Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 196320
Acord del Consell de Govern de 4 d’abril de 2022 pel qual s’aprova la relació de llocs de treball de caràcter permanent corresponent al personal funcionari docent al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 83 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, determina que la funció pública docent de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s'ordena d'acord amb la normativa bàsica específica estatal, per l'establert en la present llei i per la normativa autonòmica específica de desplegament. En aquelles matèries no regulades per la normativa anterior, serà d'aplicació la normativa bàsica estatal de funció pública i la normativa de funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

L'article 74 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, obliga les administracions públiques a estructurar la seva organització mitjançant relacions de llocs de treball o instruments similars de caràcter públic.

L'article 29 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, defineix les relacions de llocs de treball com un instrument tècnic mitjançant el qual l'administració ordena els seus recursos humans per a la prestació del servei públic i estableix els requisits per a l'ocupació de cada lloc de treball. En aquesta relació, que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, hi han de figurar tots els llocs de treball. Qualsevol creació, modificació o supressió de llocs de treball implica modificar la relació de llocs de treball.

L'article 87 de la Llei 1/2022, de 8 de març, estableix els concursos generals com el procediment ordinari de provisió de places o llocs de feina docents vacants. Pel que fa al personal docent de la CAIB, anualment, i abans de l'adjudicació del concurs de trasllats corresponent als funcionaris dels cossos docents, es publica en el BOIB una resolució del conseller competent en matèria de personal docent que conté les plantilles orgàniques i una relació dels llocs de feina vacants.

L'article 23 del Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, obliga que s'aprovi la relació de llocs de treball del personal docent i atorga uns terminis a aquest efecte.

En el BOIB núm. 40, de 23 de març de 2021, es va publicar l'Acord del Consell de Govern de 22 de març de 2021 pel qual s'aprova la Relació de llocs de treball de caràcter permanent corresponent al personal funcionari docent al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Atès que entre la publicació de la Relació de llocs de treball esmentada i el 31 de desembre de 2021 s'ha produït un nombre destacable de creacions, modificacions i supressions de places, és necessari aprovar una nova relació, que es refereix a les places existents el 31 de desembre de 2021.

A aquest efecte, d'acord amb l'article 23.3 del Decret llei 5/2012, d'1 de juny, correspon al conseller competent en matèria de personal docent elevar al Consell de Govern la proposta corresponent, competència que recau en el conseller d'Educació i Formació Professional, d'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

D'acord amb tot l'anterior, prèvia negociació en la Mesa Sectorial d'Educació en la sessió de 21 de març de 2022, el Consell de Govern, a proposta del conseller d'Educació i Formació Professional, en la sessió de 4 d'abril de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Aprovar la Relació de llocs de treball de caràcter permanent corresponent al personal funcionari docent al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Segon. Indicar que aquesta Relació de llocs de treball reflecteix les places existents el 31 de desembre de 2021.

Tercer. Ordenar la publicació d'aquest Acord i el seu annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 4 d'abril de 2022

La secetària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

Documents adjunts