Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Núm. 272393
Aprovació definitiva de la modificació de la ordenança 1/2 reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Exp. 14514/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Com que no s'han presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari provisional de l'Ajuntament d'Alaior sobre la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'0impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, el text íntegre del qual es publica en compliment de l'article 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Exp. 14514/2021

Modificació definitiva de l'Ordenança fiscal 1/2 reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Preàmbul.

La present ordenança s'adapta al contingut a les modificacions indicades al Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre) i d'altra banda s'introdueix la bonificació del 95% en les transmissions que es realitzin a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents, adoptats, els cònjuges i els ascendents en els casos i requisits següents:

a- Habitatge familiar

b- Habitatge habitual de l'hereu

Aquesta bonificació s'introdueix per considerar que els membres de la unitat familiar, en general, han participat de l'esforç, emocional i físic que requereix el manteniment dels béns heretats, en especial els que constitueixen l'habitatge familiar o personal.

Article 1 Fonament legal

Fent ús de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb allò que disposa l'article 59.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004, de 5 de març) en relació amb els articles 104 a 110 del mateix text, l'Ajuntament d'Alaior cobrarà l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que es regirà per la següent Ordenança fiscal.

Capítol I

Naturalesa i fet imposable

Supòsits de no subjecció

Article 2 Naturalesa, fet imposable i supòsits de no subjecció

1. L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut directe que grava l'increment de valor que experimentin aquests terrenys i es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitador del domini, sobre els terrenys esmentats.

2. No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que tenguin la consideració de rústics a l'efecte de l'impost sobre béns immobles. En conseqüència amb això, n'està subjecte l'increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d'urbans, a efectes del dit impost sobre béns immobles, amb independència que estiguin o no prevists com a tals al Cadastre o al padró d'aquell.

Als efectes d'aquest impost, n'estarà subjecte així mateix l'increment de valor que experimentin els terrenys integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l'impost sobre béns immobles.

3. No es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits d'aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que a favor seu i en pagament d'aquelles es verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.

Tampoc no es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits de transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills o filles, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.

4. No es meritarà l'impost amb motiu de les aportacions o les transmissions regulades en l'article 104.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004, de 5 de març.

5. No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys respecte dels quals es constati la inexistència d'increment de valor per diferència entre els valors dels terrenys esmentats en les dates de transmissió i adquisició.

Per això, la persona interessada a acreditar la inexistència d'increment de valor haurà de declarar la transmissió, així com aportar els títols que documentin la transmissió i l'adquisició, entenent per persones interessades, a aquests efectes, les persones o entitats a què es refereix l'article 4 d'aquesta Ordenança.

Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o d'adquisició del terreny, es prendrà en cada cas el major dels valors següents, sense que a aquests efectes es puguin computar les despeses o els tributs que graven aquestes operacions:

- el que consti en el títol que documenti l'operació o

- el comprovat, si és el cas, per l'Administració tributària.

Quan es tracti de la transmissió d'un immoble on hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a valor del sòl a aquest efecte el que resulti d'aplicar la proporció que representi en la data de meritació de l'impost el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de transmissió com, si escau, al d'adquisició.

Si l'adquisició o la transmissió ha estat a títol lucratiu, s'aplicaran les regles dels paràgrafs anteriors prenent, si escau, com a primer dels dos valors a comparar assenyalats anteriorment el declarat en l'impost sobre successions i donacions.

En la transmissió posterior dels immobles a què fa referència aquest apartat, per al còmput del nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor dels terrenys, no es tindrà en compte el període anterior a la seva adquisició. El que disposa aquest paràgraf no serà aplicable en els supòsits d'aportacions o transmissions de béns immobles que resultin no subjectes en virtut del que disposa l'apartat 3 d'aquest article o en la disposició addicional segona de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

 

Capítol II

Exempcions

Article 3 Exempcions

1. Estaran exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència dels actes següents:

a) La constitució i transmissió de drets de servitud.

b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a conjunt historicoartístic, o hagin estat declarats individualment d'interès cultural, segons el que estableix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, quan les persones propietàries o titulars de drets reals acreditin que han realitzat a càrrec seu obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.

c) Les transmissions realitzades per persones físiques amb motiu de la dació en pagament de l'habitatge habitual de la persona deutora hipotecària o garant d'aquell, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que hi recaigui, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

Així mateix, n'estaran exemptes les transmissions de l'habitatge en què concorrin els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.

