Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Núm. 366219
Aprovació definitiva ordenança Fiscal reguladora del preu públic per a la prestació de servei i activitats d’oci de l’escola d’estiu de Sencelles

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Sencelles aprovà provisionalment, en Sessions  de 18.05.2022 i 10.06.2022 la nova ordenança Fiscal reguladora del preu públic per a la prestació de servei i activitats d'oci de l'escola d'estiu de Sencelles

Publicada l'aprovació provisional al BOIB 72, de 02.06.2022, i no havent reclamacions al respecte, es publica el text íntegre, considerant la seva aprovació com definitiva.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEI I ACTIVITATS D'OCI DE L'ESCOLA D'ESTIU DE SENCELLES.

Article 1 Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que preveuen els articles 127 i 41 del TRLRHL (RDL 2/2004), l'Ajuntament de Sencelles estableix el preu públic per a la prestació del servei de l'Escola d'Estiu, especificat en les tarifes de l'article 4, que s'han de regir per aquesta Ordenança.

Article 2 Fet imposable

El fet imposable està determinat per l'assistència a l'Escola d'Estiu i per la utilització dels seus serveis.

Article 3 Subjecte passiu i Responsable

Són subjectes passius les persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats d'oci de l'Escola d'Estiu.

Quan l'alumnat matricular sigui menor d'edat, el pagament serà realitzat pel pare, mare o tutor/a.

La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

Article 4 Quantia

CONCEPTE

PREU/MES

PREU/MES/FAMÍLIA NOMBROSA PER NIN QUINZENA QUINZENA/FAMÍLIA NOMBROSA PER NIN DIA

Escola d'Estiu, de 8'00 a 14'00 h.

205,00 €

180,00 €

105,00 €

95'00 €

-

Menjador, de 14'00 a 16'00 h (mínim 8 participants)

175,00 €

165,00 €

90,00 €

85,00 €

9,00 €

Article 5 Exempcions

a) Les famílies amb una problemàtica econòmica greu, previ informe motivat dels Serveis Socials de Sencelles. Aquesta exempció serà de caràcter pregat i serà resolta per Decret de Batlia.

b) Nins inclosos en programes d'acollida, sigui quin sigui el seu país d'origen.

 

Article 6 Normes de gestió i cobrament

Es merita la taxa i neix l'obligació de pagament en el moment que el subjecte passiu s'inscriu per a l'assistència i la utilització dels serveis de l'Escola d'Estiu.

El/s pagament/s s'ha de fer segons les normes que dicti l'Ajuntament i que seran degudament publicitades. La falta de pagament de la/es mensualitat/s corresponent dins el termini establert suposarà la immediata pèrdua del dret a la prestació del servei.

Una vegada fet efectiu el preu públic, no es pot tornar l'import corresponent excepte en els casos següents:

  • Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament, el servei no es presti. En aquest cas, cal tornar el 100% de l'import abonat corresponent al temps de no-prestació.
  • Quan amb anterioritat o durant els cinc primers dies de prestació del servei, l'obligat al pagament presenti i sol·liciti a l'Ajuntament la baixa del servei. En aquest cas, cal tornar el 75% de l'import abonat.
  • En els casos en què el beneficiari del servei hagi de donar-se de baixa per malaltia greu, amb justificació prèvia d'aquesta. En aquest cas, cal tornar l'import de la part proporcional que li correspongui.

La devolució s'ha de tramitar amb una sol.licitud prèvia de la persona interessada adreçada a l'Ajuntament de Sencelles a la qual ha d'adjuntar, si escau, la documentació justificativa que correspongui.

Article 7 Infraccions i sancions

Les infraccions i les sancions en matèria tributària s'han de regir per allò que disposa la Llei General Tributària i la normativa que la desplega.

Disposició final

Aquesta Ordenança entra en vigor en haver estat publicada íntegrament al BOIB i continuarà vigent mentre no es modifiqui o es derogui de forma expressa.

 

Sencelles, 30 de juny de 2022

El batle Joan Carles Verd Cirer