Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Devolució de garanties definitives

    Número de registre 3948 - Pàgina 19346

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Informació pública de l'estructura de costos del contracte de serveis de recollida i transports de residus del municipi de sa Pobla

    Número de registre 3949 - Pàgines 19347-19356

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2565/2020 relativa al projecte bàsic de construcció d’un edifici industrial amb ús logístic, al terme municipal de Palma a zona de policia

    Número de registre 3835 - Pàgina 19357

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Expropiacions: citació per a actes prèvies a l’ocupació. Obra: Projecte constructiu del baixador de l’Hospital Comarcal d’Inca

    Número de registre 3907 - Pàgina 19358

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de març de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 3929 - Pàgina 19359

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00005469X

    Número de registre 3331 - Pàgina 19360

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Relació d'expedients de baixa del padró municipal d'habitants de l'Ajuntament d'Algaida

    Número de registre 3925 - Pàgines 19361-19364

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la taxa reguladora per la prestació dels serveis de l’Escola de Música. Exp. 2022/2422

    Número de registre 3653 - Pàgina 19365

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Exposició pública pressupost 2022

    Número de registre 3930 - Pàgina 19366

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació del padró unificat d'arbitris de l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 3938 - Pàgina 19367

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Bases reguladores de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions a favor d'entitats socials sense ànim de lucre per al 2022

    Número de registre 3940 - Pàgina 19368

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Bases de la convocatòria de subvencions a associacions i entitats joventut, oci i temps lliure per a l'exercici 2022

    Número de registre 3941 - Pàgina 19369

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Bases de la convocatòria de subvencions per a entitats socials de la terceda edat sense ànim de lucre per a l'any 2022

    Número de registre 3942 - Pàgina 19370

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei públic de proveïment d’aigua potable a la zona costanera del terme municipal de Felanitx. Tràmit d’audiència a les associacions

    Número de registre 3908 - Pàgina 19371

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei públic de proveïment d’aigua potable a la zona costanera del terme municipal de Felanitx

    Número de registre 3909 - Pàgina 19372

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Exp. 2022-1431. Aprovació projecte de substitució coberta nord-oest del mercat de Pere Garau

    Número de registre 3906 - Pàgina 19373

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat. Oficina del Pla General i Model de Ciutat. Anunci. Exp.: PA 2010/12. Suspensió de llicències per la parcel·la situada al carrer Rodríguez de Arias, 19, i per la parcel·la del carrer d’Alòs 8

    Número de registre 3917 - Pàgina 19374

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació inicial "Projecte passeig peatonal acces sud a Cala Vedella"

    Número de registre 3919 - Pàgina 19375

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació inicial de la modificació de crèdit 2022/8 per crèdit extraordinari i suplement

    Número de registre 3915 - Pàgina 19376

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • ANTONIO GOMILA, SA

   • Anunci particular empresa concessionaria aigües de Binissalem

    Número de registre 3920 - Pàgines 19377-19378

  • AQUA-ILLES GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SL

   • Anunci particular empresa concessionaria aigües de Mancor de la Vall

    Número de registre 3921 - Pàgina 19379

  • AQUA-ILLES GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SL

   • Anunci particular empresa concessionaria Aigües de Selva, Caimari, Moscari i Biniamar

    Número de registre 3922 - Pàgina 19380