 18 anys o, com a màxim, 23 anys.

g) Per renúncia al permís i reincorporació del beneficiari a jornada completa.

 

Onzè

Procediment

1. L'òrgan competent per tramitar la sol·licitud d'aquest permís i per resoldre el procediment és la directora general de Personal Docent, per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional.

2. El permís s'ha de sol·licitar a través del GESTIB, mitjançant el tràmit habilitat a l'efecte, d'acord amb el model de sol·licitud que hi figuri.

3. El permís s'ha de sol·licitar cada curs escolar, amb quinze dies hàbils d'antelació a la data d'inici del permís, excepte si s'acredita que la causa que dona dret a la concessió del permís ha estat sobtada o sobrevinguda.

4. Per completar la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa següent:

a) Una còpia del llibre de família del sol·licitant o del certificat d'inscripció del fill o filla en el Registre Civil, o bé, si s'escau, una còpia de la resolució judicial per la qual s'hagi constituït l'adopció o de la resolució judicial o administrativa per la qual s'hagi concedit la guarda amb finalitats d'adopció o l'acolliment permanent.

b) Un certificat o informe de l'entitat gestora de la Seguretat Social corresponent o de l'òrgan competent en què l'altre progenitor, guardador o acollidor estigui afiliat i en situació d'alta en algun règim públic de la Seguretat Social o, si escau per raó de l'exercici de la seva activitat professional, d'estar incorporat obligatòriament a la mutualitat de previsió social establerta pel col·legi professional corresponent.

c) Un certificat d'empresa o declaració responsable de l'altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor que indiqui que no gaudeix del permís regulat en aquest acord i/o que no és beneficiari de la prestació econòmica prevista per a tal finalitat en la Llei general de la Seguretat Social, amb indicació de l'horari de treball. En cas que sí que en gaudeixi, s'ha d'adjuntar el certificat d'empresa o la declaració responsable ha d'indicar si percep o no les retribucions íntegres.

d) L'informe de l'especialista mèdic responsable de l'assistència del pacient —ja sigui del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma o de l'entitat sanitària concertada corresponent—, el qual ha d'acreditar:

- L'existència de càncer o d'una altra malaltia greu.

- La necessitat de cura directa, contínua i permanent, de forma suficientment motivada.

- El temps de durada de les cures.

Si es presenta l'annex II de l'Ordre TMS/103/2019 emplenat, s'ha de complementar amb un informe que motivi de forma suficient la necessitat de cura directa, contínua i permanent.

5. A més, per acreditar determinades circumstàncies, s'han de presentar els documents següents:

a) En el cas de famílies monoparentals, s'ha d'adjuntar una còpia del llibre de família en el qual consti un sol progenitor o, en cas que hi constin dos progenitors, una còpia del certificat de defunció d'un d'ells o de la resolució judicial en la qual es declari l'abandó de la família. Així mateix, aquesta condició es pot acreditar aportant una còpia del certificat de naixement del fill o filla o per mitjà d'un certificat d'inscripció en el Registre en el qual consti només un dels progenitors.

b) Les situacions de separació, divorci o nul·litat matrimonial s'han d'acreditar per mitjà de la corresponent sentència judicial de separació o divorci o d'un certificat de matrimoni en el qual consti la inscripció de separació, divorci o nul·litat matrimonial.

c) La condició de víctima de violència de gènere s'ha d'acreditar aportant algun dels documents següents: còpia de la sentència condemnatòria, de l'ordre de protecció de la víctima vigent en el moment de presentar la sol·licitud o l'informe del Ministeri Fiscal que indiqui que hi ha indicis que la sol·licitant és víctima de violència de gènere fins que es dicti l'ordre de protecció. També es pot acreditar per mitjà d'una còpia de la resolució judicial que hagi acordat mesures cautelars penals per protegir la víctima, o un certificat o informe acreditatiu d'atenció especialitzada expedit per un organisme públic competent en matèria de violència de gènere.

d) En cas que el beneficiari del permís sigui el cònjuge o la parella de fet de la persona malalta, s'ha d'adjuntar una còpia del llibre de família o certificat de matrimoni o de la resolució administrativa d'inscripció en el corresponent registre de parelles estables.

e) En el supòsit d'ingrés hospitalari, s'ha d'adjuntar el certificat d'ingrés del centre hospitalari, el qual n'ha d'indicar la durada.

 

​​​​​​​f) En cas de recaiguda o agudització del càncer o de la malaltia greu que no requereixi un altre ingrés hospitalari, caldrà aportar un informe mèdic que acrediti aquesta circumstància i la necessitat de la cura directa, contínua i permanent.

g) En cas que el menor estigui escolaritzat, s'ha d'adjuntar l'informe d'escolarització del centre educatiu del menor, que ha de valorar, de forma motivada, la incidència de la malaltia en el procés d'escolarització.

