Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

Núm. 375637
Aprovació definitiva modificació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria exp 81/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del què disposa l'article 150.3 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, es fa públic que aquesta Mancomunitat, en sessió de la Junta de Govern de 9 de juny de 2022, adoptà acord inicial que ha esdevingut definitiu, en no haver-se presentat reclamacions contra el mateix, d'aprovar la modificació de crèdit exp núm. 81/2022, que afecta al Pressupost General de 2022, de la manera següent:

- Partides pressupostàries afectades pel suplement:

PRESSUPOST DE DESPESES

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Suplement de Crèdit

Crèdits  finals

Progr.

Econòmica

 

 

 

 

161

632.00

Inversió reposició infrastructures. Edificis i altres construccions

79.494,66€

115.000,00€

194.494,66€

920

626.00

Inversió nova en equips per a processos d'informació

100,00€

4.000,00€

4.100,00€

 

 

TOTAL

79.594,66

119.000,00€

198.594,66€

Recursos que l'han de finançar:

Aplicació econòmica

Descripció

Utilitzat en anteriors MC

Utilitzat en la present MC

Total utilitzat

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

12.370,70€

119.000,00€

131.370,70€

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

  

Document signat electrònicament (5 de juliol de 2022)

El president

Sebastián Sureda Mas