Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 86138
Bases de la convocatòria d'una borsa de treball de tècnic/a d'administració especial Ciències de l'activitat física i esports

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Decret de Batlia

Vistes les necessitats organitzatives d'aquesta corporació, s'ha de convocar una borsa de treball de tècnic/a d'administració especial Ciències de l'activitat física i esports, pel procediment extraordinari i d'acord amb el Reglament que regula el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de l'Ajuntament de Calvià, aprovat en Mesa General de Negociació en data 29 de gener de 2021 (BOIB núm. 16 de 6 de febrer de 2021).

És per això que, aquesta Tinença de Batlia, en virtut de les competències que li atorga l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, disposa la següent

Resolució

1. Aprovar les bases per a la confecció d'una borsa de treball, pel sistema de concurs, de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTS, per al seu posterior nomenament com a personal funcionari interí.

 

BASES

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA:

- Denominació de la plaça: tècnic/a d'administració especial Ciències de l'activitat física i esports, grup A, subgrup A1.

- Titulació acadèmica: llicenciatura o grau en ciències de l'activitat física i l'esport o equivalent.

- Nomenament com a personal funcionari interí.

- Tasques del lloc de treball:

1. És responsable com a tècnic/a superior del disseny, desenvolupament i seguiment dels projectes que li siguin assignats pel seu superior jeràrquic.

2. Duu a terme funcions d'assessorament, gestió, estudi, proposta i avaluació de projectes relacionats amb l'activitat de l'ICE.

3. Trasllada les directrius i instruccions de treball i supervisa al personal que li sigui assignat, sota els criteris del superior jeràrquic.

4. Elabora informes d'acord amb les instruccions i sota la supervisió dels seus superiors.

5. Atén a la ciutadania quan li és requerit.

6. Fa el seguiment de l'execució dels expedients de contractació de la seva àrea, donant trasllat al seu superior, així com a la unitat administrativa de l'àrea.

7. Direcció i coordinació de les instal·lacions esportives municipals de la zona assignada.

8. Gestió de reserves d'instal·lacions esportives municipals de la zona assignada.

9. Coordinació amb els clubs esportius de la zona assignada.

10. Elaboració de plecs administratius i convenis relacionats amb els programes esportius.

11. Coordinació amb altres àrees de l'ICE en la celebració d'esdeveniments esportius.

12. Realitza altres tasques similars que se li assignin dins la categoria del lloc i per a les quals ha estat instruït/ida, sota la supervisió i les directrius dels seus superiors.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció de personal per integrar una borsa de treball de tècnic/a d'administració especial Ciències de l'activitat física i esports, per cobrir places vacants, substituir a personal que conforma la plantilla municipal i que té reserva de plaça, o bé a fi de cobrir de manera eventual necessitats de l'Administració que no puguin ser ateses en virtut del previst en els articles 74, 82 i 82 bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB.

2. TAXES PER OPTAR A PROVES DE SELECCIÓ: 22,00 €

3. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos que, d'acord a l'article 56 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut de l'Empleat Públic, es permeti l'accés a l'ocupació pública.

En aquest últim cas, per les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i del seu origen no es desprengui el coneixement de la llengua castellana, s'ha d'acreditar el coneixement de la mateixa mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, o del certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d'idiomes o mitjançant l'acreditació d'estar en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent al territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova específica que acrediti que posseeix el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en aquesta llengua.

b) Tenir complits 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) No haver estat separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitada de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el cas que hagi estat separada, inhabilitada o acomiadada disciplinàriament.

