Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Núm. 272374
Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenaça fiscal 1/1 reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM). Exp.16548/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Com que no s'han presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari provisional de l'Ajuntament d'Alaior sobre la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica IVTM, el text íntegre del qual es publica en compliment de l'article 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Exp. 16.548/2021

ORDENANÇA FISCAL 1/1 REGULADORA DE L'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)

Article 1 Disposicions generals

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RDLEG 2/2004, de 4 de març, estableix en l'article 59.1 amb caràcter obligatori l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, regulat en els articles 92 i següents del mateix text.

Article 2 Tarifes

1. Les quotes del quadre de tarifes vigents establertes en l'article 95.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RDLEG 2/2004, de 4 de març, s'incrementen amb l'aplicació de diferents coeficients, en funció del tipus de vehicle.

2. El coeficient aplicat i les tarifes aplicables en aquest municipi per a cada tipus de vehicle són les que es mostren en el quadre de tarifes següent:

Potencial i classes de vehicles

Tarifes art. 95 TRLRHL

Coeficient

Quota

A) Turismes

 

 

 

De menys de 8 cavalls fiscals

12,62

1,22

15,40

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

34,08

1,22

41,58

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

71,94

1,22

87,77

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

89,61

1,35

120,97

De 20 cavalls fiscals en endavant

112,00

1,35

151,20

B) Autobusos

 

 

 

De menys de 21 places

83,30

1,35

112,46

De 21 a 50 places

118,64

1,35

160,16

De més de 50 places

148,30

1,35

200,21

C) Camions

 

 

 

De menys de 1.000 kg de càrrega útil

42,28

1,22

51,58

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil

83,30

1,35

112,46

De més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil

118,64

1,35

160,16

De més de 9.999 kg de càrrega útil

148,30

1,35

200,21

D) Tractors

 

 

 

De menys de 16 cavalls fiscals

17,67

1,35

23,85

De 16 fins a 25 cavalls fiscals

27,77

1,35

37,49

De més de 25 cavalls fiscals

83,30

1,35

112,46

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica

 

 

 

De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil

17,67

1,35

23,85

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil

27,77

1,35

37,49

De més de 2.999 kg de càrrega útil

83,30

1,35

112,46

F) Altres vehicles

 

 

 

Ciclomotors

4,42

1,35

5,97

Motocicletes fins a 125 cc

4,42

1,35

5,97

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc

7,57

1,35

10,22

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc

15,15

1,35

20,45

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc

30,29

1,35

40,89

Motocicletes de més de 1.000 cc

60,58

1,35

81,78

Article 3 Bonificacions i exempcions

1. Estaran exempts de l'impost els vehicles prevists en l'article 93 del TRLRHL.

Per poder aplicar les exempcions previstes en els apartats e (vehicles destinats al transport de persones amb mobilitat reduïda) i g (vehicles i maquinària proveïts de cartilla d'inspecció agrícola) de l'article 93.1 del TRLHL, la persona interessada ho haurà de sol·licitar expressament indicant les característiques del vehicle i la matrícula i adjuntant la documentació acreditativa del compliment de les condicions necessàries per a gaudir de l'exempció sol·licitada.

L'Ajuntament declararà l'exempció, sempre que es reuneixin les condicions establertes. Aquesta exempció tindrà efectes a partir de l'exercici fiscal de la data de sol·licitud, sempre que la sol·licitud s'hagi presentat abans de la finalització del període voluntari de pagament i, en la data de meritació del tribut, es compleixin els requisits exigits per al seu gaudi. En cas contrari, l'exempció tindrà efectes a partir de l'exercici següent al de la seva concessió.

2. S'estableix el següent règim de bonificacions per a determinats vehicles amb menor impacte en el medi ambient en funció de les característiques del motor i del carburant que utilitzin:

a) Per als vehicles elèctrics i durant tota la vida del vehicle:

- Una bonificació del 75 % per als turismes de fins a 11,99 cavalls fiscals, per als ciclomotors i les motocicletes de qualsevol cilindrada.

- Una bonificació del 50 % per a la resta dels vehicles elèctrics.

b) Per a vehicles híbrids (motor elèctric benzina, elèctric gasoil o elèctric gas): una bonificació del 50 % durant un període de sis anys.

c) Per als vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrogen i GLP o mixtos GLP-gasolina en motors de cicle Otto: una bonificació del 50 % durant un període de sis anys.

La persona interessada haurà de sol·licitar aquesta bonificació adjuntant la documentació del vehicle, acreditativa de reunir les condicions previstes per gaudir de la bonificació, i tindrà efectes durant el període especificat en cada cas a partir de l'exercici següent al de la data de matriculació.

3. Vehicles històrics: els vehicles que siguin considerats de caràcter històric, de conformitat amb el Reial decret 1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de vehicles històrics, podran gaudir d'una bonificació del 100 % de la quota de l'impost.

L'aplicació d'aquesta bonificació serà d'ofici, d'acord amb la llista o relació de matrícules històriques que s'obtengui, a principis d'any, de la Direcció General de Trànsit per part de l'Ajuntament d'Alaior, per a la confecció del padró de l'any.

4. S'estableix una bonificació de l'1,5 % de l'import, a favor dels subjectes passius que hagin domiciliat els seus deutes corresponents a aquest impost en una entitat financera, sempre que aquest sigui abonat en el moment de la seva presentació a cobrament.

En cas de manca d'abonament del rebut domiciliat en el moment de la seva presentació a cobrament, excepte quan hi concorrin circumstàncies de caràcter excepcional, alienes a la voluntat del subjecte passiu, es perdrà el dret a la bonificació esmentada.

5. Els beneficis fiscals concedits a l'empara d'aquesta Ordenança i que es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre que se'n prevegi la concessió en l'ordenança fiscal corresponent a l'any en qüestió, i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s'hi estableixin.

Així mateix, la quantia i l'abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de tributació, els que determini l'Ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l'exercici de què es tracti.

Article 4 Règims de declaració i d'ingrés

1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, corresponen a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle.

2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que s'alteri la seva classificació als efectes d'aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant l'ajuntament corresponent, una autoliquidació segons el model aprovat per aquest ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s'escaigui i la seva realització. S'aportarà la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el certificat de les seves característiques tècniques i el document nacional d'identitat o el codi d'identificació fiscal del subjecte passiu.

3. Proveïda de l'autoliquidació, la persona interessada podrà ingressar l'import de la quota de l'impost resultant a una entitat bancària col·laboradora.

4. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà durant el període de cobrament que fixi l'Ajuntament, que anunciarà per mitjà d'edictes publicats en el BOIB i per altres mitjans previstos per la legislació o que es creguin més adients. En cap cas el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.

5. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual.

Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre públic de trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de domicili. Tanmateix, es podran incorporar també altres informacions sobre baixes i canvis de domicili de què pugui disposar l'Ajuntament.

Article 5 Dret supletori

Per al procediment de recaptació s'aplica supletòriament la Llei general tributària així com el procediment sancionador establert.

Disposició addicional

En tot el que no preveu aquesta Ordenança cal ajustar-se al que disposen la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei general tributària i altra disposició legal vigent sobre la matèria.

Disposició final

Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOIB i serà d'aplicació fins que es modifiqui o derogui expressament.

Alaior, 18 de març de 2022

El batle

José Luis Benejam Saura

Contra aquest Acord, segons l'article 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de Palma de Mallorca.

              

Alaior, 13 de maig de 2022

El batle José Luis Benejam Saura