Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars

    Número d'edicte 5741 - Pàgines 27562-27609

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost municipal sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 5803 - Pàgines 27610-27614

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 18/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2022 per crèdit extraordinari (CE05/2022) i suplement de crèdit (SUP06/2022)

    Número d'edicte 5786 - Pàgines 27615-27616

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 19/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2022 per crèdit extraordinari (CE06/2022)

    Número d'edicte 5787 - Pàgina 27617

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 12/2022, per crèdit extraordinària i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 1 de juny de 2022, ja que no ha estat formulada cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial, aquest esdevé definitiu, i, en compliment del que disposa l’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

    Número d'edicte 5721 - Pàgines 27618-27619

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació definitiva ordenança Fiscal reguladora del preu públic per a la prestació de servei i activitats d’oci de l’escola d’estiu de Sencelles

    Número d'edicte 5657 - Pàgines 27620-27621

  • MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria exp 81/2022

    Número d'edicte 5793 - Pàgina 27622