Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 370252
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 12/2022, per crèdit extraordinària i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 1 de juny de 2022, ja que no ha estat formulada cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial, aquest esdevé definitiu, i, en compliment del que disposa l’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició al públic de la modificació pressupostària 12/2022, per crèdit extraordinària i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en la sessió del dia 1 de juny de 2022, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu, i, en compliment del que disposa l'article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d'aplicació pressupostària:

Crèdit extraordinari

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT ACTUAL

AUGMENT

CRÈDIT DEFINITIU

CU 334 625026

NOVA COLLA GEGANTS ANTICS

0,00

20.000,00

20.000,00

TU 432 221915

ADQUISICIÓ MERCHANDISING TURISME

0,00

12.000,00

12.000,00

NL 330 143048

CONTRACTACIÓ TEMPORAL NORMALITZACIÓ

0,00

14.500,00

14.500,00

NL 330 160038

SEG SOC CONTRACTACIÓ TEMPORAL NORMALITZACIÓ

0,00

5.500,00

5.500,00

 

 

 

52.000,00

 

Suplement de crèdit

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT ACTUAL

AUGMENT

CRÈDIT DEFINITIU

CU 334 226090

DESPESES PROGRAMACIÓ CENTRE MULTIFUNCIONAL

29.000,00

40.000,00

69.000,00

CU 334 625992

EQUIPAMENT AUDITORI

10.000,00

35.000,00

45.000,00

AG 920 635000

REPOSICIONS DE MOBILIARI

5.000,00

6.000,00

11.000,00

AG 920 150000

INCENTIU PRODUCTIVITAT ADCIO GENERAL

71.850,00

12.000,00

83.850,00

AG 920 160000

QUOTES SEGURETAT SOCIAL ADCIO GENERAL

487.479,00

4.000,00

491.479,00

AG 920 226042

DESPESES RESPONABILITAT CIVIL

6.000,00

55.000,00

61.000,00

AG 920 143042

RETRIBUCIONS SOIB DONA ADMINISTRACIÓ GENERAL

13.349,06

897,22

14.246,28

ES 341 143041

RETRIBUCIONS SOIB DONA ESPORTS

26.698,12

1.794,44

28.492,56

MT 1522 143043

RETRIBUCIONS NETEJA SOIB DONA

66.745,30

4.486,10

71.231,40

 

 

 

159.177,76

 

L'import total de la modificació de crèdit es finançarà amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, calculat segons l'establert a la Regla 81 a 86 de la Instrucció de Comptabilitat:

CONTROL DEL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTGG)

IMPORT

Romanent Inicial:

97.421.958,37

Romanent Utilitzat:

 

   -Incorporació de Romanents:

542.548,02

   -Crèdits Extraordinaris:

3.284.505,43

   -Suplements de Crèdits:

5.901.731,40

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible:

87.693.173,52

Total Romanent Utilitzat en aquesta modificació:

211.177,76

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible:

87.481.995,76

Contra el present acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

Alcúdia, 30 de juny de 2022

El batle

Domingo Bonnin Daniel