Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 4 d’abril de 2022 pel qual s’aprova una rectificació d’errors dels models tipus de plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació d’obres, de serveis i de subministrament pel procediment obert simplificat abreujat

    Número d'edicte 2675 - Pàgines 13273-13274

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 4 d’abril de 2022 pel qual s’aprova la relació de llocs de treball de caràcter permanent corresponent al personal funcionari docent al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 2674 - Pàgines 13275-13370

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 2575 - Pàgines 13371-13373

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a proposta del director general d’Energia i Canvi Climàtic, per la qual s’aproven els factors d’emissió per quantificar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de les Illes Balears durant l’any 2020

    Número d'edicte 2614 - Pàgines 13374-13376

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 de març de 2022 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al curs acadèmic 2020-2021

    Número d'edicte 2569 - Pàgines 13377-13393

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual se sotmet a informació pública el projecte d’obres de l’expedient PA 552/2021 per a la reforma de la unitat de convalescents C de l’Hospital General de Palma, projecte vinculat amb la declaració d’inversió d’interès autonòmic de les intervencions previstes per a la reforma de la unitat d’hospitalització C dins del recinte de l’Hospital General

    Número d'edicte 2663 - Pàgina 13394

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a l’alumnat de les Illes Balears empadronat a Mallorca que cursa estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2021-2022

    Número d'edicte 2598 - Pàgines 13395-13404

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del director general de Fons Europeus de 28 de març de 2022, per la qual s’acorda sotmetre a un tràmit de consulta de l’esborrany del Programa FEDER 2021-2027 de les Illes Balears i l’Estudi Ambiental Estratègic

    Número d'edicte 2680 - Pàgines 13405-13406

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Proposta de resolució del director general de Residus i Educació Ambiental i Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori que modifica la composició del jurat nomenat en la Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori de convocatòria pública per presentar candidatures als premis Centres Educatius vers el Desenvolupament Sostenible del Govern de les Illes Balears per a l’any 2021

    Número d'edicte 2439 - Pàgines 13407-13408

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Correcció d’errades advertides en la Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut de 17 de febrer de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l’any 2022 i se n’estableixen les bases generals i les específiques

    Número d'edicte 2573 - Pàgines 13409-13410

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 31 de març de 2022 per la qual es modifica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 3 de març de 2022 per la qual es modifica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 16 de juny de 2021 per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a l’organització i la producció de fires i festivals, trobades i jornades professionals del món de la cultura i la ciència, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2021, en el context de l’actual pandèmia de COVID-19, i es concedeixen les subvencions d’aquesta convocatòria

    Número d'edicte 2637 - Pàgines 13411-13417

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Rectificació d’error material a la transcripció de la Resolució núm. 2022000005, de data 23 de març, de la consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de correcció de la Resolució de desistiment de les ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa, curs 2020-2021, i de la Resolució definitiva de concessió, denegació i exclusió de les dites ajudes, publicada al BOIB número 43, de data 29 de març de 2022

    Número d'edicte 2616 - Pàgines 13418-13421

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Resolució relativa a la selecció de projectes d’activitats culturals per al Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca (CACIM)

    Número d'edicte 2563 - Pàgines 13422-13425

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de correcció d'errades en la tramesa per a la publicació de l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 10 de febrer de 2022 relatiu a l’aprovació de l’expedient administratiu núm. 12/2021 de modificació de la Relació de Llocs de Feina de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 2607 - Pàgines 13426-13427

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Pla d’actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2022 i 2023

    Número d'edicte 2662 - Pàgines 13428-13445

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Eivissa, de 23 de març de 2022, pel qual es deixa sense efectes l’acord primer de l’oferta d’Ocupació Pública corresponent a l’any 2017

    Número d'edicte 2617 - Pàgina 13446

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació de la modificació de les fitxes núm. 4, 21, 23 I 24 de la RLT de l'Ajuntament d'Esporles

    Número d'edicte 2642 - Pàgina 13447

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Encomanda de gestió a l'empresa Servei d'Informàtica Local de Menorca (SILME) dels treballs de manteniment integral de tots els programes d'ús corporatiu de l'Ajuntament des Migjorn Gran

    Número d'edicte 2570 - Pàgina 13448

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Encomanda de gestió a l'empresa de Servei d'Informàtica Local de Menorca (SILME) per la renovació de la centraleta 3CX (lot 4) de l'Ajuntament des Migjorn Gran

    Número d'edicte 2571 - Pàgina 13449

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva del quadrant anual de la Policia Local

    Número d'edicte 2576 - Pàgina 13450

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Revocació de delegacions a la regidora Sra. Melania Mesquida Tran

    Número d'edicte 2581 - Pàgines 13451-13452

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament d'Interior-Cessió Govern Balear immoble 2200 metres quadrats Camp Redò

    Número d'edicte 2561 - Pàgina 13453

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament d'Interior-Cessió Govern Balear immoble Camp Redò

    Número d'edicte 2562 - Pàgina 13454

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Convocatòria i bases reguladores per a l'obtenció del permís municipal d'auto taxi de Santa Margalida

    Número d'edicte 2608 - Pàgines 13455-13459