Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 467229
Acord del Consell de Govern de 22 d’agost de 2022 pel qual s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es modifica la relació de codis de cossos i escales de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovada mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2008 i publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 17, de 5 de febrer

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. El projecte de modificació puntual de la Relació de llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent al personal funcionari, l'han elaborat les conselleries afectades, amb l'assessorament i la coordinació de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, d'acord amb les instruccions que va aprovar el Consell de Govern, i es va negociar amb les organitzacions sindicals representades en la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en les sessions dels dies 8 i 25 de juliol de 2022.

Es consideren els articles 5.2.e) i 31 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. La disposició final segona del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, disposa la creació del cos d'intervenció i auditoria, alhora que se suprimeix l'escala d'intervenció, del cos superior de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquesta disposició final segona suposa la modificació de la Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i estableix que el personal funcionari de l'escala d'intervenció s'integra en el cos d'intervenció i auditoria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, el Consell de Govern a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en la sessió de dia 22 d'agost de 2022 adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Aprovar les modificacions puntuals de la Relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que s'adjunta com a annex 1 a aquest Acord.

Segon. Modificar la relació de codis de cossos i escales de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovada mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2008 i publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 17, de 5 de febrer, en el sentit següent:

— Afegir-hi el codi 2507: cos d'intervenció i auditoria de la CAIB

— Donar de baixa el codi 2522: escala d'intervenció

Tercer. Publicar aquest Acord i l'annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Quart. Disposar que aquest Acord, en relació amb els llocs de treball recollits en l'annex 1, tengui efectes des de l'endemà de la publicació.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2, 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que la persona interessada en pugui interposar qualsevol altre que consideri procedent.

 

Palma, 22 d'agost de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

Documents adjunts