Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 85494
Nomenaments de personal funcionari de carrera al servei de l'Ajuntament de Marratxí

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El senyor Batle mitjançant Decrets de l'Alcaldia núm. 303 de data 28 de gener de 2022, núm. 308 de data 28 de gener de 2022 i núm. 581 de data 9 de febrer de 2022 ha resolt, una vegada superats el període de pràctiques establerts i a la vista dels resultats de les convocatòries del processos selectius convocats per a cobrir com a funcionaris de carrera un lloc de feina d'arquitecte tècnic, un lloc de feina d'informador juvenil i dos llocs de feina de peó especialitzat de l'Ajuntament de Marratxí, el següent:

  1. Nomenar arquitecte tècnic, funcionari de carrera de l'Ajuntament de Marratxí, amb efectes retroactius del dia en que fou nomenat com a arquitecte tècnic funcionari en pràctiques, a la persona aspirant Sr. Manuel García Ramis.

  2. Nomenar informadora juvenil, funcionària de carrera de l'Ajuntament de Marratxí, amb efectes retroactius del dia en que fou nomenada com a informadora juvenil funcionària en pràctiques, a la persona aspirant Sra. Marta Serra Mir.

  3. Nomenar peó especialitzat, funcionari de carrera de l'Ajuntament de Marratxí, amb efectes retroactius del dia en que fou nomenat com a peó especialitzat funcionari en pràctiques, a la persona aspirant Sr. Juan Marimón Camps.

  4. Nomenar peó especialitzat, funcionari de carrera de l'Ajuntament de Marratxí, amb efectes retroactius del dia en que fou nomenat com a peó especialitzat funcionari en pràctiques, a la persona aspirant Sr. Rafael Prats Sales.

 

Marratxí, 14 de febrer de 2022

El batle Miquel Cabot Rodríguez