En el cas de nacionals d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitada o en situació equivalent, no haver estat sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'acompliment de les corresponents funcions. No obstant això l'anterior, cas que la persona aspirant tingui acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, haurà de presentar, d'acord amb la normativa vigent, un certificat de l'equip oficial de valoració d'incapacitats de l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS) que acrediti les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents a la plaça a la qual aspira.

e) No estar incursa en causa d'incompatibilitat.

f) Títol de llicenciatura o grau en ciències de l'activitat física i l'esport o equivalent. En tot cas, l'equivalència haurà de ser aportada per la persona aspirant mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.

g) Coneixements de la llengua catalana, nivell B2, que s'acreditarà formalment mitjançant el corresponent certificat expedit pel Govern Balear o títol, diploma o certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

h) Haver satisfet la taxa per optar a les proves de selecció de personal. D'acord a l'article 3 de l'ordenança reguladora de la citada taxa, estan exemptes del pagament de la citada taxa les persones amb una minusvalidesa igual o superior al 33 %. Aquesta taxa es pot abonar en el compte Caixabank IBAN ES61 2100 8009 1113 0009 0488. Aquest pagament ha d'estar clarament identificat (dades de la persona interessada i convocatòria), per tal que la Corporación pugui comprovar aquest requisit per mitjans electrònics.

Per ser admeses basta que les persones aspirants manifestin en les seves sol·licituds de participació que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies.

No obstant l'anterior:

- Quant al requisit d): si la persona té acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, haurà de presentar, d'acord amb la normativa vigent, un certificat de l'equip oficial del Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència de les Illes Balears o servei homòleg, que acrediti les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents al lloc de treball al qual aspira.

- Quant als requisits f) Titulació acadèmica, i g) Coneixements de la llengua catalana, d'acord amb allò que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'Ajuntament de Calvià els haurà de comprovar, sempre que sigui possible, mitjançant consulta a les plataformes electròniques d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte, tret que la persona interessada s'oposi expressament. En cas d'oposició expressa, la persona interessada haurà d'aportar la documentació que acrediti la titulació acadèmica i els coneixements de la llengua catalana.

Si en qualsevol moment del procés selectiu, la Comissió Tècnica de Valoració té coneixement que alguna persona no compleix un o varis dels requisits exigits en aquesta convocatòria, prèvia audiència de la persona interessada, haurà de proposar la seva exclusió al batle president, i li comunicarà, als efectes oportuns, les inexactituds o falsedats consignades en la sol·licitud d'admissió.

Amb anterioritat al nomenament com a personal funcionari interí, la persona interessada haurà de fer constar la manifestació de no venir exercint cap lloc o activitat en el sector públic delimitat per l'article 1 de la Llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. En el cas de realitzar activitat privada haurà de declarar-ho en el termini de deu dies des de la presa de possessió, amb la finalitat de que, per la Corporació, es pugui adoptar sobre aquest tema acord de compatibilitat o incompatibilitat.

4.  PROTECCIÓ  DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que disposa l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018), s'informa les persones aspirants de:

a) Que el responsable del tractament de dades personals és l'Ajuntament de Calvià  (C/de Julià Bujosa Sans, batle, 1, 07184, Calvià), el qual disposa d'un fitxer de dades de caràcter personal denominat “Personal municipal” en el qual s'incorporaran la sol·licitud d'admissió, documentació que s'acompanyi a aquesta o que es generi arran de la convocatòria;

b) Que la finalitat del tractament d'aquestes dades és, entre d'altres, la convocatòria, tramitació, qualificació i resolució del procés selectiu.

c) La possibilitat d'exercitar els drets establerts als articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades. L'exercici d'aquests drets s'efectuarà conforme a les disposicions generals previstes en l'article 12 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals.

L'òrgan administratiu davant el qual les persones interessades poden, si escau, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i la resta de drets reconeguts en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, és el Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Calvià, situat a C/ de Julià Bujosa de Sans, batle, 1, 07184 (Calvià).

En cas que sigui necessari, algunes dades personals podran ser publicades en el BOIB i en el web d'aquesta Corporació (www.calvia.com) d'acord amb el disposat a les bases de la present convocatòria i en l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

En compliment de l'article 15.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295, de 10 de desembre de 2013), es fa constar que, en cas que la persona interessada hagi posat en coneixement de l'Ajuntament dades de salut, aquesta autoritza expressament el tractament d'aquestes dades per al compliment de les finalitats anteriorment exposades.