Per tenir dret a l'exempció es requereix que la persona deutora o garant transmitent o qualsevol altra persona membre de la unitat familiar no disposi, en el moment de poder evitar l'alienació de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat de deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. Això no obstant, si amb posterioritat es comprovés el contrari, es girarà la liquidació tributària corresponent.

A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell on hagi figurat empadronada la persona contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys.

Pel que fa al concepte d'unitat familiar, caldrà atenir-se al que disposa la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s'equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

Pel que fa a aquesta exempció, no és aplicable el que disposa l'article 9.2 d'aquesta Llei.

2. Així mateix, estaran exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor quan l'obligació de satisfer l'impost recaigui sobre les persones o entitats següents:

a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, a les quals pertanyi el municipi, així com els organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i d'aquestes entitats locals.

b) El municipi d'Alaior i altres entitats locals integrades o en què s'integri aquest municipi, així com les seves respectives entitats de dret públic de caràcter anàleg als organismes autònoms de l'Estat.

c) Les institucions que tenguin la qualificació de benèfiques o de beneficodocents.

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades a la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privades.

e) Les persones titulars de concessions administratives revertibles respecte dels terrenys afectes a aquestes.

f) La Creu Roja Espanyola.

g) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en tractats o convenis internacionals.

 

Capítol III

Subjectes passius

Article 4 Subjectes passius

1. És subjecte passiu de l'impost a títol de persona contribuent:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l'entitat a què fa referència l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l'entitat a què fa referència l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

2. En els supòsits a què es refereix el paràgraf b de l'apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de la persona contribuent, la persona física o jurídica, o l'entitat a què fa referència l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti, quan el o la contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

 

Capítol IV Base imposable

Article 5

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels terrenys posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys, i es determinarà, sense perjudici del que disposa l'apartat 5 d'aquest article, multiplicant el valor del terreny en el moment de la meritació calculada conforme al que estableixen els apartats 2 i 3, pel coeficient que correspongui al període de generació d'acord amb el que preveu l'apartat 4.

2. El valor del terreny en el moment de la meritació resulta del que estableixen les regles següents:

a) En les transmissions de terrenys, el valor d'aquests en el moment de la meritació serà el que tenguin determinat en aquest moment als efectes de l'impost sobre béns immobles.

Això no obstant, quan aquest valor sigui conseqüència d'una ponència de valors que no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l'aprovació de la ponència esmentada, es podrà liquidar provisionalment aquest impost d'acord amb aquell. En aquests casos, a la liquidació definitiva s'aplicarà el valor dels terrenys una vegada s'hagi obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que s'instrueixin, referit a la data de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la d'efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d'actualització que corresponguin, establerts a aquest efecte en les lleis de pressuposts generals de l'Estat.

Quan el terreny, tot i ser de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de característiques especials, en el moment de la meritació de l'impost no tengui determinat valor cadastral en aquell moment, l'Ajuntament practicarà la liquidació quan el valor cadastral esmentat sigui determinat, referint-se aquest valor al moment de la meritació.

b) En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini, els percentatges anuals continguts en l'apartat 4 d'aquest article s'aplicaran sobre la part del valor definit en el paràgraf a anterior que representi, respecte d'aquell, el valor dels drets esmentats calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades als efectes de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

c) En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny, o del dret de realitzar la construcció sota el sòl sense implicar l'existència d'un dret real de superfície, els percentatges anuals continguts en l'apartat 4 d'aquest article s'aplicaran sobre la part del valor definit en el paràgraf a que representi, respecte d'aquell, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulti d'establir la proporció entre la superfície o el volum de les plantes a construir en volada o subsol i la superfície total o el volum edificats una vegada construïdes aquelles.

d) En els supòsits d'expropiacions forçoses, els percentatges anuals continguts en l'apartat 4 d'aquest article s'aplicaran sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor definit en el paràgraf a) de l'apartat 2 anterior sigui inferior, cas en què prevaldrà aquest darrer sobre el preu just.

