Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirectora de Cures Assistencials del Serveis Centrals del Servei de Salut , amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost

    Número de registre 3927 - Pàgines 19197-19198

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector mèdic / subdirectora mèdica de l’Hospital Universitari Son Espases, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost

    Número de registre 3928 - Pàgines 19199-19200

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Cessament de personal eventual

    Número de registre 3890 - Pàgina 19201

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Cessament de personal eventual

    Número de registre 3891 - Pàgina 19202

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 de maig de 2022, per la qual es trasllada de tribunal a un aspirant admès en les proves selectives que d'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari convocades per Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021

    Número de registre 3943 - Pàgines 19203-19204

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es nomenen assessors especialistes per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019

    Número de registre 3881 - Pàgina 19205

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es nomenen assessors especialistes per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocades per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019

    Número de registre 3882 - Pàgines 19206-19207

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es nomenen assessors especialistes per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019

    Número de registre 3883 - Pàgines 19208-19209

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es nomena un assessor especialista per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019

    Número de registre 3884 - Pàgines 19210-19211

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es nomenen assessors especialistes per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat farmàcia de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019

    Número de registre 3885 - Pàgines 19212-19213

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es nomena un assessor especialista per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019

    Número de registre 3886 - Pàgines 19214-19215

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es nomenen assessors especialistes per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019

    Número de registre 3887 - Pàgina 19216

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 13 de maig de 2022 per la qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del procediment de promoció interna temporal d´una plaça de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic de l’Hospital Comarcal d’Inca (BOIB núm. 49 de 12/04/2022) i s’adjudica la plaça

    Número de registre 3912 - Pàgina 19217

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut Ses Roques Llises

    Número de registre 3934 - Pàgines 19218-19224

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es corregeixen els errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de maig de 2022 a través de la qual es convoca la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de treball de cap de grup del Servei d’Atenció al Pacient de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Can Misses i se modifica la relació de membres de la Comissió de Selecció

    Número de registre 3935 - Pàgina 19225

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’adjudica definitivament el lloc de treball de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Son Serra- La Vileta

    Número de registre 3936 - Pàgines 19226-19227

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de maig de 2022 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en neurologia dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent

    Número de registre 3937 - Pàgines 19228-19232

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de maig de 2022 per la qual s'adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup Administratiu de la funció administrativa (C1) de la plantilla autoritzada de l'Hospital de Manacor

    Número de registre 3950 - Pàgines 19233-19234

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Resolució de Batlia núm. 111/2022 de data 13 de maig de 2022 de l'Ajuntament de Mancor de la Vall per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per la selecció en règim d'interinitat d’una borsa de Tècnics/tècniques d’administració general, mitjançant sistema de concurs-oposició, per cobrir una plaça interina per programes  

    Número de registre 3933 - Pàgines 19235-19245

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Resolució de Batlia núm. 109/2022 de data 13 de maig de 2022 de l'Ajuntament de Mancor de la Vall per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per a la selecció d’una borsa de treballadors/es familiars complementària a les existents, per cobrir vacances i necessitats puntuals del servei

    Número de registre 3947 - Pàgines 19246-19255

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Correcció d'errors de les Bases Específiques que regiran la convocatòria d’una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l’ajuntament de Selva

    Número de registre 3913 - Pàgines 19256-19257

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Convocatòria places Jutge de Pau titular i suplent

    Número de registre 3892 - Pàgina 19258