Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 189967
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 de març de 2022 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al curs acadèmic 2020-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ordre EDU/2128/2011, de 15 de juliol, per la qual es creen i regulen els Premis Nacionals de Formació Professional de grau superior establerts per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, disposa que podran concórrer als Premis Nacionals de Formació Professional de Grau Superior que anualment convoqui el ministeri amb competències en matèria d'educació els alumnes que hagin obtingut prèviament el premi extraordinari de formació professional de grau superior d'una família professional concreta convocat a la seva comunitat autònoma, en el seu àmbit de competència, d'acord amb el que estableix l'Ordre esmentada.

La Conselleria d'Educació i Formació Professional preveu mesures per potenciar la formació professional i reconèixer la trajectòria acadèmica i professional de qualitat basada en el treball, la dedicació i l'esforç dels alumnes que, havent acabat els ensenyaments de formació professional, hagin demostrat un rendiment rellevant en els seus estudis.

La Conselleria d'Educació i Formació Professional, amb la finalitat de millorar la qualitat de la formació professional, ha de promoure la convocatòria de premis extraordinaris per fomentar l'excel·lència, d'acord amb el que s'estableix a l'article 28, b) de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022).

La convocatòria anual dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior, com a opció prèvia a la inscripció per concórrer als Premis Nacionals de Formació Professional de Grau Superior, representa un incentiu per a tots els alumnes que volen confirmar la seva excel·lència en la preparació acadèmica.

La convocatòria dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior està prevista en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021), i s'adequa a les seves bases reguladores.

Per tot això, segons el que disposen l'article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'article 4 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009), a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, i en ús de les facultats que m'atribueix la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent al curs 2020-2021.

2. Aprovar les bases de la convocatòria, que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Designar la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors com a òrgan responsable de la tramitació de la convocatòria i del procediment administratiu corresponent.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 29 de març de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1

Bases de la convocatòria

 

Primer

Objecte i àmbit territorial de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és convocar els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior corresponents al curs 2020-2021per als alumnes que hagin cursat i superat, tant en centres públics com en centres privats o concertats de la comunitat autònoma de les Illes Balears, un cicle de formació professional de grau superior, ja sigui en la modalitat d'ensenyament presencial o en la modalitat d'educació a distància.

Segon

Import de la convocatòria i partida pressupostària

1. El crèdit màxim disponible destinat als premis que s'han de concedir en aquesta convocatòria és de 19.000,00 €, a càrrec de la partida 13901 421G07 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

2. La convocatòria dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior està prevista en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021), i s'adequa a les seves bases reguladores aprovades per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

Tercer

Import i nombre de premis

L'import i el nombre de premis són els que s'estableixen a continuació:

a) Es podrà concedir un premi extraordinari per cada família professional amb cicles formatius de grau superior que s'imparteixi a les Illes Balears, amb una dotació de 1.000,00 € cadascun.

b) El nombre de premis concedits no podrà excedir en cap cas de dinou.

 

Quart

Requisits dels aspirants

Per poder optar al premi extraordinari els alumnes han de complir els requisits següents:

a) Haver superat en centres docents d'aquesta comunitat autònoma estudis de formació professional de grau superior en qualsevol de les modalitats d'ensenyament presencial i d'educació a distància.

b) Haver finalitzat aquests estudis, inclòs el mòdul professional de Formació en Centres de Treball, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

c) Haver obtingut com a qualificació final del cicle formatiu una puntuació igual o superior a 8,5. La qualificació final del cicle formatiu s'ha de determinar calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions dels mòduls professionals que tenguin expressió numèrica. El resultat s'ha de consignar amb dues xifres decimals. A aquest efecte, tenint en compte el que es disposa en l'article 3 de l'Ordre EDU/2128/2011, de 15 de juliol, per la qual es creen i regulen els Premis Nacionals de Formació Professional de Grau Superior establerts per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, no es tindran en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu, les qualificacions de «apte», «exempt» o «convalidat».