5. PROCÉS DE SELECCIÓ

5.1 EXERCICI ÚNIC

D'acord amb l'establert en el punt 2.2 de l'Annex II del Reglament del procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de l'Ajuntament de Calvià, amb caràcter previ a la valoració de mèrits, es procedirà a la realització d'una prova pràctica, durant un temps màxim de tres hores, que plantejarà la Comissió Tècnica de Valoració just abans del començament de l'exercici, relatiu a l'organització d'un esdeveniment esportiu. Per a obtenir la qualificació de “apta” la persona aspirant ha d'obtenir almenys un 5.

5.2. FASE DE CONCURS

La Comissió Tècnica de Valoració ha de valorar els mèrits degudament acreditats per les persones aspirants que hagin presentat els requisits previstos a la base tercera i que hagin superat la prova pràctica prevista en el punt anterior. 

Una vegada publicats els resultats definitius de la prova pràctica, les persones interessades que l'hagin superat disposaran d'un termini de cinc dies hàbils per presentar els mèrits susceptibles de valoració, la qual es fa d'acord al següent barem de mèrits:

A) EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

A.1) Serveis prestats en qualsevol administració pública, sempre que es troben dins de l'àmbit d'aplicació de la llei 70/1978, de reconeixement de serveis previs en l'Administració Pública, exercint funcions de naturalesa o contingut tècnic anàleg als de la plaça convocada: 0,05 punts per mes complet i en cas de períodes inferiors a un mes, calculant la part proporcional sobre 30 dies, excepte els serveis prestats en organismes públics que es regeixen en general pel dret privat, que es valoren d'acord amb el que disposa l'apartat següent.

No es valoren els serveis prestats com a personal eventual, segons l'establert en l'article 12.4 del TREBEP, tret que els serveis hagin estat prestats des de la situació de serveis especials per a tenir la persona aspirant la condició de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Calvià.

A.2) Serveis prestats en empreses públiques o en entitats de dret públic sotmeses amb caràcter general al dret privat, o en consorcis del sector públic, o en fundacions del sector públic que es puguin considerar incloses dins de l'àmbit d'aplicació de la llei 70/1978 i de l'article 2.2. de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, exercint funcions de naturalesa o contingut anàleg als de la plaça convocada: 0,04 punts per mes complet i en cas de períodes inferiors a un mes, calculant la part proporcional sobre 30 dies.

A.3) Serveis prestats en una empresa privada o pública no enquadrada en l'apartat A) 2), o mitjançant assistència tècnica en l'exercici lliure de la professió, exercint funcions de naturalesa o de contingut anàlegs als de la plaça convocada: 0,03 punts per mes complet i en cas de períodes inferiors a un mes, calculant la part proporcional sobre 30 dies.

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 9 punts.

Forma d'acreditació: en tots els casos mitjançant certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i amb les següents especificacions:

1. En administració pública, empresa pública, entitats de dret públic o consorcis del sector públic: mitjançant certificat expedit per l'òrgan competent de l'Administració o sector que es tracti.

2. En empresa privada o pública no enquadrada en l'apartat A) 2): bé mitjançant certificació d'empresa en la qual s'indica la data d'alta i baixa en aquesta, categoria professional, tipus de contracte i, si escau, funcions exercides, o bé mitjançant contracte de treball.

Excepcionalment, per al cas d'extinció de l'empresa on es van prestar serveis, s'han d'aportar els documents originals o fotocòpies que justifiquin de manera fefaent les dades indicades anteriorment.

3. En l'exercici lliure de la professió: mitjançant certificat d'alta de l'I.A.E. i, si escau, de la baixa, amb indicació de la classificació de l'activitat, així com certificat del Col·legi Professional mitjançant el qual s'acrediti l'exercici efectiu de la professió; per a períodes anteriors a 1/1/1992, s'ha d'aportar Llicència Fiscal i certificat del Col·legi Professional mitjançant el qual s'acrediti l'exercici efectiu de la professió.