4. El període de generació de l'increment de valor serà el nombre d'anys al llarg dels quals s'hagi posat de manifest aquest increment.

En els supòsits de no subjecció, llevat que per llei s'indiqui una altra cosa, per calcular el període de generació de l'increment de valor posat de manifest en una transmissió posterior del terreny, es prendrà com a data d'adquisició, als efectes del que disposa el paràgraf anterior, aquella en què es va produir la meritació anterior de l'impost.

En el còmput del nombre d'anys transcorreguts s'han de prendre anys complets, és a dir, sense tenir en compte les fraccions d'any. En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos complets, és a dir, sense tenir en compte les fraccions de mes.

Els coeficients a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, calculat conforme al que disposen els apartats anteriors, seran els següents:

Període de generació

Coeficient

Inferior a 1 any

0,14

1 any

0,13

2 anys

0,15

3 anys

0,16

4 anys

0,17

5 anys

0,17

6 anys

0,16

7 anys

0,12

8 anys

0,10

9 anys

0,09

10 anys

0,08

11 anys

0,08

12 anys

0,08

13 anys

0,08

14 anys

0,10

15 anys

0,12

16 anys

0,16

17 anys

0,20

18 anys

0,26

19 anys

0,36

Igual o superior a 20 anys

0,45

Els coeficients màxims de l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004, de 5 de març) seran actualitzats anualment mitjançant una norma amb rang legal, i es podrà dur a terme aquesta actualització mitjançant les lleis de pressuposts general de l'Estat.

Si, com a conseqüència de l'actualització referida en el paràgraf anterior, algun dels coeficients aprovats per l'ordenança fiscal vigent resulta ser superior al corresponent nou màxim legal, s'aplicarà aquest directament fins que entri en vigor la nova ordenança fiscal que corregeixi aquest excés.

5. Quan, a instància de qui és subjecte passiu, d'acord amb el procediment establert en l'article 2.5 anterior, es constati que l'import de l'increment de valor és inferior a l'import de la base imposable determinada d'acord amb el que disposen els apartats anteriors d'aquest article, es prendrà com a base imposable l'import del dit increment de valor.

 

Capítol V

Deute tributari

 

Secció 1a

Quota tributària

Article 6 Tipus de gravamen i quota tributària

1. El tipus de gravamen de l'impost serà del 17% per a qualsevol període de generació.

2. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

3. La quota líquida de l'impost serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra, si escau, les bonificacions a què fa referència l'apartat següent:

4. Gaudiran d'una bonificació del 95 % de la quota de l'impost, en les transmissions que es realitzin a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents, dels adoptats, dels cònjuges i dels ascendents, en els casos i els requisits següents:

a) Habitatge familiar (i)

b) Habitatge habitual de l'hereu o hereva (ii)

  1. Es considera habitatge familiar aquell habitatge habitual de la persona finada i de les persones abans esmentades que hi convisquin, com a mínim, en els dos anys anteriors a la data de la mort de la persona causant.
  2. Es considera habitatge habitual de l'hereu o hereva aquell que, sent propietat de la persona causant, es destini a residència habitual del nucli familiar de l'hereu o hereva.

5. Amb la finalitat de concedir les bonificacions previstes a l'apartat anterior del present article, s'haurà de sol·licitar expressament per part de la persona interessada i aportar la documentació acreditativa que es reuneixen els requisits, tant de caràcter subjectiu com objectiu, per a la concessió de la bonificació sol·licitada.

