Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Ordre 13/2022 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es convoquen les eleccions per a la constitució del Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Eivissa i Formentera

    Número d'edicte 3899 - Pàgines 19155-19172

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenaça fiscal 1/1 reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM). Exp.16548/2021

    Número d'edicte 3901 - Pàgines 19173-19175

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de la ordenança 1/2 reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Exp. 14514/2021

    Número d'edicte 3902 - Pàgines 19176-19183

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació definitiva de l’expedient núm. 4/2022 de modificació de crèdits, en la modalitat de suplement de crèdits finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 3916 - Pàgina 19184

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit

    Número d'edicte 3910 - Pàgina 19185

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 3898 - Pàgines 19186-19193

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 6/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals

    Número d'edicte 3939 - Pàgina 19194

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit núm. 1/2022

    Número d'edicte 3894 - Pàgina 19195

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva de l'expedient de reconeixament extrajudicial crèdits (expte. 2/2022)

    Número d'edicte 3896 - Pàgina 19196