Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

Núm. 273037
Aprovació definitiva de l’expedient núm. 4/2022 de modificació de crèdits, en la modalitat de suplement de crèdits finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Finalitzat el període d'exposició pública i atès que no han estat presentades reclamacions, s'eleva a definitiu l'acord plenari de data 13 d'abril de 2022 sobre l'expedient núm. 4/2022 de modificació de crèdits, en la modalitat de suplement de crèdits finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria.

En compliment del que disposa l'article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació a l'article 177.2 del citat RDL, es publica a continuació la modificació realitzada per capítols:

CAPÍTOLS DE DESPESES

INCREMENT

Cap. 6 Inversions reals

493.153,07

 

CAPÍTOLS D'INGRESSOS

INCREMENT

Cap. 8 Actius financers

493.153,07€

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

(Signat electrònicament: 13 de maig de 2022

El batle

Andreu Bujosa Bestard)