Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 86374
Departament de Personal. Servei de Selecció i Provisió. Relació provisional persones admeses i/o excloses, convocatòria concurs oposició pel torn lliure d’ajudant/a d’oficis, taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública per decret número 2278 de data 14 de febrer 2022, ha resolt el següent:

1. Aprovar la llista provisional de persones admeses per prendre part al  concurs-oposició pel torn lliure,  per cobrir 2 places d'AJUDANT/A D'OFICIS DIVERSOS vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament pertanyents a subescala de serveis especials, grup AP, dotades pressupostàriament, corresponents a la taxa de reposició de l'oferta pública de l'any 2020,  (BOIB núm. 200, de 26 de novembre de 2020). Aquesta convocatòria va ser publicada al BOIB núm. 115 de 9 de novembre de 2021, en els termes establerts a l'Annex I que s'adjunta al present decret.

2. Aprovar la llista provisional de persones excloses per prendre part al  concurs-oposició pel torn lliure,  per cobrir 2 places d'AJUDANT/A D'OFICIS DIVERSOS vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament pertanyents a subescala de serveis especials, grup AP, dotades pressupostàriament, corresponents a la taxa de reposició de l'oferta pública de l'any 2020,  (BOIB núm. 200, de 26 de novembre de 2020). Aquesta convocatòria va ser publicada al BOIB núm. 115 de 9 de novembre de 2021, en els termes establerts a l'Annex II que s'adjunta al present decret.

Per esmenar el possible defecte o presentar els documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptats des de la publicació de la relació de persones excloses al BOIB. Si no es presenten esmenes a la llista, aquesta esdevé definitiva.

3.- Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a  la pàgina web www.palma.cat.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (16 de febrer de 2022)

La cap de Departament de Personal p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014)  Esperanza Vega Terrón 

 

 

