Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 374827
Aprovació definitiva de l’expedient número 19/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2022 per crèdit extraordinari (CE06/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió ordinària de dia 9 de juny de 2022, va aprovar inicialment l'expedient número 19/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l'exercici 2022 per crèdit extraordinari (CE06/2022).

L'expedient es va sotmetre a informació pública, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent en el BOIB núm. 76, de dia 11 de juny de 2022, durant el termini de quinze dies, perquè totes les persones que hi estiguessin interessades el poguessin examinar i poguessin formular-hi les al·legacions pertinents.

Durant aquest termini no se'n va presentar cap, per la qual cosa, i d'acord amb el que va aprovar el Ple, l'acord es va esdevenir definitiu i es va ordenar que se'n publicàs en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el resum per capítols de la modificació de crèdit, que s'incorpora com a annex.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà  de publicar aquest acord. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l'anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

Resum per capítols de la modificació de crèdits:

CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE06/2022)

Cap. 7

2.562.000,00

TOTAL

2.562.000,00

Romanent de Tresoreria:

Cap. 8

2.562.000,00

TOTAL

2.562.000,00

 

TOTAL FONS DE FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI

2.562.000,00

 

Palma, en data de la signatura electrònica (5 de juliol de 2022)

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública Josep Lluís Colom Martínez