Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 275437
Aprovació definitiva de modificació de crèdit 6/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Finalitzat el termini d'exposició al públic de la modificació pressupostària 6/2022, per crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals, i una vegada resoltes les reclamacions per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia  06 de maig de 2022 , en compliment del que disposa l'article 169 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica a continuació la modificació realitzada resumida per capítols.

Crèdit extraordinari

CAPÍTOL DESPESES

Modificació (€)

6: Inversions reals

2.401.000

Finançament

CAPÍTOL INGRESSOS

Modificació (€)

8: Actius financers

2.401.000

Segons el que disposa l'article 171.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals contra el present acord es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir del dia següent de la publicació del present edicte en el B.O.I.B.

 

Pollença, 16 de maig de 2022

El batle Bartomeu Cifre Ochogavia