Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 465135
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es convoquen els Premis Autonòmics Voluntariat IB 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 15 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears estableix que tots els ciutadans de les Illes Balears tenen dret a participar de forma individual o col·lectiva en la vida política, econòmica, cultural i social de la comunitat autònoma, i que els poders públics han de promoure la participació dels agents econòmics i socials del conjunt de la societat civil en els assumptes públics. Aquests principis han d'inspirar l'acció de govern de tots els poders públics, tant els de l'Estat com els autonòmics i els locals.

Una de les maneres que l'Administració té per acomplir aquestes finalitats és promoure tasques d'interès general encaminades a aconseguir el desenvolupament de la ciutadania mitjançant l'atorgament d'ajuts públics o subvencions que, tal com preveu la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, ajudin a fomentar la participació ciutadana, l'associacionisme, el voluntariat i altres fórmules d'ajuda mútua, d'acord amb les administracions locals, quan siguin d'àmbit suprainsular.

El voluntariat és una forma de participació de la ciutadania en la vida social. Es tracta d'una participació que es desplega en un ampli ventall d'acció que abasta gran part dels àmbits de la societat mitjançant diverses tipologies de voluntariat: social, internacional de cooperació, ambiental, cultural, esportiu, educatiu, sociosanitari, d'oci i temps lliure, comunitari i de protecció civil.

Tots aquests àmbits són coberts mitjançant entitats de voluntariat privades sense ànim de lucre orientades a l'interès general.

En relació amb el món del voluntariat, l'article 22, apartat k), de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears, disposa que correspon al Govern de les Illes Balears, entre d'altres, concedir ajuts a les entitats de voluntariat o concertar serveis que aquestes puguin fer, d'acord amb les seves competències, sempre tenint en compte la disponibilitat pressupostària.

L'article 6 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, disposa que, per tal de promoure i garantir la participació ciutadana, l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de fomentar, entre d'altres, l'associacionisme, el voluntariat i la participació social.

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular els premis de voluntariat que s'emmarquen dins el programa Premis Autonòmics Voluntariat IB 2022, com una acció d'ajuda i reconeixement públic que té per objecte honorar i fomentar l'acció voluntària de les entitats de voluntariat que desenvolupen la seva activitat a les Illes Balears.

El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions, l'establiment o la gestió de les quals corresponen a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen.

L'Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003 (BOIB núm. 137, de 2 d'octubre), modificada per l'Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 19 de febrer de 2004 (BOIB núm. 29, de 28 de febrer) i l'Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 8 de març de 2005 (BOIB núm. 48, de 26 de març), estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria de voluntariat.

De conformitat amb el Decret 25/2021, de 8 de març, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, mitjançant la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, de la Secretaria Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica, exerceix la competència relativa a la sensibilització cívica i social i el suport al voluntariat.

Les actuacions a les quals es destinen els premis regulats en aquesta convocatòria s'engloben clarament dins les finalitats que persegueix la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica mitjançant la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, que és l'òrgan competent per tramitar aquest expedient.

D'altra banda, d'acord amb el que disposa l'article 3 de l'Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003, en relació amb l'article 15 del Decret legislatiu 2/2005, correspon a la persona titular de la conselleria aprovar aquesta convocatòria.

El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 disposa dins l'objectiu IV.4.10 la previsió que es tramiti una convocatòria de subvencions amb l'objecte i efectes de reconèixer el valor de les entitats de voluntariat i estimular actituds ciutadanes actives i implicades en el món del voluntariat.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és valorar, impulsar, fomentar i reconèixer l'acció voluntària que, de forma altruista i solidària, duen a terme les entitats de voluntariat de les Illes Balears, fent possible l'acció voluntària dels ciutadans dins programes de voluntariat.

Per tot això, d'acord amb l'article 15.1 del Decret legislatiu 2/2005; a proposta de la directora general de Participació, Transparència i Voluntariat, d'acord amb l'informe previ del Servei Jurídic de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, i fent ús de les facultats que m'atribueixen la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria dels Premis Autonòmics Voluntariat IB 2022, com a acció d'ajuda i reconeixement públic que té per objecte honorar i fomentar l'acció voluntària de les entitats de voluntariat que desenvolupen la seva activitat a les Illes Balears, que compleixen els requisits establerts a l'article 14 de la Llei 11/2019 (amb excepció del punt 1d, a causa de l'actual impossibilitat fàctica de complir-ho) i que estan executant o que han desenvolupat un programa de voluntariat en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en els darrers dos anys.

2. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria (annex 1).

3. Aprovar el pressupost d'aquesta convocatòria, que té un import màxim de vint mil euros (20.000,00 €).

4. Autoritzar una despesa de vint mil euros (20.000,00 €) amb càrrec a la partida pressupostària següent dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2022:

Any

Quantia

Partida pressupostària

2022

20.000 €

19901 151D02 48000 00

5. Designar la directora general de Participació, Transparència i Voluntariat com a òrgan instructor del procediment de concessió dels premis derivats d'aquesta convocatòria.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, (signat electrònicament: 19 d'agost de 2022)

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha García- Mauriño (D'acord amb el que disposa el Decret 10/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es regula el règim de suplències del vicepresident, dels consellers i de les conselleres del Govern de les Illes Balears, BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

 

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria pública dels Premis Autonòmics Voluntariat IB 2022

Primer

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular els premis de voluntariat que s'emmarquen dins el programa Premis Autonòmics Voluntariat IB 2022, com una acció d'ajuda i reconeixement públic que té per objecte honorar i fomentar l'acció voluntària de les entitats de voluntariat que desenvolupen la seva activitat a les Illes Balears.

L'actuació de les entitats dins el món del voluntariat serà avaluada sobre la base d'un programa de voluntariat específic que desenvolupin o hagin desenvolupat en els darrers dos anys dins el territori de les Illes Balears les entitats de voluntariat regulades dins aquesta convocatòria.

Segon

Modalitats dels premis

Els premis de voluntariat s'atorguen, en règim de concurrència competitiva, a una entitat de voluntariat que estigui executant o que hagi desenvolupat un programa de voluntariat en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears en els darrers dos anys.

S'estableixen els premis següents, d'acord amb un referent territorial de l'acció voluntària:

a) Premi Olivera 2022: premi de voluntariat a un programa de voluntariat que s'estigui executant o que s'hagi desenvolupat a l'illa de Mallorca en els darrers dos anys.

b) Premi Tamarell 2022: premi de voluntariat a un programa de voluntariat que s'estigui executant o que s'hagi desenvolupat a l'illa de Menorca en els darrers dos anys.

c) Premi Estepa 2022: premi de voluntariat a un programa de voluntariat que s'estigui executant o que s'hagi desenvolupat a l'illa d'Eivissa en els darrers dos anys.

d) Premi Savina 2022: premi de voluntariat a un programa de voluntariat que s'estigui executant o que s'hagi desenvolupat a l'illa de Formentera en els darrers dos anys.

 

Tercer

Quantia dels premis

1. El crèdit total assignat a aquesta convocatòria és de 20.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 19901/151D02/48000/00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

2. El crèdit d'aquesta convocatòria es distribueix de la manera següent:

 • Premi Olivera 2022: 5.000 € (cinc mil euros).
 • Premi Tamarell 2022: 5.000 € (cinc mil euros).
 • Premi Estepa 2022: 5.000 € (cinc mil euros).
 • Premi Savina 2022: 5.000 € (cinc mil euros).

Quart

Beneficiaris

Poden optar als premis de voluntariat les entitats privades sense ànim de lucre que duen a terme activitats d'interès general i que compleixin els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en els registres corresponents d'acord amb la normativa establerta.

b) Estar integrades per persones voluntàries, sens perjudici del personal assalariat que puguin tenir.

c) Desenvolupar una part o totes les seves actuacions mitjançant programes de voluntariat en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d) Que aquests programes de voluntariat s'estiguin executant o s'hagin desenvolupat en els darrers dos anys.

Cada entitat de voluntariat només pot presentar un únic programa per optar al premi de voluntariat vinculat a un premi concret. Per tant, si una entitat desenvolupa el programa presentat a més d'una illa, ha de designar expressament a quin territori/premi es presenta.

 

Cinquè

Sol·licitud i termini de presentació

1. Les sol·licituds de participació als premis de voluntariat han de ser presentades per les entitats de voluntariat interessades mitjançant el seu representant.

2. El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. D'acord amb el que estableix l'article 14.2 de la Llei 39/2015, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques per dur a terme qualsevol tràmit.

4. Dins el termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, les persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració (https://www.caib.es/seucaib/ca). S'haurà d'adjuntar a la sol·licitud tota la documentació prevista en l'apartat sisè d'aquesta convocatòria.

Per poder presentar la sol·licitud cal disposar d'un sistema d'identificació i signatura electrònica. La informació relativa als sistemes d'informació i signatura electrònica a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears es pot consultar en l'enllaç següent:

https://www.caib.es/seucaib/ca/fichainformativa/3392758.