Si del certificat aportat per la persona aspirant no es desprengués clarament la naturalesa de l'empresa, a l'efecte d'aplicar la baremació de l'apartat A) 2) o A) 3), s'aplicarà la puntuació de l'apartat A) 3).

B) CONEIXEMENTS ORALS I ESCRITS DE CATALÀ

Es valoren com a mèrit segons la següent escala:

- Certificat de nivell C1                                                 1,00 punt

- Certificat de nivell C2                                                 1,50 punts

- Certificat de llenguatge administratiu (LA)                0'50 punts

Cas que la persona aspirant acrediti la possessió de més d'un certificat, només s'ha d'atorgar puntuació per al certificat que acrediti majors coneixements, excepció feta del certificat LA (coneixements de llenguatge administratiu), pel qual s'han d'addicionar 0,50 punts.

Aquest mèrit s'ha d'acreditar formalment mitjançant certificat expedit pel Govern Balear o títol, diploma o certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

Aquest apartat es valora amb un màxim de 2 punts.

C) MÈRITS ACADÈMICS

Es valoren altres segones titulacions acadèmiques de la mateixa categoria que es convoca, sempre que tinguin relació amb les funcions dels llocs de treball continguts en la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Calvià, a raó de 0,25 punts per cada titulació diferent a la presentada com a requisit.

Es valoren les segones titulacions només fins a un nivell per sobre del de la plaça convocada.

La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es poden valorar els del nivell inferior necessaris per a obtenir-lo.

Només es valoren les titulacions que tinguin relació amb les funcions dels llocs de treball continguts en la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Calvià.

C.1) Estudis de postgrau:

- Títol de doctor/a: 2 punts.

- Altres estudis de postgrau (màster, especialista universitari o expert universitari): s'han de puntuar segons el nombre de crèdits que constin, a raó de 0,0025 punts per hora.

En cas que en el diploma no s'especifiqui el valor dels crèdits, els crèdits anteriors al Pla Bolonya es valoraran a 10 hores per crèdit i els crèdits ECTS a 25 hores per crèdit.

Aquest apartat es valora amb un màxim de 4 punts.  

C.2) Titulacions de llengües estrangeres

a) Es valoren els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol llengua estrangera, expedits o homologats per escoles oficials d'idiomes o d'escoles d'administració pública amb els criteris de puntuació que s'indiquen a continuació.

b) Puntuacions:

1. Puntuació de cada nivell:

NIVELLS DEL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERENCIA

 

 

Puntuacions

 

 

EOI

Universitats, escoles de administració pública i organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació continua, amb els continguts del marc europeu comú de referència.

A1

Bàsic 1 (1º curs de cicle elemental)

0,40

0,30

A2

Bàsic 2 (2º curs de cicle elemental)

0,60

0,40

B1

Intermedi 1

0,80

0,60

B1+

Intermedi 2 (3º curs de cicle elemental)

1

0,80

B2

Avançat (abans 1º curs  de cicle superior)

1,20

1

B2+

Avançat B2+ (abans 2º curs de cicle superior)

1,40

1,20

C1

 

1,60

1,40

C2

 

1,80

1,60

ALTRES NIVELLS DE L'EBAP

 

Puntuacions

1º curs de nivell inicial

0,10

2º curs de nivell inicial

0,20

1º curs de nivell elemental

0,30

2º curs de nivell elemental

0,40

1º curs nivell mitjà

0,60

2º curs nivell mitjà

0,80

1º curs nivell superior

1

2º curs nivell superior

1,20

2. Altres certificats del Marc europeu comú de referència considerats equivalents que es valoran amb la mateixa puntuació que els certificats de les escoles oficials d'idiomes:

Alemany

A1

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch A1

Start Deutsch 1

A2

Títol de nivell elemental EOI   

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch A2

Start Deutsch 2

B1

Títol de nivell intermedi EOI (= certificat de nivell elemental) 

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch B1

Zertifikat Deutsch

B2

Titol de nivell avançat EOI ( = certificat de nivell superior; certificat d'aptitud)