6. En cas que la sol·licitud no compleixi els requisits legals o que hi hagi errors, defectes o mancances en la documentació acreditativa, s'ha de notificar al sol·licitant en l'apartat «Observacions» del tràmit del GESTIB. Se li atorgarà un termini de deu dies hàbils per a l'esmena. La documentació per esmenar les deficiències també s'ha de presentar mitjançant aquest tràmit.

7. La Direcció General de Personal Docent pot requerir al sol·licitant documentació addicional, complementària o aclaridora, així com exigir l'aportació de la documentació que acrediti la veracitat del que es manifesta en una declaració responsable. Així mateix, pot sol·licitar els informes mèdics i els d'escolarització, o d'altres, que consideri necessaris per resoldre la sol·licitud.

8. A l'efecte de determinar el percentatge de reducció que s'ha de concedir, es poden tenir en compte, entre altres aspectes, els següents: la condició de família monoparental del sol·licitant i el seu horari de feina; l'horari de feina del sol·licitant i de l'altre progenitor i, en cas contrari, l'horari de feina de l'altre progenitor; l'acreditació de lactància materna; l'escolarització del menor en un centre ordinari o especial, així com el seu horari escolar i les especials atencions que, segons certifiqui el servei competent, rebi el menor al centre educatiu.

Dotzè

Finalització del procediment

1. La resolució s'ha de dictar en el termini de quinze dies hàbils comptadors des de la data de presentació de la sol·licitud al GESTIB o, si s'escau, des de la data en què el sol·licitant l'hagi esmenat. Transcorregut aquest termini sense que es dicti resolució, la sol·licitud s'haurà d'entendre desestimada.

2. Pel que fa al contingut de la resolució, cal tenir en compte els aspectes següents:

a) La resolució podrà estimar la sol·licitud, totalment o parcialment, i concedir el permís; o podrà denegar-lo. També podrà tenir per desistit el sol·licitant.

b) La resolució serà estimatòria si es compleixen tots els requisits i s'atorga el percentatge de reducció de jornada sol·licitat. En aquest cas, la concessió del permís en el tràmit del GESTIB equival a la resolució estimatòria.

c) La resolució estimarà parcialment la sol·licitud si es compleixen els requisits però s'atorga un percentatge de reducció jornada inferior al sol·licitat. En aquest cas, es penjarà al tràmit del GESTIB la resolució motivada corresponent.

d) La resolució desestimarà la sol·licitud si no es compleixen tots els requisits. En aquest cas, es penjarà al tràmit del GESTIB la resolució motivada corresponent.

e) Es considerarà que el sol·licitant desisteix de la sol·licitud en el cas que no esmeni les deficiències o mancances de la sol·licitud en el termini atorgat. En aquest cas, es penjarà al tràmit del GESTIB la resolució motivada corresponent.

3. En la resolució per la qual es concedeixi el permís hauran de constar la data d'inici i de finalització del permís, així com el percentatge de la reducció de la jornada.

4. El personal funcionari docent té l'obligació d'assegurar-se que la sol·licitud del permís ha estat acceptada i tramitada al GESTIB i que la resolució de concessió del permís es troba penjada al seu portal personal per poder-ne gaudir.

Tretzè

Obligacions del beneficiari

1. Excepte en el supòsit de concessió d'un 99 % de la jornada, el beneficiari del permís ha d'assistir obligatòriament a les reunions del centre a les quals se'l convoqui, si bé el director del centre ha d'aplicar les mesures oportunes perquè pugui comparèixer a aquestes reunions de forma telemàtica.

2. La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat retribuïda durant l'horari que ha estat objecte de reducció.

3. El funcionari està obligat a comunicar a la Direcció General de Personal Docent qualsevol canvi en les circumstàncies que determinaren la concessió del permís, en particular aquelles que en determinin l'extinció.

Catorzè

Efectes

1. Aquest acord ha de produir efectes a partir del curs escolar 2022-2023.

2. Els efectes d'aquest acord es poden estendre al personal laboral docent, amb les adaptacions que siguin necessàries, sempre que es compti amb l'acord previ amb el comitè d'empresa corresponent.

Com a prova de conformitat, signam aquest acord.

 

Palma, 3 d'agost de 2022

Per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

Per les organitzacions sindicals

 

STEI-i ANPE UOB Ensenyament

ALTERNATIVA FECCOO FeSP-UGT