5. En cas de presentar la sol·licitud de manera presencial, l'Administració, conforme al que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà perquè la realitzin en la forma indicada anteriorment.

Sisè

Documentació que s'ha d'aportar

1. Els aspirants als premis de voluntariat han d'adjuntar a la sol·licitud, degudament emplenada i signada electrònicament, la documentació següent:

a) Còpia del DNI de la persona que representa l'entitat, només en el cas que s'oposi expressament que l'Administració faci la consulta.

b) Document fefaent que acrediti la representació de la persona que actua en nom de l'entitat sol·licitant. La representació pot acreditar-se per qualsevol forma vàlida en dret.

c) Còpia del NIF de l'entitat, només en el cas que s'oposi expressament que l'Administració faci la consulta.

d) Còpia compulsada del document de constitució de l'entitat i dels seus estatuts socials degudament registrats en el registre corresponent, o bé un certificat d'inscripció registral d'aquests documents. En el cas d'entitats d'àmbit estatal, còpia compulsada del certificat acreditatiu de la inscripció en un registre d'àmbit estatal i de la inscripció de la delegació a les Illes Balears.

e) En cas que l'interessat s'oposi que l'òrgan instructor faci la consulta per obtenir d'ofici la informació relativa a les obligacions tributàries amb la Hisenda autonòmica, l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Seguretat Social, ha d'aportar el certificat d'estar-ne al corrent.

f) Una declaració responsable del secretari o secretària o del president o presidenta de l'entitat sol·licitant que certifiqui els aspectes següents (annex 3):

f.1) L'entitat compleix els requisits per ser-ne beneficiària d'acord amb el que estableix l'article quart d'aquesta convocatòria.

f.2) Que l'entitat sol·licitant no ha demanat cap subvenció a cap altra conselleria del Govern de les Illes Balears o a cap altra administració pública o entitat privada per dur a terme les mateixes activitats per a les quals opta al premi.

f.3) L'entitat no ha estat afectada per cap de les prohibicions per ser beneficiària de subvencions que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions.

f.4) L'entitat compleix les obligacions que preveu l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions.

f.5) L'entitat no ha estat objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i no ha estat sancionada o condemnada per resolució administrativa ferma amb una pena accessòria de prohibició de rebre ajuts o subvencions públiques pel període que estipula l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI-fòbia.

f.6) L'entitat no està afectada per cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions que estableixen els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

f.7) L'entitat no està afectada per cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions a causa del fet que s'hagi suspès el procediment administratiu d'inscripció en el registre corresponent perquè s'hagin trobat indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació de l'article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, mentre no hi hagi una resolució ferma en virtut de la qual es pugui fer la inscripció.

f.8) Totes les persones voluntàries que participen en el programa estan degudament assegurades i formades d'acord amb l'article 15 de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears.

f.9) Que l'entitat sol·licitant coneix i accepta les bases d'aquests premis.

f.10) Que l'entitat sol·licitant dona el consentiment per poder publicar el programa a la pàgina web.

f.11) Que el signat es fa responsable de la veracitat de les dades aportades relacionades amb la seva participació en la convocatòria.

g) Programa de voluntariat amb el qual vol optar al premi, en format PDF.

h) Fitxa relativa al programa de voluntariat (annex 2) emplenada i en format pdf.

2. No és necessari presentar la documentació esmentada en els punts a), b), c) i d) de l'apartat anterior si ja es troba a disposició de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Això no obstant, s'ha d'indicar a quin expedient i l'òrgan davant el qual es va presentar el document, d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015.

Setè

Esmena de sol·licituds

1. Si una sol·licitud no compleix els requisits que assenyala l'article 66 de la Llei 39/2015 o no s'hi adjunta la documentació establerta en la convocatòria, s'ha de requerir l'interessat perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni la falta o presenti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, se'l tindrà per desistit de la seva petició, amb la resolució prèvia corresponent. De la resolució de desistiment en prendrà coneixement la Comissió Avaluadora.

2. Els requeriments d'esmena de la sol·licitud o de la documentació aportada, o d'altres aspectes que l'òrgan instructor o la Comissió Avaluadora necessiti per tal d'elaborar la seva proposta es comunicaran als interessats mitjançant la plataforma Notific@, a la qual s'accedeix mitjançant la Carpeta Ciutadana, d'acord amb les dades de notificació que hagin aportat en la sol·licitud.