Diplomat/ada universitari/ària especialista llengua alemanya (mestre/a o altres)

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Stufe 1   (DSH-1)

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch B2

Goethe-Zertifikat B2

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) – TDN 3

C1

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Stufe 2   (DSH-2)

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C1

Goethe-Zertifikat C1

Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)

C2

Llicenciat/ada  en filologia alemanya

Llicenciat/ada en traducció i interpretació: llengua alemanya

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Stufe 3   (DSH-3)

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C2

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

 

Anglès

A1

 

A2

Certificat de nivell bàsic EOI

KET (Key English Test). Cambridge University

ISE 0 (Integrated Skills in English). Trinity College London

B1

Certificat de nivell intermedi EOI (= certificado de nivel elemental)

PET (Preliminary English Test). Cambridge University

ISE I (Integrated Skills in English). Trinity College London

B2

Certificat de nivell avançat EOI (= certificat de nivell superior; certificat d'aptitud)

Diplomat/ada universitari/ària especialista llengua inglesa (mestre/a o altres)

FCE (First Certificate in English). Cambridge University

ISE II ( Integrated Skills in English). Trinity College London

C1

CAE (Certificate in Advanced English).Cambridge University

ISE III ( Integratek Skills in English). Trinity Collage London

C2

Llicenciat/ada en filologia anglesa

Llicenciat/ada en traducció i interpretació: llengua anglesa

CEP (Certificate of Proficiency in English). Cambridge University

ISE IV (Integratek Skills in English). Trinity Collage London

 

Francés

A1

DELF (Diplôme d'Études en Langue Française) A1

A2

Títol de nivell elemental EOI

DELF A2

B1

Títol de nivell intermedi EOI (= certificat de nivell elemental)

DELF B1

B2

Títol de nivell avançat EOI (= certificat de nivell superior; certificat d'aptitud)

Diplomat/ada universitari/ària especialista llengua francesa (mestre/a

o altres)

DELF B2

C1

DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) C1

C2

Llicenciat/ada en filologia francesa

Llicenciat/ada en traducció i interpretació: llengua francesa

DALF C2

c) Els certificats dels cursos dels nivells inicial, elemental i intermedi de la EBAP i els certificats dels nivells bàsic i intermedi del Marc europeu comú emesos per les entitats indicades es valoren per a tots els llocs de treball.

d) Els certificats dels nivells superiors als indicats en l'apartat c) es valoren només quan el coneixement d'idiomes estigui relacionat directament amb les funcions del lloc de treball.

No obstant això, atès que els nivells superiors impliquen els inferiors, als qui acreditin un nivell superior a l'intermedi o al nivell mitjà, però el coneixement d'idiomes no estigui relacionat directament amb les funcions del lloc de treball, el nivell se li ha de valorar segons el que estableix l'apartat c) d'aquest punt.

e) Per a una mateixa llengua sol es valora el nivell superior dels acreditats, amb els criteris indicats en els apartats c) i d). A l'efecte d'establir la valoració que correspongui a cada lloc de treball, es considera que els certificats d'un nivell de coneixements d'un idioma acrediten els coneixements dels nivells inferiors.

f) Es poden valorar simultàniament llengües diferents, amb els criteris indicats.

g) En el cas que hi hagi dubtes sobre la validesa d'algun certificat, sobre l'equivalència de nivells o sobre la puntuació que se li ha d'atorgar, es pot sol·licitar un informe a l'EBAP.

Aquest apartat es valora amb un màxim de 2,4 punts.

D) ACCIONS FORMATIVES

Només es valoren les accions formatives directament relacionades amb el lloc de treball objecte de la convocatòria.

A l'efecte de còmput, en cas que en el diploma no s' especifiqui el valor dels crèdits, els crèdits anteriors al Pla Bolonya tindran un valor equivalent a 10 hores per crèdit i els crèdits ECTS a 25 hores per crèdit.