ANNEX I RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES

NÚM

DNI

NOM

1

***1001**

ABRAHAM CARVAJAL, ESTHER

2

***3984**

ADROVER ESPI, BARTOMEU

3

***9376**

AGUILO VILLELA, JOSEP MARIA

4

***0425**

ALABARTA MOREY, JOSE CARLOS

5

***0251**

ALORDA AMER, JULIAN

6

***0390**

ALOY ARMELLA, MARIA CATALINA

7

***8102**

AMADOR MENA, GABRIEL

8

***6678**

AMAT MEDINA, DAVID

9

***8379**

AMENGUAL ESTARAS, JOAN

10

***4687**

AMENGUAL NICOLAU, JAUME

11

***9018**

ANEAS ROIG, MANUEL

12

***6407**

ARMENTA MAYOL, JUAN MIGUEL

13

***1615**

AYNE CARBO, ANTONIO

14

***0586**

BARCELO HUGUET, MIGUEL ANGEL

15

***4857**

BARCELO ORTIZ, ROBERTO MANUEL

16

***6761**

BAUZA TERRON, RAMON

17

***1285**

BESTARD MARTINEZ, ANTONIO

18

***4986**

BONET VICH, ANDRES

19

***1426**

BRUNET VALLESPIR, PEDRO

20

***3472**

CACERES NUÑEZ, JESUS

21

***0733**

CANYELLES SASTRE, JOAN

22

***3889**

CARBONELL PERELLO, JUAN

23

***6123**

CARMONA CAMPOS, BERNARDO

24

***2603**

CARRION DEL RIO, JUAN JOSE

25

***5773**

CASTAÑO SANTOS, MANUEL

26

***1624**

CASTRO SOSA, IBAI

27

***1432**

COMAS LLABRES, DAMIAN

28

***7123**

COSTA VALLS, JOAN

29

***1393**

DE MATA SALAS, JOSE MIGUEL

30

***1501**

DE MATA SOTO, ALEJANDRO

31

***8937**

DIAZ VAQUER, HECTOR JESUS

32

***6852**

DOMINGUEZ PASCUAL, LUIS

33

***2443**

DURAN GIRON, MANUEL

34

***6275**

DURAN SASTRE, MIQUEL

35

***0620**

ESCARRER CASALS, BARTOLOME MIGUEL

36

***9738**

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO

37

***1138**

FIOL CIRER, PAU

38

***2069**

FIOL MORENO, JORDI

39

***3420**

FONT LLITERAS, MATEO

40

***0686**

FORTEZA PERICAS, FRANCISCO

41

***5030**

FUSTER GONZALEZ, JAIME

42

***8202**

GALAN DOMINGUEZ, YERAY

43

***8759**

GARCIA ROMERO, JOSE ANTONIO

44

***3457**

GARROFE MARIMON, ALBERT

45

***7472**

GASPAR ALORDA, JAIME

46

***0948**

GONZALEZ MARTIN, VICTOR

47

***4145**

GORRIAS BOSCH, ANTONI GASPAR

48

***5721**

GUAL CARDENAS, ANTONI

49

***0959**

GUAL COLOM, BIEL

50

***8176**

GUAL SASTRE, ANTONIO

51

***3318**

GUILLEM VICENS, JOSE MIGUEL

52

***9614**

HAMMOUDAN RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER

53

***8132**

HERREROS BERZOSA, EULOGIO

54

***9732**

JOFRE PALOU, JOAN MARC

55

***8732**

JUAREZ CACHO, RAMON

56

***6824**

LAGARES OBRADOR, ANDRES

57

***6702**

MARTINEZ GALVEZ, JOSE ANTONIO

58

***5732**

MARTINEZ GREGORIO, INDALECIO

59

***9230**

MARTINEZ VICO, ANTONIO

60

***2787**

MARTORELL CERDA, RAFEL FRANCESC

61

***1782**

MARTORELL ROTAECHE, RAFAEL

62

***6206**

MAS MARTIN, LUIS

63

***1523**

MASSA JUAN, JOSE ANTONIO

64

***2722**

MOLINA ARROYO, MANUEL

65

***1518**

MOLINA GARCIA, FERRAN

66

***2805**

MOLL LEIVA, LUIS ANDRES

67

***7080**

MORENO ALMAGRO, FRANCISCO JAVIER

68

***5892**

MUÑOZ VARAS, JAVIER

69

***1689**

OBRADOR BUENDIA, MIGUEL ANDRES

70

***6221**

OBRADOR BUENDIA, SAMUEL

71

***8170**

OLIVA GIL, MANUEL

72

***5424**

PAYES ARMADA, PABLO RAMON

73

***6803**

PEDREGOSA MUÑOZ, AMALIO

74

***9748**

PLANAS BINIMELIS, GABRIEL

75

***2548**

POLONIO BONACHE, RAFAEL

76

***9787**

QUETGLAS AMER, JUAN

77

***2105**

RAMIS HORRACH, JAIME

78

***3717**

RAMIS MULET, DAMIAN

79

***2594**

RAMIS RIUTORT, JUAN

80

***0424**

RIPOLL MOREY, ANTONIO JUAN

81

***0857**

RODRIGUEZ MARTINEZ, LUIS

82

***2534**

RODRIGUEZ RAMIREZ, JOSE RAUL

83

***6661**

ROMERO COBOS, JUAN MANUEL

84

***6908**

RUBIO FERRO, JUAN LUIS

85

***7551**

SABATER PALMER, JUAN

86

***2337**

SALAS PALMER, JUAN MANUEL

87

***0688**

SANCHEZ JIMENEZ, FELIPE

88

***8306**

SANCHO AGUILAR, IZAN

89

***1358**

SASTRE MACHO, CARLOS

90

***3503**

SEGURA FERRER, JOSEP

91

***9304**

SERRA VILA, JOAN

92

***5922**

SEVILLA GALBARRO, GUILLERMO

93

***3721**

SOBERATS SAGRERAS, FERNANDO RAFAEL

94

***6892**

SOCIAS LOPEZ, GUSTAVO ANTONIO

95

***1753**

SOLA TUR, JOSE

96

***7359**

VALCANERAS MARTINEZ, GABRIEL

97

***1527**

VICH PRIEGO, MARTI

98

***8864**

VILLALONGA FANALS, ARTURO

99

***7833**

XIMENIS CAMPINS, ANTONI

100

***8397**

XIMENIS FERRA, ANTONIO

101

***3187**

ZAFRA FAJARDO, LUIS

 

 ANNEX II RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES EXCLOSES

NÚM

DNI

NOM

MOTIU EXCLUSIÓ

OBSERVACIONS

1

***3507**

BENNASAR ROSIÑOL,  MIGUEL

LLENGUA CATALANA NIVELL B1

NO ACREDITA CERTIFICAT DE CATALÀ

2

***5861**

ESPINOSA CATALA, JAVIER

LLENGUA CATALANA  NIVELL B1

NO ACREDITA CERTIFICAT DE CATALÀ