 

 

Cinquè

Sol·licituds

1. Els alumnes que reuneixin els requisits indicats i vulguin optar al Premi Extraordinari de Formació Professional de Grau Superior han de formalitzar la sol·licitud (annex 2) per algun dels mitjans següents:

a) De forma presencial, a qualsevol dels llocs que es determinen a continuació:

-Qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o les delegacions territorials de la Conselleria d'Educació i Formació Professional a Menorca i a Eivissa i Formentera.

Qualsevol dels llocs que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

b) De forma telemàtica, a la seu electrònica unificada (SEU) de la CAIB, en els termes prevists en el la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, els sol·licitants hauran de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic oficial.

2. A la sol·licitud s'haurà d'adjuntar la documentació preceptiva següent:

a) Un certificat acadèmic oficial, segons el model que es troba en l'annex 3, expedit per la secretaria del centre educatiu on es troba l'expedient acadèmic de l'alumne. El certificat ha d'estar signat digitalment (en el cas de tramitació telemàtica) i ha d'incloure la denominació del cicle formatiu, la relació dels mòduls cursats amb la corresponent durada en hores i la qualificació de cadascun, el curs acadèmic (especificant-hi el nombre de convocatòries), així com també la qualificació final en valor numèric amb dues xifres decimals.

b) El currículum, elaborat a partir del model Europass (annex 4), amb indicació, si n'és el cas, dels premis que hagi obtingut l'alumne sol·licitant i altres mèrits professionals o acadèmics que es vulguin fer constar, tot relacionat amb la família professional de la titulació del candidat. Els mèrits a valorar seran únicament aquells que s'indiquin explícitament per part de l'interessat en el currículum (https://europass.cedefop.europa.eu/es/home). En cas d'empat en la qualificació de l'expedient acadèmic, la Comissió d'Avaluació podrà requerir als sol·licitants que presentin la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el currículum.

c) Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, d'acord amb el model normalitzat de l'annex 5 (que es pot trobar al web del Govern de les Illes Balears). En el cas que l'alumne sigui menor d'edat, com a titular del compte hi ha de figurar, almenys, un dels pares o tutors legals.

 

Sisè

Termini

1. El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació adjunta és de quinze dies naturals des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. D'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits, l'òrgan instructor del procediment ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició i s'arxivarà, prèvia resolució que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la Llei esmentada.

Setè

Comissió d'Avaluació

S'ha de constituir una comissió d'avaluació per a l'examen i la valoració de les sol·licituds, que ha d'estar formada pels membres següents:

a) President: el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, o la persona en qui delegui.

b) Vocals:

- La cap del Departament d'Inspecció Educativa, o la persona en qui delegui.

- La cap del Servei de Planificació i Participació de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, o la persona en qui delegui.

- Un assessor del Servei de Planificació i Participació, nomenat pel director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, que, a més, ha d'actuar com a secretari.

 

Vuitè

Valoració de les sol·licituds

1. El premi corresponent a cada família professional serà per al millor expedient acadèmic.

2. En cas d'empat en la nota mitjana de l'expedient acadèmic, la Comissió d'Avaluació tindrà en compte qualsevol altre mèrit professional o acadèmic degudament justificat. A aquests efectes, la Comissió d'Avaluació requerirà als interessats la documentació justificativa dels mèrits al·legats en el currículum (no es podran presentar documents per justificar mèrits que no s'hagin especificat en el moment de presentar la sol·licitud). Els mèrits professionals i acadèmics s'han de valorar d'acord amb el barem següent:

a) Titulacions de formació professional de la mateixa família professional i altres titulacions universitàries relacionades amb la família professional, fins a un màxim de 2 punts:

- Per cada títol de tècnic de la mateixa família professional: 0,5 punts.

- Per cada títol de tècnic superior de la mateixa família professional: 1 punt.

- Per cada títol universitari relacionat amb la mateixa família professional: 1 punt.

b) Idiomes estrangers acreditats per centres oficials (Marc europeu comú de referència per a les llengües, MECR), fins a un màxim de 2 punts:

- Per titulació o certificació equivalent al nivell A2 (MECR): 0,25 punts.

- Per titulació o certificació equivalent al nivell B1 (MECR): 0,5 punts.

- Per titulació o certificació equivalent al nivell B2, C1 o C2 (MECR): 1 punt.

En el cas de titulacions d'idiomes, només es computarà per la titulació de major nivell de cada llengua.

c) Cursos relacionats amb la família professional cursada realitzats durant els quatre anys immediatament anteriors a la data de finalització del cicle, convocats i expedits per l'Administració, una universitat o altres entitats col·laboradores amb l'Administració, així com entitats o centres degudament autoritzats, fins a un màxim de 2 punts:

- Per cada 10 hores de formació en cursos convocats per l'Administració o per una universitat: 0,10 punts.

- Per cada 10 hores de formació en cursos convocats per entitats col·laboradores amb l'Administració o entitats o centres degudament autoritzats: 0,05 punts.

d) Premis i publicacions relacionades amb l'especialitat de la família professional a la qual s'opta, fins a un màxim de 0,5 punts:

- Per cada premi o publicació: 0,5 punts.

e) Participació en activitats i projectes d'innovació organitzats pel centre o per l'Administració educativa (incloses les competicions Skills) relacionats amb la família de formació professional a la qual s'opta, fins a un màxim de 0,5 punts:

- Per cada participació en activitats o projectes d'innovació: 0,2 punts.

- Per cada participació en competicions de formació professional (Skill): 0,4 punts.

f) Experiència laboral, pràctiques no laborals, o activitats de voluntariat que estiguin relacionades amb la família professional a la qual s'opta i que s'hagin desenvolupat durant el període en què el sol·licitant hagi estat matriculat en els estudis pels quals concorre al premi: fins a un màxim de 3 punts. No es tindrà en compte com a experiència laboral la realització del mòdul professional de Formació en Centres de Treball ni les beques d'accés a l'estudi o de mobilitat.

- Per cada dia d'activitat professional a jornada completa relacionada amb la família professional, 0,005 punts

- Per cada dia activitat de pràctica no laboral, 0,005 punts.

- Per cada dia d'activitat de voluntariat, 0,005 punts

3. Els documents que s'han de presentar per acreditar els mèrits al·legats són els següents:

- En relació amb altres titulacions universitàries, de cicles formatius de formació professional de nivell equivalent o superior diferents a aquella per la qual s'opta al premi: còpia del títol o certificat d'estudis.

- En relació amb títols o certificats de cursos d'idiomes, cursos relacionats amb la família professional a la qual s'opta i hores de formació: còpia del títol o del certificat del curs, en què ha de constar, com a mínim, l'entitat que l'emet, les dates d'inici i fi del curs, la durada en hores i els continguts.

- En relació amb l'experiència laboral relacionada amb l'especialitat de la família professional a la qual s'opta: informe de vida laboral expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat Social, el contracte laboral i/o certificat d'empresa en què constin les tasques desenvolupades.

- En relació amb els premis o publicacions relacionats amb l'especialitat de la família professional per la qual es presenta: còpies de les publicacions o treballs realitzats i, en el cas de premis, còpia dels documents o certificats expedits per l'òrgan que els va concedir, en els quals haurà de constar, com a mínim, la data en la qual es van concedir i l'objecte.

- En relació amb altres mèrits: còpia del document que acredita la participació en activitats o projectes d'innovació, i en el cas de competicions de formació professional i activitats de voluntariat, còpia dels documents o certificats expedits per l'òrgan que els va concedir, en els quals haurà de constar, com a mínim, la data en la qual es van concedir i l'objecte.

4. En el supòsit d'empat, la Comissió d'Avaluació ha de tenir en compte les diferents qualificacions finals obtingudes en cadascun dels mòduls professionals, així com la convocatòria en què es van obtenir. En aquest cas, pot recaptar dels centres educatius la informació acadèmica complementària que permeti discriminar els candidats empatats. En cas que l'empat persisteixi, aquest serà resolt per sorteig.

5. La Comissió d'Avaluació pot declarar desert algun dels premis.

 

​​​​​​​Novè

Instrucció del procediment

1. L'inici i la resolució del procediment per concedir els Premis Extraordinaris de Grau Superior regulats en aquesta convocatòria correspon al conseller d'Educació i Formació Professional.

2. L'òrgan instructor del procediment és la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

3. Revisades les sol·licituds, en cas d'empat en la nota mitjana de l'expedient acadèmic la Comissió d'Avaluació requerirà les persones interessades perquè, en el termini de deu dies hàbils, presentin la documentació justificativa dels mèrits al·legats en el currículum (no es podran presentar documents per justificar mèrits que no s'hagin especificat en el moment de presentar la sol·licitud), amb la indicació que, si no ho fan, només se'ls tindrà en compte la qualificació de l'expedient acadèmic aportat. Aquesta documentació es pot presentar en qualsevol dels llocs que es determinen a continuació:

a) Qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o a les delegacions territorials de la Conselleria d'Educació i Formació Professional a Menorca i a Eivissa i Formentera.

b) Qualsevol dels llocs que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, vista la valoració de les sol·licituds i dels mèrits (si escau) feta per la Comissió d'Avaluació, ha de fer pública la proposta de resolució provisional, que ha d'incloure, per ordre decreixent de puntuació, la relació d'alumnes proposats per a l'obtenció del premi extraordinari per cadascuna de les famílies professionals. Aquesta llista provisional s'ha de publicar al lloc web http://formacioprofessional.caib.es.

5. Els interessats poden presentar-hi al·legacions per escrit mitjançant una instància adreçada al director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini de tres dies hàbils comptadors a partir del dia següent de la publicació a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. Aquesta instància s'ha de presentar al Registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (c. del Ter, 16, 07009 Palma).

6. La Comissió d'Avaluació ha de resoldre les reclamacions presentades en un termini de tres dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de l'acabament del termini de reclamació.

Desè

Resolució i adjudicació dels premis

1. La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, d'acord amb la proposta definitiva formulada per la Comissió d'Avaluació, ha de proposar al conseller d'Educació i Formació Professional la concessió i la publicació dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior.

2. Sobre la base d'aquesta proposta definitiva de resolució, el conseller d'Educació i Formació Professional ha de dictar, en el termini màxim d'un mes, la resolució de concessió dels premis, que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. L'obtenció del Premi Extraordinari de Formació Professional s'ha d'anotar en l'expedient acadèmic de l'alumne premiat mitjançant una diligència del secretari del centre.

Onzè

Reconeixement dels premis

1. Els alumnes premiats rebran el diploma acreditatiu d'aquesta distinció.

2. Els alumnes premiats rebran, a més, la quantitat de 1.000,00 €, a càrrec de la partida pressupostària 13901 421G07 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 2022. La convocatòria dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior està prevista en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021). Aquest premi és compatible amb altres que es puguin obtenir de la mateixa Administració o d'una altra entitat pública o privada.

3. L'obtenció del Premi Extraordinari de Formació Professional de Grau Superior dona opció, prèvia inscripció, a concórrer als Premis Nacionals de Formació Professional de Grau Superior que convoqui el Ministeri d'Educació i Formació Professional.

4. L'alumne que obtengui un premi extraordinari en un cicle formatiu de grau superior de formació professional concedit pel ministeri competent o per la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears pot acollir-se a l'exempció total dels preus de matrícula dels crèdits de primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau de què es matriculi per primera vegada a la Universitat de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix la Llei 2/1997, del 3 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 76, de 21 de juny de 1997), modificada per la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Dotzè

Pagament dels premis

1. El pagament del premi s'ha d'efectuar mitjançant transferència bancària.

2. Els interessats han d'estar al corrent de les seves obligacions amb la Hisenda estatal i autonòmica i amb la Seguretat Social. S'entén que s'atorga el consentiment a l'òrgan gestor per obtenir les certificacions acreditatives de les situacions esmentades. En el cas d'oposar-s'hi, s'ha de fer constar en la sol·licitud i cal aportar, juntament amb la sol·licitud, les certificacions referides.

Tretzè

Acceptació de les bases

La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases d'aquesta convocatòria.

Catorzè

Retirada de la documentació

La documentació presentada pels sol·licitants pot ser retirada pels interessats, o per una persona degudament autoritzada, de la seu de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (c. del Ter, 16, 07009, Palma) en el termini de tres mesos comptadors a partir del dia següent de la publicació en el BOIB de la resolució de concessió dels premis. Un cop acabat aquest termini, s'entén que es renuncia a la recuperació i es perden tots els drets a la documentació esmentada.​​​​​​​

Documents adjunts