D.1) Cursos

La valoració màxima d'aquest apartat és de 5 punts, per a les accions formatives directament relacionades amb la plaça convocada, i es pot obtenir un màxim de 6 punts, si escau, si s'acrediten les accions formatives que s'indiquen en el punt 3 d'aquest apartat, les quals tenen una puntuació màxima d'1 punt.

Per a la valoració dels cursos de formació i de perfeccionament s'han de tenir en compte els següents criteris:

1. Es valoren els cursos de formació i de perfeccionament promoguts per les administracions públiques, els impartits en el marc dels acords de formació contínua entre l'Administració i els agents socials, els cursos homologats per l'EBAP i els cursos impartits per centres docents homologats, col·legis oficials i els impartits per universitats públiques i/o privades.

2. En aquest apartat es valoraran els cursos de formació ocupacional impartits o promoguts pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i, per altres entitats o organismes locals, autonòmics o estatals amb competències en matèria de formació ocupacional.

3. Els cursos de les següents àrees: jurídica administrativa, qualitat, igualtat de gènere i prevenció de riscos laborals, es valoren sempre, fins a un màxim de 30 hores per cada àrea; els cursos de l'àrea d'aplicacions informàtiques a nivell d'usuari (Word, Excel, Acces, correu electrònic i Internet) es valoren fins a un màxim de 100 hores. Aquests màxims no s'han de tenir en compte si la formació en qualsevol de les àrees esmentades està directament relacionada amb el lloc de treball a proveir, en aquest cas s'ha de valorar el total d'hores acreditades.

La valoració màxima d'aquest apartat és d'1 punt.

4. En tots els casos es valora una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o en un mateix programa, encara que s'hagi participat més d'una vegada.

5. La valoració dels cursos és la següent:

Cursos rebuts:

- Cursos amb certificat d'aprofitament: 0,005 punts per cada hora de durada del curs. Si no s'especifica la durada, es valora amb 0,025 punts.

- Cursos amb certificat d'assistència: 0,003 punts per cada hora de durada del curs. Si no s'especifica la durada, es valora amb 0,015 punts.

Cursos impartits:

- Es valora a raó de 0,010 punts per hora. Si no s'especifica la durada es valora amb 0,05 punts.

D.2) Altres accions formatives

Es valoren els diplomes o títols oficials, expedits per centres o organismes del mateix caràcter, referits a seminaris, congressos i jornades, relacionats amb funcions de naturalesa o de contingut anàlegs als de la plaça convocada: 0,03 punts per cada 10 hores o proporcionalment en el cas de durada inferior a 10 hores. Si no s'especifica la durada, es valoraran amb 0,015 punts.

S'han de tenir en compte els criteris generals indicats en l'apartat D.1)

La valoració màxima d'aquest apartat és de 2 punts.

D.3. BEQUES DE POSTGRAU

S'ha de valorar el temps de participació en els programes de formació de qualsevol administració, entitat o organisme públic, segons el següent: 0,042 punts per mes complet i en cas de períodes inferiors a un mes, calculant la part proporcional sobre 30 dies. La puntuació màxima d'aquest apartat és d'1 punt.

E) PUBLICACIONS

Es valoren les publicacions sobre estudis o treballs en mitjans especialitzats, científics, tècnics o professionals sobre matèries o temes relacionats directament amb funcions de naturalesa o de contingut anàlegs als de la plaça convocada, així com les ponències en jornades o seminaris, segons els següents criteris:

1. Per articles en revistes i publicacions periòdiques, o per ponències en jornades o seminaris: 0,02 punts per coautoria; 0,04 per autoria individual/ponència.

2. Per l'autoria de llibres o recopilació de normes comentades, o edicions equivalents en altres suports audiovisuals: 0,30 punts si s'és el coautor o la coautora; 0,60 punts si s'és l'autor o autora individual.

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 1,50 punts.

6. COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ

La Comissió Tècnica de Valoració estarà composta pels següents membres:

President: senyora Mercedes Batidor Llabrés, en substitució senyora Sandra Sedano Colom                       

Vocals:

Senyora Ángeles García Carrasco, en substitució senyora Eloísa Alonso de Caso Lozano

Senyora Manuela Ballester Rodríguez, en substitució senyora Margarita García Coll

Tindrà dret a assistir-hi una persona designada per la representació del personal, com a observadora del procés, amb veu, però sense vot.

7. CONFECCIÓ I VIGÈNCIA DE LA BORSA DE TREBALL

1. La borsa de treball està integrada per les persones aspirants que hagin participat en el procés selectiu i hagin obtingut una puntuació mínima d'un punt en el barem de mèrits i de cinc punts en la prova pràctica (resultat d'”apta”). La puntuació final serà el resultat de la fase de concurs.

2. No obstant l'anterior, a fi de donar cobertura a funcions que requereixin determinada especialització i/o coneixements i/o experiència, es pot establir un procés de selecció específic a aquest efecte, que podrà comportar la realització de proves específiques i/o valoració de mèrits concrets en funció del que determini el servei afectat per aquesta necessitat.

3. La vigència de la llista que conforma la borsa de treball és de quatre anys des que quedi constituïda. Una vegada hagi transcorregut aquest període de temps la borsa perd la vigència, excepte en aquells casos en què, per necessitats urgents organitzatives de l'Administració, s'hagi de cobrir un lloc de treball i no hagin finalitzats els tràmits per a la constitució de la nova borsa de treball.

8.  CRIDA

1. Si és necessari cobrir una vacant, o en la resta de supòsits en què, d'acord amb la normativa vigent, es pot nomenar una persona funcionària interina, s'ha d'oferir un lloc, en la forma establerta en la convocatòria, a les persones incloses en la borsa corresponent que es trobin en la situació de disponible prevista en l'article 6, d'acord amb l'ordre de prelació, sempre que compleixin els requisits que exigeix la relació de llocs de treball per a ocupar-lo.

Si hi ha més d'un lloc per cobrir, de les mateixes característiques, es poden fer crides col·lectives simultànies a tantes persones aspirants en situació de disponible en la borsa com es consideri necessari per a atendre les peticions de cobertura de llocs pendents. En aquest cas, els llocs oferts s'han d'adjudicar per ordre rigorós de prelació de les persones aspirants de la borsa que hagin manifestat la seva conformitat.

En aquells llocs de treball que, pels seus especials característiques, objectivament apreciades per l'Administració, siguin més sensibles i/o requereixin d'un acompliment tècnic solvent, la persona superior jeràrquica podrà dur a terme una presa de contacte, presencial o telefònica, amb la persona aspirant a qui correspongui fer la crida, a fi de determinar i objectivar la idoneïtat de la mateixa per a ocupar el lloc de treball ofert, amb l'assistència voluntària d'una persona representant del personal. Posteriorment, la persona superior jeràrquica emetrà informe en què determini la idoneïtat, o no, de la persona a la qual s'ha ofert el lloc.

2. Com a excepció del que disposa l'apartat 1, quan es tracti d'ocupar llocs que tenen prevista, com a forma de provisió en la relació de llocs de treball, la lliure designació, aquests poden oferir-se a qualsevol de les persones integrants de la borsa que estigui en situació de disponible i que compleixi els requisits del lloc de treball, amb independència del número d'ordre que ocupin en la borsa.

3. S'ha de comunicar a la persona aspirant que correspongui el lloc i el termini en el qual és necessari que es presenti. Si la persona interessada no manifesta la seva conformitat amb el nomenament en el termini d'un dia hàbil, així com la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat pel servei de gestió de personal funcionari, s'entén que renúncia. Aquest termini ha de ser com a mínim de dos dies hàbils i com a màxim de quinze dies naturals, el qual es pot prorrogar excepcionalment per a atendre el dret de preavís de l'article 49.1d) de l'Estatut dels Treballadors, la tramitació de la renúncia a la llicència per maternitat, o altres situacions assimilables.