Vuitè

Comissió Avaluadora

7. La Comissió Avaluadora és l'òrgan col·legiat al qual correspon avaluar els programes de les entitats que opten als premis corresponents. Una vegada feta l'avaluació emetrà l'informe que ha de servir de base a l'òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució corresponent.

8. La Comissió Avaluadora està formada pels membres següents:

a) Presidenta: directora general de Participació, Transparència i Voluntariat. Disposa de vot diriment en cas d'empat.

b) Secretari o secretària: un funcionari o funcionària adscrit a la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, designat per l'òrgan instructor. Disposa de veu però no té vot.

c) Vocals:

 • La persona que ocupi el càrrec de la Vicepresidència Segona del Fòrum Balear del Voluntariat.
 • Tres persones en representació de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears.
 • La persona designada pel Consell Insular de Mallorca en el Fòrum Balear del Voluntariat o la persona designada com a substituta en el mateix òrgan.
 • La persona designada pel Consell Insular de Menorca en el Fòrum Balear del Voluntariat o la persona designada com a substituta en el mateix òrgan.
 • La persona designada pel Consell Insular d'Eivissa en el Fòrum Balear del Voluntariat o la persona designada com a substituta en el mateix òrgan.
 • La persona designada pel Consell Insular de Formentera en el Fòrum Balear del Voluntariat o la persona designada com a substituta en el mateix òrgan.
 • La persona designada per la FELIB en el Fòrum Balear del Voluntariat o la persona designada com a substituta en el mateix òrgan.
 • La persona designada per la UIB en el Fòrum Balear del Voluntariat o la persona designada com a substituta en el mateix òrgan.

9. El règim jurídic de la constitució i el funcionament de la Comissió Avaluadora és el que preveuen els articles 15 a 18 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, i els articles 17 a 19 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

10. Si la majoria dels membres de la Comissió Avaluadora ho estima necessari, poden incorporar-s'hi, amb veu però sense vot, les persones que es considerin adients amb coneixements o experiència en matèria de voluntariat o d'organització veïnal.

11. El veredicte de la Comissió Avaluadora és inapel·lable i les decisions es prendran en votació mitjançant majoria simple. Això no obstant, els interessats podran interposar el recurs de reposició corresponent contra la resolució de concessió, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, i l'article 58 de la Llei 3/2003.

Novè

Procediment de valoració

1. La Comissió Avaluadora sotmetrà la seva decisió i corresponent proposta al sumatori de la puntuació obtinguda per cada programa, avaluat d'acord amb els criteris establerts en aquesta convocatòria i que determinarà quines són les entitats guanyadores dels premis de voluntariat. En cas d'empat en la puntuació s'aplicarà el vot de qualitat de la presidenta de la Comissió Avaluadora.

2. Del contingut de l'acte de valoració i dels resultats d'aquest, la Comissió Avaluadora traslladarà un informe a l'òrgan instructor perquè elevi la proposta de concessió a l'òrgan que hagi de resoldre.

3. Els programes presentats es valoraran a partir de la informació que contenguin en el moment en què les entitats de voluntariat presentin la documentació. L'òrgan instructor o la Comissió Avaluadora no requeriran informació complementària sobre els programes presentats.

Dècim

Criteris de valoració

1. La concessió dels premis d'aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

2. Els programes presentats als premis de voluntariat es puntuen amb un màxim de 25 punts, que s'han d'assignar d'acord amb els criteris objectius i les valoracions següents:

a) Objectius, finalitats i descripció del programa (0-10 punts).

b) Descripció de les activitats (0-10 punts).

c) Descripció de les funcions que desenvolupen les persones voluntàries dins el programa (0-5 punts).

 

Onzè

Causes d'exclusió

No poden ser beneficiaris dels ajuts:

a. Les entitats que s'inclouen en alguna de les causes que preveu l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, les que han estat objecte de sancions administratives fermes, les que han estat sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, en els darrers tres anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 11/2016.

b. Les entitats que hagin estat sancionades o condemnades per una resolució administrativa ferma amb una pena accessòria de prohibició de rebre ajudes o subvencions públiques pel període que estipula l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI-fòbia.

c. Les entitats que desenvolupin actuacions únicament en interès dels seus membres o associats.

 

Dotzè

Resolució i notificació

L'òrgan instructor, atesos l'expedient i l'informe de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica perquè dicti la resolució de concessió o declari desertes les modalitats de premis, si s'escau.

