Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 12 de maig de 2022 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el primer quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 3931 - Pàgina 19259

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 3932 - Pàgines 19260-19261

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori de 13 de maig de 2022, de correcció d’errades de l’Ordre 11/2022, de 5 de maig de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori per la que s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a actuacions en la Reserva de la Biosfera Menorca, amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU

    Número d'edicte 3944 - Pàgines 19262-19263

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Acord del Consell de Direcció del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 28 d’octubre de 2021, de cessió del local de l’antiga Cambra Agrària de Sencelles a l’organització professional agrària ASAJA-BALEARS

    Número d'edicte 3895 - Pàgines 19264-19266

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual es convoquen ajudes corresponents a l’any 2022 per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d’acord amb el Programa nacional apícola 2020-2022

    Número d'edicte 3911 - Pàgines 19267-19277

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Associació de Ramaders de Formentera i el CIF, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius

    Número d'edicte 3900 - Pàgines 19278-19296

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda i Funció Pública sobre la modificació del Catàleg de funcions aprovat per la Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública de 3 de gener de 2019, per la via extraordinària

    Número d'edicte 3923 - Pàgines 19297-19300

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Modificació de la convocatòria de subvencions per al foment de l’activitat del sector audiovisual per a la promoció turística de Mallorca 2022

    Número d'edicte 3905 - Pàgines 19301-19302

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva de l’acord de modificació de diverses fitxes de la relació de llocs de treball

    Número d'edicte 3904 - Pàgines 19303-19316

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Decret de delegació de totes les funcions i competències inherents a la Batlia

    Número d'edicte 3914 - Pàgina 19317

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Reglament de segona activitat de la Policia Local

    Número d'edicte 3897 - Pàgines 19318-19325

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Pla de mesures Antifrau de l'Ajuntament de Manacor

    Número d'edicte 3918 - Pàgines 19326-19337

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • N0002476 Àrea de Seguretat Ciutadana - Policia Local - Acord Plenari de Condecoracions

    Número d'edicte 3903 - Pàgines 19338-19342

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Oferta d’Ocupació Pública de 2022 per a l’estabilització de l’ocupació temporal

    Número d'edicte 3924 - Pàgines 19343-19344

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Delegació de les funcions de Presidència per absència

    Número d'edicte 3946 - Pàgina 19345