Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 467240
Acord del Consell de Govern de 22 d’agost de 2022 pel qual s’aprova amb caràcter inicial la revisió del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears corresponent al tercer cicle (2022-2027)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposa l'article 41 en relació amb els articles 14 i 18 del Text refós de la Llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, a les conques compreses íntegrament en l'àmbit territorial d'una comunitat autònoma, l'elaboració del pla hidrològic correspon a l'Administració hidràulica, la qual l'ha d'aprovar i/o revisar amb caràcter inicial mitjançant un acord del Consell de Govern. L'Administració competent per aprovar-lo definitivament és el Govern de l'Estat mitjançant un reial decret.

El Pla Hidrològic vigent fou aprovat pel Reial decret núm. 51/2019, de 8 de febrer, i publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 47, de 23 de febrer de 2019. Aquest Pla Hidrològic va ser fruit d'una revisió anticipada del Pla Hidrològic corresponent al segon cicle (2015-2021). D'acord amb el que preveu l'article 89 del Reglament de planificació hidrològica (Reial decret 907/2007, de 6 de juliol), cada sis anys s'ha de revisar completament el Pla Hidrològic. Per tant, pertoca revisar el Pla Hidrològic corresponent al tercer cicle de planificació.

El nou Pla Hidrològic ha seguit la tramitació prevista en l'article 71 i següents del Reglament de planificació hidrològica. El 22 d'octubre de 2019 (BOIB núm. 144) es va publicar l'anunci de l'obertura del període de consulta i d'informació pública dels documents inicials del procés de planificació hidrològica. Una vegada incorporades les aportacions acceptades i consolidats els documents inicials, es va obrir el període de consulta i d'informació pública de l'esquema provisional de temes importants en matèria de gestió de l'aigua (BOIB núm. 29, de 7 de març de 2020). Una vegada incorporades les aportacions acceptades, es va iniciar la consulta pública i el període de participació i consulta a les administracions públiques afectades i a les persones interessades de la proposta de projecte del Pla Hidrològic i de l'estudi ambiental estratègic (BOIB núm. 89, de 6 de juliol de 2021). Per a cada un d'aquests tràmits, s'atorgà un període de sis (6) mesos per presentar-hi al·legacions i propostes. Durant els mesos d'informació pública, s'han impartit diversos tallers participatius i s'han convocat les juntes insulars d'Aigües.

De conformitat amb les competències que estableix el Decret 129/2002, de 18 d'octubre, d'organització i règim jurídic de l'Administració hidràulica, s'ha presentat la documentació final de la revisió del Pla Hidrològic, primer, al Consell Balear de l'Aigua, en la sessió de 27 de juliol de 2022, que ha informat favorablement sobre la revisió, i, després, el mateix dia, a la Junta de Govern de l'Administració hidràulica, que ha acordat que el conseller de Medi Ambient i Territori l'elevàs al Consell de Govern per a l'aprovació inicial prèvia a l'aprovació definitiva per part de l'Administració de l'Estat.

Per tot això, es considera adequat a dret ordenar la revisió del Reial decret 51/2019, de 8 de febrer, mitjançant el qual es va aprovar la revisió anticipada del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrològica de les Illes Balears, d'acord amb el Reglament de planificació hidrològica.

Per tot el que s'ha exposat, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Medi Ambient i Territori, en la sessió de 22 d'agost de 2022, adoptà entre d'altres l'Acord següent:

Primer. Aprovar amb caràcter inicial la revisió del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrològica de les Illes Balears corresponent al tercer cicle (2022-2027), que té el contingut següent:

a) Memòria i annexos

b) Normativa i annexos

c) Estudi ambiental estratègic

 

Segon. Trametre el text en castellà de la revisió del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrològica de les Illes Balears corresponent al tercer cicle (2022-2027) al Consell Nacional de l'Aigua, d'acord amb el que preveu l'article 20 del Text refós de la Llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

 

Tercer. Ordenar la publicació d'aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 22 d'agost de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez