Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Nomenaments de personal funcionari de carrera al servei de l'Ajuntament de Marratxí

    Número de registre 1186 - Pàgina 6099

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Nomenament de funcionaria de carrera Inspectora de Consum, Comerç i Mercats pertanyent a l’Escala de l’Administració Especial, Subescala serveis especials, Classe comeses especials , grup C, subgrup C1, de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament

    Número de registre 1196 - Pàgina 6100

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la Direcció Gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual es convoca una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i s’aplica la tramitació d’urgència

    Número de registre 1096 - Pàgines 6101-6115

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la Direcció Gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual es convoca una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca, i s’aplica la tramitació d’urgència

    Número de registre 1100 - Pàgines 6116-6130

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la Direcció Gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual es convoca una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos superior de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca, i s’aplica la tramitació d’urgència

    Número de registre 1101 - Pàgines 6131-6146

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum de 10 de febrer de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l’Hospital Universitari Son Espases, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost

    Número de registre 1188 - Pàgines 6147-6149

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Rectificació error material procés selectiu plaça arquitecte

    Número de registre 1177 - Pàgina 6150

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Bases de la convocatòria d'una borsa de treball de tècnic/a d'administració especial Ciències de l'activitat física i esports

    Número de registre 1192 - Pàgines 6151-6160

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Bases per a regir un concurs de trasllat per proveir, de manera definitiva, dos llocs de treball genèrics d’administratiu d’administració general de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 1169 - Pàgines 6161-6165

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de peó d'obres i manteniment de l'Ajuntament des Castell

    Número de registre 1189 - Pàgines 6166-6171

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció i Provisió. Relació provisional persones admeses i/o excloses, convocatòria concurs oposició pel torn lliure d’ajudant/a d’oficis, taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 1198 - Pàgines 6172-6175

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Modificació base Primera de les Bases Específiques que han de regir la convocatòria de dues places d'oficial de la policia local per torn de promoció interna

    Número de registre 1167 - Pàgina 6176