La resolució de concessió dels premis ha de ser motivada i ha de designar de forma nominal els aspectes següents: entitat sol·licitant, programa premiat, quantia concedida, puntuació obtinguda.

Aquesta resolució s'ha de notificar mitjançant compareixença a la Seu Electrònica, a través de la Carpeta Ciutadana del Punt d'Accés General de l'Estat, disponible en el lloc web següent: http://sede.administracion.goib.es/carpeta/clave.htm. A més, a l'efecte de transparència, es publicarà en el portal de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de sis mesos comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Tretzè

Justificació i pagament dels premis

1. Els premis objecte d'aquesta convocatòria es pagaran íntegrament a les entitats guanyadores mitjançant transferència bancària al compte que designin i se sotmetran, si escau, a les retencions que siguin adients de conformitat amb la normativa vigent.

2. L'adjudicació dels premis de voluntariat no requereix cap justificació específica, excepte l'acreditació prèvia del perceptor que compleix els requisits exigits per ser-ne beneficiari. El tràmit de justificació del premi concedit es perfecciona d'ofici a la vista del programa de voluntariat o de l'actuació descriptiva d'organització presentada i valorada per experts en la matèria.

3. El pagament de l'import del premi s'ha de tramitar una vegada comprovada la presentació correcta de la documentació preceptiva per a la concessió, per a la justificació i per a l'abonament corresponent del premi. El termini formal de justificació coincideix amb el de presentació de la sol·licitud i de la documentació que s'hi adjunta.

Catorzè

Obligacions dels premiats

Les entitats beneficiaries dels premis d'aquesta convocatòria assumeixen les obligacions generals que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i les que s'indiquen a continuació:

a) Comunicar a l'òrgan competent, en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data en què s'hagi rebut la notificació de la proposta de resolució del premi, si l'accepta expressament. Si transcorregut aquest termini l'entitat no fa constar el contrari, s'entendrà que accepta el premi.

b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que duguin a terme els òrgans competents i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.

c) Acreditar, si escau, abans que es dicti la proposta de resolució de concessió, en la forma i l'abast que es determinin reglamentàriament, que estan al corrent de les obligacions tributàries, o de qualsevol naturalesa, amb l'Administració autonòmica de les Illes Balears, amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

d) Comunicar a l'òrgan que concedeix el premi la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per a la seva concessió.

e) Col·laborar en el control de l'activitat facilitant tota la informació i la documentació que li requereixi la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Intervenció General de l'Estat, el Tribunal de Comptes, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control de la Unió Europea.

f) Complir qualsevol altra obligació exigida per la normativa vigent que sigui aplicable.

g) Mantenir el programa o l'actuació premiats durant tot el període programat.

h) Fer constar el logotip de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en totes les actuacions de divulgació que es facin del programa o l'actuació d'organització veïnal premiats.

 

Quinzè

Clàusules específiques

1. L'atorgament dels premis establerts en aquesta convocatòria implica, sense necessitat de cap declaració per part dels autors, el reconeixement del dret a favor de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica a reproduir, traduir i difondre els programes premiats en les condicions, els mitjans i a través dels subjectes, les entitats o les institucions que consideri oportuns.

2. La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica es reserva el dret a difondre el nom i/o imatges de les entitats guanyadores, pels mitjans i les formes de comunicació que consideri convenients durant tot el temps que consideri necessari i sense obligació de cap compensació. Es considera que les persones i entitats participants en la convocatòria han donat el seu consentiment una vegada que hagin presentat la sol·licitud per participar en el procediment.

Setzè

Revocació i reintegrament

1. D'acord amb el que disposa l'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, l'entitat beneficiària incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió del premi.

2. En relació amb l'obligació de mantenir el programa o l'actuació premiats durant tot el període programat, l'òrgan instructor, atesa la documentació aportada, podrà proposar la revocació de la concessió en cas que aquest s'hagi suspès per causes no justificades.

3. Com a conseqüència de la revocació del premi, quedarà sense efecte l'acte de concessió i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

Dissetè

Règim jurídic

Els premis continguts en aquesta convocatòria es tramiten en règim de concurrència competitiva i d'acord amb el que estableix la normativa següent:

 • Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears (BOIB núm. 34, de 14 de març).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de subvencions.
 • Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003 (BOIB, núm. 137, de 2 d'octubre), modificada per l'Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 19 de febrer de 2004 (BOIB núm. 29, de 28 de febrer) i modificada per l'Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 8 de març de 2005 (BOIB núm. 48, de 26 de març).

Documents adjunts