A aquests efectes, es considerarà residència habitual aquella on hagi figurat empadronada la persona contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió.

Capítol VI Meritació

Article 7

1. L'impost es merita:

a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre persones vives o per causa de mort, en la data de la transmissió.

b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitador del domini, en la data en què tengui lloc la constitució o transmissió.

2. Als efectes del que disposa l'apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:

a) En els actes o contractes entre vius la de l'atorgament del document públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic o la del lliurament a un funcionari o funcionaria públic per raó del seu ofici.

b) En les transmissions per causa de mort, la de la mort de la persona causant.

Article 8

1. Quan es declari o reconegui judicialment o administrativament per resolució ferma haver tingut lloc la nul·litat, rescissió o resolució de l'acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquell, qui és subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost satisfet, sempre que aquest acte o contracte no li hagi produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de cinc anys des que la resolució va quedar ferma.

S'entén que hi ha efecte lucratiu quan no es justifiqui que les persones interessades hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què fa referència l'article 1.295 del Codi civil. Encara que l'acte o el contracte no hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declarés per incompliment de les obligacions de qui és subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc a cap devolució.

2. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants, no serà procedent la devolució de l'impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació. Com a acord mutu s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i el simple aplanament a la demanda.

3. En els actes o contractes en què hi hagi alguna condició, la seva qualificació s'haurà de fer d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi civil. Si fos suspensiva no es liquidarà l'impost fins que aquesta es compleixi. Si la condició fos resolutòria, s'exigirà l'impost de d'aleshores, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer la devolució oportuna segons la regla de l'apartat anterior.

Capítol VII Gestió de l'impost

Secció 1a Obligacions materials i formals

Article 9

1. El subjecte passiu ha de practicar la declaració i autoliquidació d'acord amb el model oficial que facilitarà l'Administració municipal a la seu electrònica i que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per comprovar l'aplicació correcta de les normes reguladores de l'impost, llevat del cas que el terreny no tengui determinat el valor cadastral en el moment de la transmissió. Quan el valor cadastral esmentat sigui determinat, l'Ajuntament practicarà la liquidació referint aquest valor al moment de la meritació.

En cas que l'Administració no faciliti, en ser sol·licitada, la valoració imprescindible per practicar l'autoliquidació, el subjecte passiu haurà de presentar la declaració de la transmissió corresponent.

2. S'ha de presentar una autoliquidació o, si escau, una declaració per a cadascuna de les finques o drets transferits, fins i tot en cas que s'hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent constar expressament la referència cadastral de cadascun dels béns immobles.

S'adjuntarà a l'autoliquidació o la declaració el document o documents que tenguin consignats els actes o contractes que originin la imposició, així com els justificants dels elements tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les exempcions, no subjeccions i bonificacions que el subjecte passiu hagi sol·licitat.

3. S'ha de practicar l'autoliquidació o presentar la declaració en els terminis següents, comptadors des de la data en què tengui lloc la meritació de l'impost:

a) Si es tracta d'actes entre vius, el termini és de trenta dies hàbils.

b) Si es tracta d'actes mortis causa, el termini és de sis mesos, prorrogables fins a un any, si ho sol·licita el subjecte passiu.

Aquesta sol·licitud de pròrroga es presentarà dins dels primers sis mesos i s'entén concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha cap resolució expressa.

Abans d'esgotar el termini de la pròrroga, la persona contribuent haurà de practicar la corresponent autoliquidació.

No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d'haver transcorregut els primers sis mesos comptadors des de la data de defunció de la persona causant.

4. Quan es tracti d'actes mortis causa i es promogui la divisió judicial de l'herència s'interromprà el termini previst a la lletra b de l'apartat anterior per autoliquidar el tribut.

