Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Núm. 272014
Aprovació definitiva modificació de crèdit núm. 1/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm 1/2022 amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat mitjançant la baixa d'altres aplicacions pressupostàries del pressupost vigent de l'exercici 2022 no compromeses.

Havent finalitzat el termini d'exposició pública de l'expedient amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat mitjançant la baixa d'altres aplicacions pressupostàries del pressupost vigent de l'exercici 2022 no compromeses, expte. 1/2022, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària del dia 12 d'abril de 2022, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu i en compliment del que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refòs de la llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d'aplicació pressupostària.

Altes en el pressupost de despeses

Aplicació Pressupostària

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació

Crèdit definitiu

01.2302.48010.01

ONG Llevant en Marxa

0,00 €

1.726,00 €

1.726,00€

Total

 

0,00 €

1.726,00 €

1.726,00€

Baixes en aplicacions de despeses

Aplicació Pressupostària

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació

Crèdit definitiu

01.3421.21200.01

Reparació, mant. i conservació Poliesportiu

15.000,00 €

1.726,00 €

13.274,00 €

Total

 

15.000,00 €

1.726,00 €

13.274,00 €

Contra el present acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

  

Santa Eugènia, 13 de maig de 2022

El  batle – president

Joan Riutort Crespí