4. Les persones aspirants que renunciïn de manera expressa o tàcita – d'acord amb el punt anterior d'aquest article – passaran a l'últim lloc de la llista de la borsa de treball corresponent, excepte que al·leguin, dins del termini establert en l'apartat anterior, la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents:

a) Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent el període en què sigui procedent la concessió d'excedència per cura de fills i filles per qualsevol dels supòsits anteriors.

b) Prestar serveis en un lloc de la Relació de Llocs de treball de qualsevol Administració Pública o empresa pública com a personal funcionari interí o com a personal laboral temporal o indefinit no fix.

c) Prestar serveis en un lloc de la Relació de Llocs de treball de l'Ajuntament de Calvià o en qualsevol dels seus ens instrumentals (empreses públiques, organismes autònoms, etc.) com a personal funcionari de carrera o laboral fix/indefinit.

d) Prestar serveis en empresa privada

e) Estar donada d'alta en el règim especial de persones treballadores autònomes (RETA)

f) Patir malaltia o incapacitat temporal.

g) Estar, en el moment de la crida, exercint funcions sindicals.

5. Les persones interessades estan obligades a comunicar per correu electrònic a Recursos Humans (rrhh@calvia.com) la finalització de les situacions previstes en el punt 4 d'aquest article, excepte la de l'apartat c), en un termini no superior a deu dies hàbils des que es produeixi aquesta finalització, amb la justificació corresponent.

6. La posterior renúncia d'una persona funcionària interina al lloc de treball que ocupa fins a vacant, així com l'incompliment del deure de prendre possessió del lloc de treball prèviament acceptat, suposarà l'exclusió de la borsa de treball de l'Ajuntament per a la qual va ser nomenada.

Així mateix, la renúncia d'una persona al lloc que ocupa fins a vacant en qualsevol dels ens instrumentals de l'Ajuntament (empreses públiques, organismes autònoms, etc.), en virtut de les borses existents en aquests, suposarà l'exclusió de les borses de l'Ajuntament de la categoria corresponent.

La renúncia s'ha de preavisar amb una antelació mínima de set dies hàbils; en cas contrari, es procedirà al corresponent descompte d'havers.

7. A la finalització del nomenament – o durant el període de vigència d'aquest, a petició del Servei de RRHH o del servei afectat - com a personal funcionari interí, la persona superior directa d'aquest personal ha d'emetre informe en què valori de forma detallada l'acompliment del lloc de treball ocupat per la persona. Aquest informe tindrà caràcter vinculant, a l'efecte de:

- Valorar la procedència de prorrogar el mateix, o bé

- Revocar el nomenament i procedir a l'exclusió de la borsa en virtut de la qual va ser nomenada, així com de totes aquelles altres borses de la mateixa categoria que estiguin vigents en qualsevol dels ens instrumentals de l'Ajuntament de Calvià (empreses públiques, organismes autònoms, etc.)

Es donarà trasllat dels informes negatius a la Junta de Personal.

9.  DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES.

El termini per presentar la sol·licitud per participar-hi és de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el BOIB. Els successius anuncis es publicaran únicament en la pàgina web de l'Ajuntament (www.calvia.com).

Les sol·licituds de participació i la documentació que correspongui s'han de presentar en el Registre General d'entrada, o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

10.  INTERPOSICIÓ DE RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb el que disposa l'art. 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el BOIB i, en aquest cas, no és pot interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament el de reposició o s'hagi produït la seva desestimació presumpta.

El recurs de reposició s'ha de presentar en el Registri General d'aquest Ajuntament o en els dependències i mitjans a què és refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 abans esmentada, i s'entendrà desestimat quan no és resolgui i notifiqui en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva interposició, cas en què quedarà expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, cal interposar directament recurs contenciós administratiu, conformement a l'establert en l'article 123 anteriorment citat, i en els articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant els jutjats contenciosos administratius de Palma, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

 

Calvià, 17 de febrer de 2022

El tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures

Juan Recasens Oliver

(Delegació per Resolució de Batlia de 17/06/2019)