Aquelles persones que es considerin amb dret a l'herència o cridades a heretar hauran de presentar una declaració comunicant l'existència del procediment judicial a l'Ajuntament.

Començarà a comptar de nou el termini esmentat des de l'endemà d'aquell en què sigui ferma la resolució que posi fi al procediment judicial.

En aquest moment, aquelles persones que resultin beneficiàries de l'herència estaran obligades a practicar l'autoliquidació oportuna.

5. Les dades contingudes en les autoliquidacions o declaracions confeccionades per l'obligat tributari amb l'assistència de l'Administració tributària municipal no la vinculen en l'exercici de les competències de comprovació i inspecció, que puguin desenvolupar-se amb posterioritat.

6. En els casos en què la persona contribuent no sol·liciti expressament el mètode real de liquidació ni la possible no subjecció de la transmissió, durant el termini indicat en el punt 3 d'aquest article per presentar l'autoliquidació, es procedirà d'ofici per part de la Administració municipal a practicar la liquidació segons el mètode objectiu.

7. Simultàniament a la presentació de la declaració autoliquidació, a què es refereix aquest article, el subjecte passiu ingressarà a l'Ajuntament l'import de la quota de l'impost resultant d'aquesta.

Article 10 Notificacions

1. El Departament de Recaptació Municipal, en els casos que els contribuents no hagin efectuat l'autoliquidació en el termini establert a l'article anterior, practicarà les liquidacions oportunes de l'impost segons el mètode objectiu, que es notificaran íntegrament al subjecte passiu, indicant els terminis de pagament amb els recàrrecs corresponents i els recursos procedents

Article 11

Amb independència del que disposa l'apartat 1 de l'article 9, estan igualment en l'obligació de comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:

a) En els supòsits que preveu el paràgraf a de l'apartat 1 de l'article 4 d'aquesta Ordenança, sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el o la donant o la persona que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

b) En els supòsits que preveu el paràgraf b de l'apartat 1 de l'article esmentat, el o l'adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

Article 12

Així mateix, les notaries estaran obligades a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents per elles autoritzats en el trimestre anterior, en què es contenguin fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la realització del fet imposable d'aquest impost, a excepció dels actes d'última voluntat.

També estaran obligades a remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics que els hagin estat presentats per a coneixement o legitimació de signatures. El que preveu aquest apartat s'entén sens perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei general tributària.

En la relació o índex que remetin les notaries a l'Ajuntament, aquestes hauran de fer constar la referència cadastral dels béns immobles quan aquesta referència es correspongui amb els que siguin objecte de transmissió.

Els notaris o notàries hauran d'advertir expressament les persones compareixents en els documents que autoritzin sobre el termini dins el qual estan obligades les persones interessades a presentar declaració per l'impost i, així mateix, sobre les responsabilitats en què incorreran per la manca de presentació de declaracions i autoliquidacions.

 

Secció 2a Inspecció i recaptació

Article 13

La inspecció i la recaptació de l'impost s'haurà de fer d'acord amb el que disposen la Llei general tributària i les altres lleis reguladores de la matèria, així com les disposicions dictades per a desplegar-les.

Secció 3a

Infraccions i sancions

Article 14

En tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que corresponguin en cada cas, s'aplicarà el règim regulat en la Llei general tributària i en disposicions complementàries.

Disposició addicional

Per a tot el que no es regula en aquesta Ordenança regiran el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març), la Llei general tributària, el Reglament general de recaptació i l'Ordenança general d'actuacions i procediments de recaptació, i altres disposicions vigents en la matèria.

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l'endemà de publicar-se en el BOIB i serà aplicable fins que es modifiqui o derogui expressament.

Contra aquest Acord, de conformitat amb l'article 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el butlletí oficial de la província, davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Alaior, 18 de març de 2022

El batle

José Luis Benejam Saura

Contra aquest Acord, segons l'article 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de Palma de Mallorca.              

         

Alaior, 13 de maig de 2022

El batle Jose Luis Benejam Saura